Pronounce "English" phrases as describe below.

a -
aa-
…Û
aan-
…Û×
i -
ˆ
Eg. K-
î
Eg. Kaa-
îÛ

English
Kutchi
Gujarati
Younger To Elder Elder To Younger Younger To Elder Elder To Younger
Our ¸ÛÛ×›Ûé/Paanjo   ¾ÛÛÄ×/Maaru  
I …ÛŠ/Aau   Ðä×/Hoo  
We …ÍÛà-¸ÛÛ¨Û/Asee-PaaN   …Û¸Û¨Ûé-…¾Ûé/AapNe-Ame  
You …ˆ/Ai ©Ûä/Tu ©Û¾Ûé/Tame ©Ûä/Tu
Your …Û×›Ûé/Aanjo ©ÛÛé›Ûé/Tojo ©Û¾ÛÛÄ×/Tamaaru ©ÛÛÁä×/Taaru
Their …Ûé¶Ûà›Ûé/Oninjo …Ûé¶Û›Ûé/Onjo …é¾Û¶Ûä×-©Ûé¾Û¶Ûä×/Emnu-Temnu ©Ûé¶Ûä×/Tenu
Hi / Hello ›ýÛœ¶Û鶮/Jay Jinendr   ›ýÛËÛàïèǫ̃Û/Jay Shri Krishn  
Welcome …˜ÛÛé/Acho …˜Û/Ach …ÛÈÛÛé/Aavo …ÛÈÛ/Aav
Bye …˜Ûà›Û/Achijaa …˜Ûà›/Achij …ÛÈÛ›÷Ûé/Aavjo …ÛÈÛ›÷é/Aavje
Sit ÈýÛÛé/Vyo ÈÛé/Ve ¼ÛéÍÛÛé/Beso ¼ÛéÍÛ/Bes
Thank You …Û½ÛÛÁ/Aabhaar   …Û½ÛÛÁ/Aabhaar  
Sorry ܾۘ™Û¾Ûà þäîî¦Õ¾Û/Michhaami DukkaDam   Kshma/“Û¾ÛÛ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Note: Blank box indicates same pronounciation, as "Younger to elder".Best viewed in 800 x 600 pxs
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.
Site originated by www.panjokutch.com