VANASPATI
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
Piper Chaba Hunter
•Û›÷¸Ûà¸ÛÁõ
ÝÖ•Öدֻ֯Öß / £ÖÖê¸üدֻ֯Öß
ÝÖ•Ö¯Öß¯Ö»Ö / ²Ö›üßׯֻ֯Ö
Piper chaba/ Scindapsus officinalis
 
Country Mallow/ India mallow
•ÛוÛé¤øà/ ”Û¸ÛÛ¤ø/ ¦øÛ¼ÛÅÛà
´Ö¤ü´Öß-ÛÓú‘ÖÖ‡Ô / ¯Öê™üÖ¸üß / דÖÛú®ÖÖ
²Ö›üß ÝÖÓÝÖê¸ü®Ö / ÝÖã»ÖÃÖÛú¸üß / ÛÓú‘Öß / ÜÖã²ÖÖÃÖß / ²ÖÖ»ÖÖ
Abutilan indicum/Grewia tenax/Malva ratundi-folia/Sida cordifolia/A. Asiaticum/A. hirtum
 
Blumea / Camphor
•ÛוÛÛÈÛ¤øà
ÛãúÛãú¸ü²Ö®Ö¤üÖ / ×®Ö´ÖãÔ›üß
ÛãúÛú¸üÖë¬ÖÖ / ÛãúÛú¸ü²ÖÓ¤üÖ
Blumea balsamifera/ B. eriantha
 
Priyangu
•Û×þùùÐüܸÛóýÛÛוÛä
?
‘ÖÖî»ÖÖ
Prunus mahaleb
 
Indian Ipecacuanha
•Ûä¦ø¾ÛÛÁõ
ÛúÖ¾Ö»Öß Ûú¸ü¤üÖê›üß
´Öê™üÖ¿ÖàÝÖß / ÝÖã›ü´ÖÖ¸ü
Asclepias geminata
Crab's eye
•Ûä×›÷Û / ˜Û¨ÛÛé¥øà
ÝÖãÓ•Ö
ÝÖãÓ•ÖÖ / ÝÖã®Ö“Öß
Abrus precatorius
Indian Bedellium
•Ûä•ÛÇ
ÝÖãÝÖã»Ö / ÝÖãÝÖºþ / ¬Öæ¯Ö
ÝÖãÝÖ»Ö / ´ÖãÛúæ»Ö
Commiphora mukul / C. wighti / Balasamodendron Roxburghii
 
Marvel of Pera/ 4 O'clock Flower
•ÛäÅÛ¼ÛÛÉÛà
ÝÖã»Ö²ÖÃÖ / ÝÖã»Ö²ÖõÖß
ÝÖã»Ö²ÖÖÃÖ / ÝÖã»Ö †²²ÖÖÃÖ
Mirabilis jalapa
Tube Rose
•ÛäÅÛ™ö¦øà
×®Ö¿ÖßÝÖÓ¬Ö/ ÝÖã»Ö”û›üß
ÝÖã»Ö¿Ö²²ÖÖê / ÝÖã»Ö”û›üß / ¸ü•Ö®ÖßÝÖÓ¬ÖÖ
Polianthes tuberosa
 
?
•ÛäÅÛùþùÛÈÛÁõà
¤ü¾ÖÞÖ¿Öê¾ÖŸÖß / †Ûãú¸üÛú¸üÖ / ÝÖã»Ö“Öß®Öß
ÝÖã»Ö¤üÖ²Ö¸üß / ÝÖã»Ö¤üÖˆ¤üüß
Chrysanthemiun Coronarium
 
Megrin/ Winged-leaved ditoria/ Indian Mezorian
•ÛÁõ¨Ûà/ ïõÛÇà •ÛÁõ¨Ûà/ ïõÛÇà ïõÛéýÛÅÛ,
ÛúÖêÛúÞÖá ÃÖã¯Ö»Öß / †³Öê¤üÖ/ ÝÖÖêÛúÞÖÔ
ÛúÖêµÖ»Ö / †¯Ö¸üÖ•ÖߟÖÖ
Clitoria ternatea
 
Purging Cassia/ Indian laburnum / Drum Stick
•ÛÁõ¾ÛÛÇÛé / •Û¦ø¾ÛÛÅÛä
²ÖÖÆü¾ÖÖ / ³ÖÖ¾ÖÖ
†´Ö»ÖŸÖÖÃÖ / ‘Ö®Ö²ÖÆêü¸üÖ / ×ÝָߴÖÖ»ÖÖ
Cassia fistula
 
Gold Mohor Flower Tree
•ÛÅÛ©ÛäÁõÛé
ÝÖã»ÖŸÖã¸üÖÔ
ÝÖã»ÖŸÖã¸üÖÔ / ÝÖã»Ö´Ö߸ü
Ceasalpinia pulcherrima
 
Common indigo/Indian indigo
•ÛÅÛà/•ÛÇà
ÝÖãšüß / ×®Ö»ÖßÛúÖ / ®Ößôû
®Öᯙ / »Öß»Ö
Indigofera tinctoria
Tntigo
•ÛÅÛà
?
®Öᯙ (»Öß»Ö) / ÝÖã»Öß
? 
 
Prickly Leaves of Elephant's Foot
•ÛÇœ÷½Ûà
ÝÖÖê•Öß³ÖÖ
ÝÖÖê•ÖßµÖÖ / ŸÖߟֻÖß / ÝÖÖê³Öß / ÝÖÖ†Öê•Ö²ÖÖ®Ö / •ÖÓÝÖ»Öß ÃÖã¸üÞÖ
Amorphophallus campanulatus/ Elephantopus scaber linn
 
Heart Leaved / Moon Seed
•ÛÇÛé
ÝÖãôû¾Öê»Ö
ÝÖß»ÖÖòµÖ / ÝÖã“ÖÔ (ÝÖãºþ“Ö)/ ÝÖã»ÖÓ“Ö
Tinospora cordifolia/ T. glabra
Brown indian hemp/ Deccan hemp
•ÛÛ×›÷Ûé
†Ó²ÖÖ›üß
¯ÖŸÃÖ®Ö
Hibiscus cannabinus
 
Monkey Breal Tree
•ÛÛéÁõ”Û …Û×¼ÛÅÛà
ÝÖÖê¸üÜÖ Ø“Ö“Ö
ÝÖÖê¸üÜÖ ‡Ô´Ö»Öß
Adansonia digitata
 
?
•ÛÛéÁõ”Û•ÛÛ×›÷Ûé/ïõ¸ÛæÁõà ¾ÛµÛäÁõà
Ûú¯Öæ¸ü ±åú»Öß / Ûãú´ÖÏد֛üß / Ûú¯Öã¸üß ´Ö¬Öã¸üß
Ûú¯Öæ¸üß •Ö›üß / ÝÖÖê¸üÜÖÝÖÖÓ•ÖÖ / ÝÖÖê¸üÜÖ²Öã™üß
Aerua Lanata / Anisomeles malabarica
 
Globe thistle
•ÛÛéÁõ”Û¾Ûäצøà
?
ÝÖÖê¸üÜÖ´ÖãÓ›üß / ´ÖãÓ›üß
Sphaeranthus hirtus/ S. mollis/ S. indicus
 
Elephant Grass
–ÛÛ (¼ÛÛ›÷ÁõàýÛä×)
‹¸üÛúÖ / ¸üÖ´Ö¾ÖÖ®Ö (¯ÖÖÞÖÛúÞÖßÃÖ) / ´ÖÖêŸÖߟÖéÞÖ
‹¸üÛú / ²Ö›üß´ÖãÓ•Ö / ¸üÖ´Ö²ÖÖÞÖ / ¯Öê™ü¸ü/ ¸üÖ´Ö¿Ö¸ü
Typha Angustifolia
 
Calamus Root / Sweet Fla
–ÛÛé¦øÛÈÛ›÷/ ÈÛ›÷/ •Û˜ÛµÛàÅÛÛé ÈÛ›÷
¾ÖêÜÖÓÓ›ü
²Ö“Ö / ‘ÖÖê¸ü²Ö“Ö / ²Ö¸ü•ÖÖ
Acorus calamus/ A. lodoratus
 
Malabar catmint
–ÛÛéÅÛä ˜ÛÛíéµÛÁõà
“ÖÖî¬ÖÖ¸üÖ
“ÖÖî¬ÖÖ¸üß
Anisomeles malabarica
 
?
–ÛÛéÅÛÛé¾Û / ÍÛäסöÅÛ
´ÖÃÃÖß »Öê®Ö•ÖÖ / Ûú¸üß
דֻ»ÖÖ / דֻÖÖ¸üÖ / ²Öê¸üß
Casearia tomentosa
 
?
Ü–ÛŠÅÛÛ
ב־ÖÖ»ÖÖ / ÝÖêÆãü»ÖÖ
²Ö¸ü´Öæ»ÖÖ / ²Ö¸ü´ÖÖ»ÖÖ
Callicarpa Arborea
 
Narrow leaved sepistan
•Ûä×ùþùÛé¾ÛÛé¤Û / •Ûä×µÛ
³ÖÖêÛ ¸
×»ÆÃÖÖê›Ö / »ÖÃÖÖê›Ö
Cordia Latifolia/ C. dichotoma forst
 
?
•ÛÛýÛÈÛÍÛäï¨ÛÛ
¯Öê¾Öê / ¯Öê¾Ö / ®ÖÖÝÖÖêôß / ®ÖÖÝÖÖôß
Ûêú²Öæ†Ö / †ÖÃÖÖê¯Ö
Costus speciosus
 
?
•ÛוÛé¦Û / ïÛíéܦýÛÛé
¯ÖêÓÓÓÓÓœ¸
د֛Öôæ
Randia uliginosa
 
?
–ÛóÛ¾Û¨Û
‘ÖÖ´ÖÞÖ
‘ÖÖ´Ö®Öß
Grewia tiliaefolia
 
 

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.