VANASPATI
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
Spotted Leaved Lpomea
ÅÛ“¾Û¨ÛÛ
†Ö´Ö™üß / †Ö´ÖŸÖß ¾Öê»Ö
²ÖÓÛú»Ö´Öß / »Öõ´ÖÞÖÖ
Ipomaea sepiaria / I. maxima
?
?
ÅÛ¤øïéõÍÛÁ¶Ûä× ¡öÛ¦ø / ÉÛÈÛ¶Û
»ÖÆüÖÞÖ ×¿Ö¾Ö®Ö
ÝÖÓ³ÖÖ¸üß / ²Ö¬ÖÖ¸üÖ / ÃÖê¾Ö®Ö
Gmeliana arborea
Moluca bean / Bonuc nut
ÅÛ©ÛÛ ïõÁ×õ›÷/ –Ûóà©Û ïõÁ×õ›÷/ îÛ×î˜Û
ÃÖÖÝÖ¸üÝÖÖê™üÖ / Ûú“ÖÛúÖ
ÃÖÖÝÖ¸ü‘ÖÖê™üÖ / ¾ÖÖÛêú¸üß / Ûú™üÛú¸Óü•Ö / ÝÖ™êü¸ü®Ö
Caesalpinia bonduc/ C.crista/ C.digyna
Ambrette seed /Musk mallow
ÅÛ©ÛÛïõÍ©ÛäÁõà
´ÖãÃÛú¦üÖÞÖÖ / ÛúßÖã¸üß ³Öë›ü
»ÖŸÖÖÛúßÖã¸üß / ÛúßÖã¸üß ¤üÖ®ÖÖ
Hibiscus abelmoschus
?
Long Pepper
ÅÛá¦øà ¸Ûà¸ÛÁõ
دֻ֯Öß / ‹ò›ü د֯Öôûß
ׯ֯¯Ö»Öß / ×¯Ö¯Ö»Ö ”ûÖê™üß
Piper longum/ Chavica roxburghii
Neem Tree / Margora
ÅÛà¾Û¦øÛé (ïõ¦øÈÛÛé)
Ûú›ãü ®Öà²Ö
®Öß´Ö
Azadirachta indica
Moss
ÅÛàÅÛ
?
Ûú‡Ô / ÃÖê¾ÖÖ¸ü / ØÃÖ¾ÖÖ¸ü
? 
?
Lemon Grass/ Malabar grass
ÅÛàÅÛà ˜ÛÛ
ÝÖ¾ÖŸÖß “ÖÆüÖ/ ÃÖãÝÖÓ¬Öß “ÖÆüÖ/ ¯ÖÖŸÖß“ÖÆüÖ

Æü¸üß “ÖÖµÖ / ÝÖÓ¬ÖŸÖéÞÖ / ³ÖãŸÖéÞÖ /†×ÝÖµÖÖ/†×ÝÖ®Ö ‘ÖÖÃÖ/®Öà²Öã ‘ÖÖÃÖ

Cymbopogon citratus/ Andropogan citratus / cymbopogom Flexuous
Jangali almond
ÅÛàÅÛà ¼ÛþùÛ¾Û
Ûú›ãü Ûú¯Ößšü / •ÖÓÝÖ»Öß ²Ö¤üÖ´Ö
“ÖÖ»Ö´ÖÖêÝÖ¸üÖ / Ûú›ü¾ÖÖ Ûîú£Ö
Taraktogenous kurzll/ Hydnocarpus wightiana / Gynocardia odorata/ Terminalia catappu
?
Bread fruit
ÅÛïäõ˜ÛÛ/ “Ûä®ù ºõ¶ÛÍÛ
õÖã¦ü ±úÞÖÃÖ/ ‘ÖÖê™Óü²ÖÖ/ »ÖÖÆæü/ »ÖÖê²Öß
²Ö¸üÆü»Ö/ ³Ö§üÖ/ ¬ÖÖ¾ÖÖ
Artocarpus communis/ A. lakoocha
?
Male bamboo
ÅÛàÜÅÛ ÈÛÛ×ÍÛ
®ÖÝÖÖêšü ²Öê»Öæ / ²ÖÖÓ²Öã
®Ö¸ü ²ÖÖÓÃÖ / ÛÓúšü²ÖÖÃÖß / ²ÖÖÓÃÖ Ûú²ÖÖ®Ö
Dendrocalamus strictus
?
Shell-Lac
ÅÛÛ”Û
?
»ÖÆüß / »ÖõÖÖ
?
?
Rozell herb
ÅÛÛÅÛ …×¼ÛÛ¦à
»ÖÖ»Ö †Ó²ÖÖ›üß
»ÖÖ»ÖÓ²Ö¸üß
Hibiscus sabdariffa
?
Silver Spikel
ÅÛÛ׸ۦøà
Ûúã¸ü¤ãü
×ÃÖ׸üµÖ¸üß / ÃÖ±êú¤ü ´ÖãÝÖÖÔ / ¿Öãºþ†Ö¸ü
Celosia albida/C.argentia/C. cristata/C. hirihenda
?
Chickling vetch
ÅÛÛ×•Û / ÅÛê•ÛÅÛé•Ûäˆ
»ÖÖÜÖ / »ÖÖÛú
ÜÖêÃÖÖ¸üß / ÛúÃÖæ¸ü / ÛúÃÃÖÖ
Lathyrus Sativus
?
Red sandal Wood
ÅÛÛÅÛ ˜Ûþù×ù¶Û/ Áõ©ÛÛ×›÷Çà
¸üŒŸÖ “ÖÓ¤ü®Ö
»ÖÖ»Ö (¸üŒŸÖ), “ÖÓ¤ü®Ö
Terakarpas- Sentelam/ Pterocarpus santalinus
Lodh Tree Bark
ÅÛÛéµÛÁõ
»ÖÖê¬ÖÐ
»ÖÖ¬ÖÐÖ
Symplocos racemosus
?
?
ÅÛÛéÜ®ù
†¡Öã®Ö / ŸÖ´²Ö¸ü
ÛúÖꮤü‡Ô / ÛúÖê¤üÖ׸ü / ØÛúÝÖÏÖê
Flacourtia sepiaria
?
Banyan
ÈÛ¦ø / ÈÛצøÛé
²ÖÖÓ›üÝÖãôêû / ¾Ö™ü ¾ÖéõÖ
²Ö¸üÝÖ¤ / ²ÖÓ›üÖ / ²ÖÓ›ü»Ö / ¾Ö›ü
Ficus bengalensis/Ficus elastica/Viscum album
Aconite
ÈÛ˜™ö¶ÛÛ•Û
²Ö“Ö®ÖÖÝÖ
´ÖßšüÖ ŸÖê»ÖßµÖÖ / ´ÖßšüÖ ×¾ÖÂÖ / ×ÃÖØÝÖµÖÖ
Aconitum ferox
?
Zedoary small, wild cochin plant
ÈÛ¶Û ÐüÜÁõ®ù
¾Öê¤üß Æüôû¤ü
•ÖÓÝÖ»Öß Æü»¤üß
Curcuma aromatica
?
Plantain
ÈÛ¶ÛÅÛ“¾Ûà
?
Ûêú»ÖÖ
Musa sapientum
?
Baroad leaved willow
ÈÛé©ÛÍÛ / ÈÛÛ¶ÛàÁõ
?
²Öê¤ü´Öã¿Ûú
Salix caprea
?
White Willow
ÈÛéÅÛ©ÛÛÍÛ
²ÖÖ»ÖãÓ•Ö/ ²ÖêÃÖß/ ×¾ÖŸÖÃÖÖ/ ¬ÖÖ®Öß

¾ÖêŸÖÖÃÖ / ¾Öê¤ü /

ÃÖÖ¤üÖ ²Öê¤üÖ

Salix tetrasperma / S. alba
?
Three Leaved Caper/ Steaved tree/ Holy Garter Pear
ÈÛÛýÛÈÛÁõ¨ÛÛé
¾ÖÖµÖ¾Ö¸ü®ÖÖ / ÆüÖ›ü¾ÖÞÖÖÔ
¾Ö¹ýÞÖÖ / ²Ö¸ü®ÖÖ / ײ֤üÖÃÖß
Crataeva nurvala/ Crataeva religiosa/ C. tapia
?
Indian acalypha
ÈÛÛ˜Ûà ï×õ¤øÛé
ÜÖÖêÛú»Öß
Ûãú¯¯Öß / ÜÖÖêÛú»Öß / Ûú㯯Öã
A. spicata/ A. ciliate
?
Thorny Bamboo
ÈÛÛ×ÍÛ
Ûú»ÖÛú / ²Öê®ÃÖ / ®Öôû²Ö®ÃÖ
²ÖÖÓÃÖ
Bambusa arundinacea/ B. apous/ B. spinosa/ B. bombasvoss
?
ÈÛÛ×ÍÛ ïõ¸ÛæÁõ
¾ÖÓ¿Ö»ÖÖê“Ö®Ö
²ÖÓÃÖ»ÖÖê“Ö®Ö
Bambusa Erandinesia
?
Corres Tree
ÈÛÛïä×õ¼ÛÛ / ÈÛýÛä×½ÛÛ/ ïõÛýÛºõÇ
¾ÖÖÛãÓú³ÖÖ / ÛãÓú³ÖÖ
Ûú¼üÖ®Öß / Ûú¸üÆüß / Ûãú³Öß
Careya arborea
?
?
ÈÛÛÁÍÛ
¾ÖÖ¸üÃÖ
?
Heterophragma quadrilocularis/ H. roxburghii
?
Black Seeded Dolycos
ÈÛÛÅÛÛéÇ
?
ÃÖë²Öß
?
?
Khas khas grass/ Cuseus grass
ÈÛÛÇÛé
¾ÖÖ»ÖÖ
ÜÖÃÖ / ¾ÖÖôûÖ
Vetivera zizanioides/ Andropogon muricatus
Babreng
ÈÛÛÈÛ¦øá•Û
¾ÖÖ¾ÖØ›üÝÖ / ÛúÖ¸üÛãú®Öß
¾ÖµÖؾ֤üÝÖ/ ³ÖÖ׳ָüÝÖ/ ¸üÖ×ÆüÞÖÖë / ¾ÖÖ¾Ö¸ÓüÝÖ
Embelia ribes/ E. glandulifera/ E. indica/ E. Robusta
?
ÜÈÛïõÇÛé / ÜÈÛïõÛÁõÛé
Æü¸ü´Öê“ÖÖ / ³ÖÖ¹ý»Öß / ²ÖêÛú»Ö
ÛÓú™üÖ‡Ô / ¾ÖÓ•Ö / ØÛúÛúÞÖß
Gymnosporia montana
?
?
ÝÈÛ¼ÛÛéÉÛà©ÛÛ
?
ÝÖÖê‡ÔŸÖã
Coccinia cordifolia
?
Busfage
ÝÈÛ™æö¦øÛé
?
ÜÖÓÛú®Öß
?
?
 

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.