VANASPATI
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
Cubeba Pepper
˜Û¨Ûïõ¼ÛÛ¼Û
?
Ûú²ÖÖ²Ö“Öß®Öß / ¿Öߟֻ֓Öß®Öß
Piper cubeba
.
Foetid cassia / Ring worm plant/ Ovhel lives cassia
˜Û’õ¾Û¶ÛÛéÁõÛ / ïä×õÈÛÛܦøýÛÛé
™üÖÛú»ÖÖ / ŸÖ¸üÖê™üÖ
“ÖÛãÓú¤üÖ / ¯ÖÓ¾ÖÖ›ü / “ÖÛú¾Ö›ü
Cassia tora / C. toroidens
 
Golten Champa
˜Û׸ÛÛé
ÃÖÖê®Ö “ÖÖÓ±úÖ
ÃÖ±êú¤ü “ÖÓ¯ÖÖ / ÝÖã»Ö“Öß®Öß / “ÖÖ´ÖÖê™üß
Michelia champaca
Indian Olibanum
˜Û×®ùäùÍÛ
?
ÃÖ»Ö‡Ô
Boswellia serrata
 
Water cress
˜Û×®ùÉÛæÁõ
†ÆüÖôûß¾Ö
Æü»Öß´Ö / •Ö»Ö-Æü»Öß´Ö
Lepidium sativum/ Nasturtium officinale
 
Sandal Wood
˜Û×ùþ¶Û / ÍÛä”Û¦ø
“Ö®¤ü®Ö
ÃÖ±êú¤ü “ÖÓ¤ü®Ö
Santalum album
Purple Quifoot/ Stinking arrach/ Dog's arrach
˜Ûþù×¶Û ¼Û¤øÈÛÛé
“ÖÛÎúŸÖ / “ÖÓ¤ü®Ö ²Ö™ü¾ÖÖ
²Ö›üÖ ²Ö£Öã†Ö / דֻÖß
Chenopodium olidium / C. ambrosiodes
 
White goose foot/Mexican tea
˜Ûù×þùù¶Û¼Û¤øÈÛÛé/ ¤øÛ×ïõÛé/ ÈÛ¬ÛÈÛÛé
“ÖÖÛú¾ÖÖŸÖ/ דÖ×¾Ö»Ö/ “ÖÓ¤ü®Ö²Ö™ü¾ÖÖ
²Ö£Öã†Ö / דֻ»Öß / ¾ÖÖ£Öã
Cenopodium album/C. ambrosiodes
 
?
˜Û¾Ûé¦ø/ ܘ۾Ûé¦ø
דִ֛ü / ד֮ÖÖê»Ö
“ÖÖŒÃÖã / ²Ö®ÖÛãú»Ö£Öá
Cassia absus
 
Spanis jasmine
˜Û¾ÛéÅÛà ¸Ûä̸Û
“Ö´Öê»Öß / •ÖÖ‡Ô
†¸ü²Öß- µÖÖÃÖ´Ö®Ö / “Ö´Öê»Öß ¯ÖãÂ¯Ö / •ÖŸÖß
Jasminum grandiflorum / J. auriculatum
Hairy Flowered Senannecum
˜Û¾ÛÛÁõ þùæùµÛéÅÛà
ˆŸÖ¸ü®Ö/ ´ÖëœüÖ¤æ¬ÖÖß
ˆŸÖ¸ü®Ö / ÃÖãÝÖÖî¾Ö®Öß / •Öã™ãüÛú
Daemia extensa/ Asclepias echinata
 
Javalong Pepper
˜ÛÈÛïõ
“Ö¾ÖÛú / ÛúÖÓÛú»ÖÖ / “ÖÖ¾Öד֮Öß
“Ö¾Öß / “ÖÖ³Ö / “Ö¾ÖÛú / —ÖÖˆ
Tamarix gallica
 
Sarsaparilla/ China root
˜ÛÛé¸Û˜Ûà¶Ûà
“ÖÖê¯Ö“Öß®Öß
“ÖÖê¯Ö“Öß®Öß
Smilax china
 
Edible pine
ܘÛÅÛ•ÛÛé›÷Û / •ÛÛÅÛ•ÛÛé›÷Û
דֻÖÝÖÖê•Öê
דֻÖÝÖÖê•ÖÖ / ®Öê¾Ö•ÖÖ / ×´Ö¸üß
Pinus gerardina
 
Leadwort/ White flowered leadwort
ܘ۪ÛÛé
דִ֡ÖæôûÖ / ד֡ÖÛú
ד֡ÖÛú / ד֟ÖÖ / ד֡ÖÖ
Plumbago zeylanica/ P. indica
Chicory Endive
ܘÛïõÛéÁõà / îÛÍÛ¶Ûà
ÛúÖ“Ö®Öß
±úÃÖ®Öß / ÆüÃÖ®Öß / ÛúÃÖ®Öß / ÛúÖÃÖ®Öß
Cichorium intybus/ Cichorum endivia
 
Jute plant
™×ö™ö / ˜Ûä˜Û¦øà
Ûãú»Öß“Öß ³ÖÖ•Öß / ™üÖÓÛú»Ö •Öæ™ü
•Öæ™ü / ¯ÖÖ™ü / Ûú¸êü²Öã¿ÖÖÝÖ
Corchorus capsularis
Stone Flower
™ö¦øàÅÛÛé
?
”ûÖ›üß»ÖÖ / “Ö¸êü»ÖÖ
Parmelia lichin
 
Sneeze weed
™öáïõ¨Ûà
³ÖæŸÖÖÛêú¿Öß / Ø¿ÖÛúÞÖß
×”ûÛú®Öß
Centipeda orbicularis/ Myriogyne minuta
 
 

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.