VANASPATI
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
?
¸Û¨ÛÙ¼Ûà›÷/µÛ¶ÛÈÛ¶©ÛÁõà ¼Ûà›÷
‘ÖÖµÖ´ÖÖ¸üß / ¯ÖÖ®Ö±åú™üß
¯ÖÞÖÔ²Öß•Ö/ †•Öæ²ÖÖ/ †Ö´²Ö™üÖ/ ¯Ö£Ö¸ü“ÖæÞÖÔ
Bryophyllum calycinum salisb
Birl Cherry
¸Û¯ïõÛÌ¥ø
?
¯Ö¤ü´ÖÜÖ / ¯Ö©ÛúÖ£Ö
?
 
Valvet leaf
¸Û¥øÛ
¯ÖÆüÖ›ü ¾Öê»Ö
¯ÖÆüÖ›ü ¾Öê»Ö / ¯ÖÖšüÖ
Cissampelos pareira
Sappan Wood/ Brazil wood
¸Û©ÛוÛ
¯ÖŸÖÓÝÖ
²ÖÛú´ÖÛúÖ£Ö / ¯ÖŸÖÓÝÖ / †Ö»Ö
Caesalpinia sappan
 
Coco Adois
¸Û©ÛÁõÈÛéÜÅÛýÛÛ
Ûú“Öã†Ö»Öã / †ôãû
†ÜÖß / ‘Öã‡ÔµÖÖ®Ö / Ûú“Öã †¸ü¾Öß
Colocasia antiquarium
 
?
¸Ûá¦øÛ / ¸Ûá¦øà
דָü“ÖÖê»Öß / דָü²ÖÖê™ü / Æü»ÖÖ¾ÖÖ®Öß/ †ôæû
†Ö×»Ö¾Ö / ´ÖÖêµÖ®ÖÖ/ ׯÖÞ›üߟÖÛú
Vangueria spinosa/ Meyna laxiflora/ colocasia antiquorum
 
Cape goose berry
¸Ûà¸Û¤øâ / ¸Û¸ÛÛé¤øâ
דָü²ÖÖê™ü / ±ÌúÖê¯Ö™üß / ŸÖÖ®ÖµÖÖê¸üß
™ÓüÛúÖ¸üß / ×™ü¯ÖÖ¸üß
Physalis peruviana / P. minima
 
Fig Tree
¸Ûà¸ÛÁõ/ ¸ÅÛ“Û ÈÛè“Û
ׯֻ֯Öß / ¯ÖÖ‡Ô¸ü (¯ÖÖµÖ¸üß) / دָ֯üß/ †Â™Ö (¯ÖÖ¸ÖêÃÖÖ Ø¯Ö¯Öô)
¯ÖÖÛú¸ü / ¯ÖÛú›üß / ¯ÖÖÜÖ¸ü
Ficus infectoria/ F. cordifolia
 
Sacrel Fig
¸Ûà¸ÛÇÛé
د֯Öôû / †À¾ÖŸ£Ö
×¯Ö¯Ö»Ö / ¯Öָ߯
Ficus religiosa
Garden Night Shade
¸ÛàÅÛä¦øà / ïõÛïõ¾Û˜Ûà
ÛúÖ´Öã®Öß / ´ÖÛúÖê
´ÖÛòúÖµÖ
Solanum dulcamara/ Solanum nigrum
 
?
¸ÛäªÛœ÷ÈÛïõ
¯Öã¡Ö•Öß¾Ö / ¯Öã¡Ö¾ÖÓŸÖß
¯Öã¡Ö•Öß¾ÖÖ / וֵÖÖ¯ÖÖêŸÖÖ
Putranjiva roxburghi
?
¸ÛàÇÛé ¸ÛÛ¸Û¦øÛé
×ÝÖ¸Óü²Öß / ÝÖÖ¸ü²Öß•Ö / †ÖšüÖê›üß
×“ÖµÖ®Ö / ÝÖÖ¸ü¾Öß•Ö / Ûúšü²Öê»Ö
Entada scandens/ E. Pesaetha/Acasia scan.
 
?
¸ÛàÇÛé ÈÛÛÅÛÛ
ׯ־ֻÖÖ ¾ÖÖ»ÖÖ
»ÖÖ´Ö•ÖÛú / »ÖÖ´Ö••Ö
Cymbopogon jwarancusa jones/ Andropogon jwarancusa
 
Inula Racemosa Hook/ Orris root
¸ÛäÌïõÁõ¾ÛæÇ
¯ÖãÂÛ ¸´Öãô
¯ÖÖêÆüÛú¸ü´Öæôû
Inula racemosa/ Iris florentina
 
Forest flame / Bastard teak
¸ÛÅÛÍÛ / ”ÛÛ”ÛÁõÛé/ ïéõÍÛæ¦øÛé
¯ÖôûÃÖ
¯Ö»ÖÖÃÖ / œüÖÛú /™êÃÖæ / ¬Ö¸Ö
Butea frondosa/ Butea monosperma
?
¸ÛóÜ©ÛÈÛàÌÛÛ / ¼Û”Û¾ÛÛé
²ÖÛÜÖ´ÖÖ
²ÖßÜ´ÖÖ
Aconitum palmatum
 
Indian pellet shrub
¸ÛÛ¸Û¤ø
¯ÖÖ¯Ö›üß
¯ÖÖ¯Ö¸üß / ÛÓúÛú¸ü / ÛúÖšü“Ö´¯ÖÖ
Pavetta indica / Ixora pavetta
 
Indian Coral Tree/ Moochy Wool Tree
¸ÛÛצéøÁõÈÛÛé
¯ÖÖ®ÖÝÖ¸üÖ / ¯Ö®ÖÖ¸üÖ / ¯ÖÓÝÖ߸üÖ / ¯ÖÖÓÝÖ¸üÖ
´ÖÓ¤üÖ¸ü / ±Ìêúºþ¤ü / ¯ÖÖÓÝÖ¸üÖ / ±Ìú¸üÆü¤ü / ÝÖÖ¸ü±ú»Öß
Erythrina indica lam/ E. stricta/ E. Variegata
 
Trampet Flower
¸ÛÛ¤øÅÛÛ / ¸ÛÛ¦øÇ
¯ÖÖ›ü»Ö /†´ÖÖê‘ÖÖ / ¯ÖÖ›üÖôû
ÃÖ±Ìêú¤ü ¯Öœü»Ö / ¯ÖÖ›ü¸üß / ¯Ö›ü»Ö / ¯ÖÖšü
Stereospermum suaveolens/ S. cheleniodes
 
Pyrethrum
¸ÛÛ©ÛÛÅÛ©Ûä×¼Ûà
?
?
Chrysanthemum cinerariaefolium
 
?
¸ÛÛ©ÛÛÅÛ•ÛÄõ¦øà/ ÈÛéÈÛ¦øà/ ÈÛܵ۶ÛÛé ÈÛéÅÛÛé
ÝÖºþ›ü²Öê»Ö / ³Öã‡Ô¯ÖÖ›ü»Ö / ²ÖÖÃÖ²Ö¾Öê»Ö / ¾ÖÖÃÖ®Ö¾Öê»Ö
•Ö»Ö•Ö´®Öß / ¯ÖÖŸÖÖ»ÖÝÖ¹ý›üß / †ÖÛúÖ¿Ö¾Öê»Ö / ×”û¸üÆü™üÖ
Cocculus hirsutus / C. vilosus
 
Country Borare
¸ÛÛ¶Û …›÷¾ÛÛé
?
†•Ö¾ÖÖ‡Ô®Ö ¯Ö¢ÖÖ
?
 
Heart Ubot Tree/ Heart wood/ Tulip tree
¸ÛÛÁõÍÛ¸Ûà¸ÛÇÛé
¯ÖÖ¸üÃÖ Ø¯Ö¯Öôû
¯ÖÖ¸üÃÖ ×¯Ö¯Ö»Ö / ¯Ö¸üÖÃÖ ×¯Ö¯Ö»Ö / ÝÖ•Ö¤ÓüŸÖ
Thespesia populanea sol
 
Indian Spinach/ Country spinach/ Malabara night shade
¸ÛÛéˆ
´ÖÖµÖÖ»Öû³ÖÖ•Öß / ´ÖÖµÖÖ»Ö
¯ÖÖê‡Ô / ´µÖÖ»Ö-Ûúß-³ÖÖ•Öß / ²Ö“Ö»Öæ
Basella alba/ B.Rubra/B. lucida
 
Water lily
¸ÛÛéýÛÇä×
Ûú´ÖÖê¤ü
Ûãú´Öã¤ü / ×®Ö»ÖÖê±ú¸ü
Nymphea lotus
 
?
¸ÛÛÌÛÛ¨Û½Ûéþùù
¾Ö™ü¯Ö¡Öß
¯ÖÖÜÖÖÞÖ³Öê¤ü / ×ÃÖ»Ö±ú›üÖ / ¯ÖÞÖÔ²Öß•Ö
Bergenia ligulata/ Saxifraga ligulata / Rahabdia lycioides
 
Night Jasmine
¸ÛÛÜÁõ›÷Û©Û
¯ÖÏÖ•ÖÛúŸÖú
ÆüÖ¸üØÃÖÝÖ¸ü / ¯ÖÖ׸ü•ÖÖŸÖÛú
Nyctanthes arbortristis
Marsh mint/ Pepper mint
ܸ۸ÛÁõ¾Ûá¤ø
ׯָ֯ü×´ÖÞ™ü
ׯָ֯ü×´ÖÞ™ü
Mentha piperita
 
Pepper Root
ܸ۸ÛÁõà¾ÛæÇ / •Û×¥øÛé¦øÛ
ׯ֯ÖôûÖ´Öæôû / د֯֟Öß´Öæôû
ׯ֯ÖôûÖ´Öãôû
Piper Longem Root
 
?
ܸÛóýÛÛÅÛ
?
דָÓü•Öß
Buchanania lanzan
 
?
ºõÜÅÛ¶Ûà/ ïõÛ¶©ÛÛ/ •Û¶µÛÛºõÅÛà
ÝÖêÆãü»ÖÖ
ׯÖϵÖÓÝÖã/ ›ü‡ÔµÖÖ ÃÖã®Ö»Öß
Callicarpa Macrophylla
 
 

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.