VANASPATI
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
?
Áéõ¨Ûæïõ¼Ûà›÷
?
¸êüÞÖãÛúÖ
?
 
Indian Rheulbarb
ÁéõÈÛטÛà¶Ûà

¸êü¾Ö¤ü “Öß®Öß /

¸êü¾ÖÖ “Öß®Öß

¸êü¾ÖÓ¤ü“Öß®Öß / ¸êü¾ÖÖ®Ö¤ü Ûú™üÖ‡Ô
Rheum officinalis/ R. Emodi Wall
 
Lucerne
Áõ›÷ïõÛé
?
ÝÖ¤ü³ÖÔ / ¾ÖÖÞÖß ´Öê£ÖßÛúÖ
?
 
Peacock flower
Áõ©¶ÛÛ•Û×µÛà
ÃÖÓÛúêúÀ¾Ö¸ü
ÝÖã»ÖãŸÖÖê¸üÖ
Caesalpinia pulcherrima
 
Purple Lippia
Áõ©ÛÈÛéÜÅÛýÛÛé
¾Öê®ÖŒÛúÞÖ / ¸üŸÖÖ»ÖßµÖÖê
•Ö»Öׯֻ֯Öß / ³Öã‡Ô †ÖêÛúÎúÖ / ²ÖŒÛúÖ®Ö
Lippia nodiflora
 
Red poppy
Áõî©ÛÛ ¸ÛÛéÍ©ÛÛ
?
»ÖÖ»Ö¯ÖÖêßÖ
Papaver rhoeas
 
?
Áõ•Û©Û ÁõÛéÜÐü¦øÛé
¸üÝÖ®Ö ¸üÖê×Æü›üÖ
¸üÖêÆü›üÖ / ¸üŒŸÖ ¸üÖê×Æü›üÖ / ¸üÖê×ÆüŸÖÛú
Amoora Rohitak/ Tecomella undulata G. Don
Mimusops' Fruit
ÁõÛýÛ¨Û / ïõÛïõܦø…Û
¸üÖ•Ö®Öß / ¸üÖÓ•ÖÞÖß
×ÜÖ¸®Öß / ×ÜÖ®Öß
Mimusops Hexandra/ Manilkara Hexandra
Buck Wheat
ÁõÛ›÷•ÛÁõÛé
¸üÖŸÖÝÖ߸üÖ / ¸üÖ•ÖÝÖ߸êü
¸üÖ•ÖÝÖ߸üÖ / ÝÖ®ÖÆü¸ü
Anarantus paniculatus
 
?
ÁõÛ©ÛÛ ˆ¶®ùÛýÛ¨ÛÛ
ÛúÖÛúŸÖÖê›üß / Ûú¾ÖÓ›ü»Ö
»ÖÖ»Ö ‡®¦üÖ¸üºþ®Ö / ´ÖÖÆãü¸üß
Trichosanthes palmata
 
Country tea/ White basil/ Shrubby basil
ÁõÛ¾Û ©ÛäÅÛÍÛà
¸üÖ´ÖŸÖã»ÖÃÖß / †•Ö¾Ö»ÖÖ
À¾ÖêŸÖ †Ö•Ö¾»ÖÖ / ²ÖÓ•ÖÖ¸üß
Ocimum gratissimum
?
ÁõÛ¾Û¼ÛÛÈÛÇ(þéùÈÛ¼ÛÛÈÛÇ)
¤êü¾Ö ²ÖÖ³Öãôû
×¾Ö»ÖÖµÖŸÖß ²Ö²Öã»Ö / ×ÛúÛú¸ü
Acacia Latiosum
 
?
ÁõÛ¾Ûé¥øÛ
¸üÖ´ÖêšüÖ
¸üÖ´ÖêšüÖ
Lasiosiphon Eriocephalus
 
Common Sal (Ral)
ÁõÛÇ
¸üÖ»Ö / ÃÖ•ÖÖ¸üÖ
¸üÖ»Ö / ÃÖÖ»Ö
Shorea robusta
 
Red wood tree
ÁõÛéÐü¨Ûà
¸üÖê×ÆüÞÖß / ¯ÖÖê™ü¸ü
¸üÖê×ÝÖÞÖß / ¸üŒŸÖ ¸üÖêÆüÞÖ/ ™ãüÛú
Soymida Ferifuga
 
Rosha grass/ Rusa Grass
ÁõÛéÉÛÛ–ÛÛÍÛ/ ÂúÌÛ/ ÁõÛéÉÛ¦øÛé
¸üÖê×ÆüÂÖ
ÃÖãÝÖÞÖß/ ÝÖÓ‘Öê•Ö ‘ÖÖÃÖ/ ¯ÖÖ»ÖÜÖ›üß/ ¹ýÃÖÖ
Cymbopogon schoenanthus
 
Indian Ground Sel
ÁõÛͶÛÛ
¸üÖîÖÖ / ®ÖÖ¾Ö»ÖßµÖÖ
¸üÖîÖÖ / ¾ÖµÖÃÖã¸üß / ¸üµÖÃÖÞÖ
Pluchea lanceolata/ Vanda roxburghi
 
?
Âú×ùþù©Ûà ºõÇ
”ûÖê™üß Ûú‡Ô
ºþ¤ÓüŸÖß ±ú»Ö
Cressa cretica/ Capparis Moonii
 
?
Âú®ùÈÛשÛà
ºþ¦ü¾ÖÓŸÖß / ÃÖÓ•Öß¾Ö®Öß ²Öã™üß
?
 
Utrasum Leaf Tree
Âú®ùÛ“Û
¹ý¦üÖõÖ
ºþ¦üÖõÖ
Elaeocarps gamitrus
Sensitive Plant/ Humble plant
ÜÁõÍÛÛ¾Û¨Ûà
»ÖÖ•ÖÖôæ
»ÖÜÖÖ»Öã / »ÖÖ•Ö¾ÖÓŸÖß / ”ãû‡Ô´Öã‡Ô
Mimosa pudica
 
 

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.