ۛ
  
ۋ
ېۆ ۨ ۛ
ەۺ ە ۤۨ ۥ ە HOME

ۋ

۵۾ :-

 • ۩ܸ۫ , پ ۵, , ̤, , .

ۿۅ :-

 •  ۋ ۜ ۶۾ ۔. 
 • 1 ۋ . ٶ,   ۋ ۾ . 
 • ۾ ܺ ۵ ۤۦ . 
 • 鈩 ۾۾ ۩ ۋ ۾ .
 • ۿۦ۾ ۛ . ۵ ܏ .
 • , ۵, ې ۿ ۿ . 
 • ٶۖ۶ ۬ ׵۩ ۤ .
TOP

۵۾ :-

۾ , ۵, ܕ ې, ۸, ۘ, ܵ۵ِ, , ۖ, 䵵ې, , ۸ې , ܸ۩, ۶ .

ۿۅ :-

 •   ۨ ܸۼ۶ ې . 

 • ۜ۩, , . 

 • , ۨ ׶ .

 • ۋ, ۨ, ۶ ۬ ඿ ۾ ۸ .

 • ۵ۅ ܛ۩ .

 • ۶ ۩ ۬ ۬ ׵۸ ۿ .

 

TOP
۵۾ :-

ې,,,,ܸ۩, ې . ۵ Ƕ ۨ۾ ۩ ,

ۿۅ :-

 • ܩ ۵,,,ۿ, ,۶ ۤۦ .
 • ۬ ܪ ۾ . 
 • ܸ۩, שۿ ۵ .
 • ו۶ ۾ ۨ ۆ .
TOP
۵۾ :-

,,,ۿې, ܸ۩ې .

ۿۅ :-

 • ۵ .

 • ۵ .

 • ,,,ۿې, ܸ۩ې  

 • ۵ .

TOP
۵۾ :-
 • ۿ , 
 • ׵ې . 
 • ܸ۩ .

ۿۅ :-

 • , ۶ ۤۦ . 
 • ٶ ۿ . 
 • , ۨ ۵.
 •  ܵ-۶ ۵ .
TOP

۵۾ :-

 • ۿۦ ,, ۔ ۿ۾ ۿ .

 •   ,ۿ,ܸ , 

 • ۵, , ܘ ۶ .

ۿۅ :-

 • ۨ ۵, 

 • שۼ ۸۶ .

TOP
ۨ
۵۾ :-
 • ۨ ەۺ ǐ ۶ .
 • ۾ ͺ, ۶ ۨ۾ . 
 • ۘۘۨ ۦ,ې,۵,,ۿ,ܸ۫,, ې . 
 • ۘۨ ې,ۿ, ۩ , ې .
 • ۨ۶ ̤,ې,ܛ۩ ,۵ ۶۬ ۿ .

ۿۅ :-

 • ۨ۶ ۜ, , , ܕ ې , Ÿ ۨ۾ ܸ۫ . 
 • ۨ Ǹ,ܘې , 
 • ۺۘۨ ܸ۩, .
 • ۨ ۶ ۙ 长 ̤ .
TOP
۵۾ :-
 • ۶ ̥ ۨ .
 • ۵,̨,ܵ۵ِ,ܕ۸ې, Ǹ, ܸ۫ې, ۩ِۛ, ש۶ ې, 长۸. 
 • , , , . ۸ې ۵ . پ . ۘ . 

ۿۅ :-

 • ۩ ۬ ۿ̿ ۵ . 
 • ۾ۦ ۔ . 
 • ۅ ׼׵ . 
 • ۶ ǐ ۸۬ ۪ ۬ . 
 • ۔ۨ, ۩ ۬ ۤ .
 •   ץ ۬ ׵ . 
 • ې ې ۾ . 
 • ש۬ ۵۩ . 
 • ۬ ۾ۦ , ۿ, ۿ ۶, ͺܩ ېِ ۶ . 
 • ۔۩ ې ۶ ۔۬ , , ܩ۶ ۶, 
 • ۬۶, , ۿ, ו۶ , 
 • ې۾ ۩۶ . 
 • ۫ ۶ ۶ש ۿ ۾ ې ۿ. 
 • ۵ ۶۾ ۿ ۿ .
TOP
ۛ
۵۾ :-
 • ۬ ۤ ۾ . ۬ ۦ .

ۿۅ :-

 • ې ۜ۩ .
 • ܸ۩۶ ۶ . 
 • ۶ ې,ې.
 • ۘ۾ ͪ ۾ ۶ , 
 • ې ۛ ٶ ۶ ۨۿ .
TOP
۵۾ :-
 • ۸,۬ې,,ܪ, ܘ۶ . 
 • ۩ ۤ ې . 
 • , ۬ ۿ . 

ۿۅ :-

 • ׵ ۬ ל , ۿې .
TOP
۵۾ :-
 • , .
 • ۦ ׵۶.
 • ۿ, ܸ۩۶ ۾۶ . 

ۿۅ :-

 • , ו ۶ ۸ .
TOP
ەۺ
۵۾ :-
 • ɿې ې ۩ ۾赵 ۬ . 
 • ەۺ ۘ . 
 • ۾ 1, 2, ܶېܶې , ۤ۾ ۨ۾ . 
 • Ƕ ۬ ۸ۿ . 
 • ۶ۅ ۿ . 

ۿۅ :-

 • ܸۼ۾ ۦ . 
 • ەۺ ۨ ǐ ͩ ۿ ۶ ۸ ۿ . 
 • ۬ ۬ ۿ ۬. 
 • , , ۾ ۨ . 
 • ۾ .
 • ۩ ەۺ ۾ . 
 • ۶ ەۺ ۾ ۿ . 
 • ۤ ۾ . 
 • ە۬ ۤ۾ ۵ ,
TOP
ە
 •  ۾ ͺ, , ׵ې, ۩ ۨ۾ . ۺ ۩ .
TOP
۵۾ :-
 • ې,۵,,ǐ,ۿ .

ۿۅ :-

 • ۩, ۩ ۵ ۨ۾ ۬ ې۶ ۵ .
TOP
ۤۨ

۵۾ :-

 • ̤, ,۵, ,

 • ۿ, .

ۿۅ :-

 • ۩۩ ,

TOP
ۥ
۵۾ :-
 • ׵ې , 
 • ې,ې,
 • ܕ۶ ۶,
 • ܾې, 

ۿۅ :-

 • ۤۦ .
TOP
ە
۵۾ :-
 • ۵ Ǿ ە ܶ ۨۿ ,
 • , ۩ې,
 • ۶ ې ,
 • ە ۿۦ .
 • ۵ .

ۿۅ :-

 • ې ۤ ۾ ۸ۿ ,
 • ې ͩ۶ , 
 • ۬ ܸ۩۶ .
TOP
ېۆ
۵۾ :-
 • ۘ۾ .
 • ܕ ۶ ۘ.
 • ۩ ۸ .
 • ۵,,,, ۸ۨ ۶,

ۿۅ :-

 • , ܸ۩۶ې, ܘ ۛ۶.
 •  ۦ, ۜ۩ ۤۦ.
 •  ۿ ۶ . 
 • ۶ ۔ ۵ ۬ ۬ ۤ ׵ ۿ .
TOP


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.