VANASPATI
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
Five Leavel Chaste/ Indian privet
¶Û•ÛÛé¦ø
×®ÖÝÖãÕ›üß / ¾Ö®Ö‡Ô
ÃÖ´ÆüÖ»Öã / ´Öꈤüß / ×®ÖÝÖãÕ›üß
Vitex negundo
?
¶ÛàÅÛ Ü¶Û•ÛäÚ¦øà
ÛúÖôûÖ †›ãüôûÃÖÖ
ÛúÖ»ÖÖ †›ãüÃÖ»ÃÖÖ
Justicia gendarussa
?
?
¶ÛàÅÛï×õ¥øà
ÜÖã×›ü†ÖêÛú¸üÖ
¿ÖÆü¤êü¾Öß / ¿Ö®Ö¾Ö»»Öß
Helitropium eichwaldi/ Chrozophora plicata
?
Lobelia / Wils Tobacco
¶ÛÇ
?
®Ö¸üÛú™ü®Ö»Ö / ®Ö¸üÃÖ»Ö / ¬Ö¾Ö»Ö
Lobelia nicotianaefolia
?
?
¶ÛÐüÛ¶Ûà þùæùµÛéÅÛà
»ÖÆüÖ®Ö ®ÖÖµÖ™üß
”ûÖê™üß ¤üæü¬¬Öß / ×®ÖÝÖÖ“Öæ®Öß / ¤üÖê¬ÖÛú
Euphorbia Thymifolia
?
Purging Groton/ Groton seed
¶Ûé¸ÛÛÇÛé / ›÷íé¸ÛÛÅÛà
•Öê¯ÖÖ»Ö ²Öß•Ö
•Ö´ÖÖ»ÖÝÖÖê™üÖ
Groton tiglium
?
Chair Bottam, Cane
¶Ûé©ÛÁõ
¾ÖêŸÖ
²ÖëŸÖü / ²ÖîŸÖ
Calamus viminalis / C. rotang/ C. stricta
?
Torch tree
¶ÛéÈÛÛÁõà
»ÖÖêÜÖÓ›üß / ´ÖÖÛú›üß
ÛúÖê™üÝÖ® ¬Ö»Ö
Ixora parviflora/ I. Coccinia
?
Ammonia
¶ÛÈÛÍÛÛÁõ
?
?
?
?
Turpethum Turpeth/ Indian Jalap
¶ÛÍÛÛé«ÛÁõ
×®ÖÃÖÖêŸÖ¸ü
×®ÖÃÖÖê£Ö / ׯ֟ÖÖêÆü¸üß / ¯Ö×®Ö»Ö¸ü
Ipomoea turpethum/ Operculina turpethum
?
?
¶Ûïõ¤øà/ ¾ÛÁõ”ÛÛé
´ÖÖêÛúÖ/ ´ÖÖêÛú›üß/ ®ÖêÜÖŸÖß
‘ÖÓ™ü / ²Ö®Ö ¯Ö»ÖÖ¿Ö
Schrebera swietenioides
Small Caltrops
¶ÛÛ¶Ûä× •ÛÛé”ÛÄ×õ
»ÖÆüÖ®Ö ÝÖÖêÜÖºþ/ ÝÖÖêÜÖã¸üÖ / ÝÖÖêõÖã¸ü / ÃÖ¸Ö™ê/ ÛúÖ™êÝÖÖêÜÖºþ
”ûÖê™üÖ ÝÖÖêÜÖºþ / ÝÖã»ÖÜÖã¸ü / ÆßÖØ“Ö¬ÖÖ› / ³ÖÖëÜÖ›Ö / ³ÖÖÓÜÖ›Ö
?
?
Iron Wool Tree
¶ÛÛ•Û˜Û׸ÛÛé
?
®ÖÖÝÖ“ÖÓ¯ÖÖ
? 
White calycine
¶ÛÛ•Û¼ÛÅÅÛà
³ÖæŸÖÛú¿Öß / ³ÖæŸÖÛúÃÖÖ / ²Öê²ÖÖ®Ö
²Öê²Öß®ÖÖ / ²Öê¤üß®ÖÖ
Mussaendra frondosa / M. flavescens
Betel Leaf
¶ÛÛ•ÛÁõÈÛéÅÛ / ¶ÛÛ•ÛÈÛÅÅÛà
®ÖÖÝÖ¸ü¾Öê»Ö
¯ÖÖ®Ö / ŸÖÖ´²Öæ»Ö
Piper betle
Australian asthma weed / Snake weed/Cat's hair/ Milk weed
¶ÛÛ•ÛÅÛÛþùäùµÛéÁõà / ÁõÛ©Ûà
´ÖÖêšüß ®ÖÖµÖ¸üß / ÝÖÖê¾Ö¬ÖÔ®Ö
²Ö›üß ¤ãü¬¬Öß / »ÖÖ»Ö ¤æü¬Öß
Euphorbia pilulifera/ E. hirty
?
Cobras Saffron / Alexandrian Laurel
¶ÛÛ•ÛïéõÍÛÁõ
®ÖÖÝÖÛêúÃÖ¸ü / ®ÖÖÝÖ“ÖÖ±ÌúÖ
®ÖÖÝÖÛêú¿Ö¸ü / ®ÖÖÝÖêÃÖ¸ü / ¯Öã®ÖÖÝÖ
Mesua ferrea
?
¶ÛÛ•Ûºõ¨Ûà
?
ÃÖ¯ÖáÞÖß
?
Indian worm wood
¶ÛÛ•ÛùþùÈÛ¨Û / ¦ø¾ÛÁõÛé
ÃÖã¸ü¾ÖÓ¤ü / ¤Ö¾ÖÞÖÖ
®ÖÖÝÖ¤üÖî®ÖÖ /ד֡ÖÖ /ÃÖê´Ö¸üß /¤ü¾®ÖÖ /¤üÖï®ÖÖ
Artemisia vulgaris / A. Indica
?
?
¶ÛÛÐüàï×õþùù
?
†ÖÛúÖ¿ÖÝÖ¼üÖ
?
?
Indian Snake Root
¶ÛÛéÇÈÛéÅÛ
?
“ÖÖÓ¤ü ´Ö¹ý¾ÖÖ / ”ûÖê™üß “ÖÖÓ¤ü
?
?
Clearing Nut
ܶ۾ÛÙÅÛà
×®Ö´ÖÔ»Öß/ Ûãú¾Öß / דֻÆüÖ¸ü
×®Ö´ÖÔ»Öß / ¯ÖÖµÖ¯ÖÃÖÖ¸üß
Strychnos potatorum
?
China Fruit
ܶÛÁ×õ›÷¶Û ºõÇ
?
×®Ö¸Óü•Ö®Ö ±Ìú»Ö
?
?
Bermuda-Bahama-Twitch-couch grass/Creeping cynodon
ܶÛÅÛÛµÛóÛé / µÛÛéÅÛÛµÛóÛé / þùäùÈÛÛÙ
×®Ö»Öß - ¯ÖÖÓœü¸üß ¤ãü¾ÖÖÔ / †´ÖéŸÖÖ
¤üãü²Ö / Æü¸üß ¤ãü²Ö / ¤ãü¾ÖÖÔ
Cynodon dactylon/ panicum dactylon
?
 

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.