׼ ۸۩ ۸ ۦ ۶
ە ۺ

ܼۛ ׼ ۿۨ
ۓ ש ۺ ۸۶ HOME

׼

۵۾ :-

 •  ͬۿ, ۘ, , ש, ۘېו . 

 • ۩۾ ۸ ۶ې , 

ۿۅ :-

 • ې . 

 • ۵ِ . 

 • ې ۸ ۬ ۾ۦ ۿ۾ .

TOP
۸۩
۵۾ :-
 • ۵ِ,, ۾ ۵, , ܸۿې . 

ۿۅ :-

 • , ͩې, ې, ۿ, , , ܩۤ ۾ . 
 • ۾ ۶  
 • ې۩ ۵ . 
 • Ͷۿ א۶ .
TOP
۵۾ :-
 • ̤ۺ ې ۵,۩۶ې,,
 • ۶ ې,
 • ܶ ,
 • ۵,Ǹ,̤,ۨ ,ۿܸ۩ , 
 • ۶ ې .
 • ۾雐 .
 • ۶۶ ۷
 • ܸۿې,ۘ, ۶, ۺ , ې .

ۿۅ :-

 • ۵ .
 • ې ܘ ۶ې.
 • ې, . 
 • ۵ ۨ ۿ ې.
 • ۬ ۬ ۵ .
 • Ÿ ۼ ש, , ו, ۦ, ܛ۩۾ ۿ .
 • ۘ , ۤ, ې, ܸ۩۶ ې ۿ ,ܪې .
 • ۘ ۶ ܏۵ِ,长 ۿۨ ۨ .
 • ܸ۫۾ې . 
 • ۬ ە,ה۶ ۶ ۿ . .
 • ۘ ۨ ה ۬ ە۩ ۬.
 • .,ۼٶ۶ ۩ ۨ۾ ۬ ,ܩ ۤ .
 • ۾۶ ۿ .
 • ש۶ ۿ ,
 • ۿې, ܾ, ۦ ۤ . 
 • ׼۶ , , ܸ۫, ۤ, ۦ ۤۦ .
 • ۘ ۶ ۨ ͐ ۤ ۾ .
 • ۶۶۬ ۼ۾ ې ׵ . 
 • ۛ ۤ ׼۶ .
TOP
۵۾ :-
 • ۾, ۙ  , , ۶ ۶ ,ۘ۶ .ۤ ۔۔ ۶ ܶ۵۶ . 
 • ,ۺ,ܕ ׵ .
 • ۘ۶,,۶,ې, ,ͬۿې,ש۶ ܶ ۶ .
 • ۩,, ۵ِ, ې .

ۿۅ :-

 • ׵ې۶ ۿ .
 • ۺ ۿ . ۾-ېۤ ۾
 • .ۿ .۬ ۩ ۬.
 • , ۬۶ , ܩ ۤ ܩې .
 • ۩ ۤۦ ۤ ۿ .
 • ܵ ۵ .
 • ۬ ו . 
 • ۘۛ۶ ەۦ۬ ۵ ۤ .
TOP
۸
۵۾ :-
 • 长 ,ۿ̿,ܐ۵.
 • ۸۬ ש 䵵 ܒ ۩۬ ܵ ۿۨ ۿ .
 • ۾۶ ۘې ȿ ۛ۬ 200 ۨ ۶ ۘ ې .
 • ې ͤۘٶ ې ۘ ۶ .

ۿۅ :-

 • ו ۸ ۾  
 • ۦ .
 • -ە .
 • 赵ͬ ۤ ې ۵ .
 • ۸ ̤,ۘې,,ܾ۵,ܸ۩۾ې,
 • ۶ ې, 
 • צ,ܕ,۶۩ש ۼۆ 
 • ەۦ,
 • , ۤۦ ۵ .
 • ۘ ۸۶ ۤ ۛ ۿ . ۬ ,ۤ .
 • ۿ .
 • ې ۦ ۘ ۸۶ ۨ ۿ ۿ .
 • ې ̤ ۔ .
 • ǐ ۦ۬ ۆ ۵ .
 • ۤ ۶ .
 • ۶۶ ۬ ۶ .
TOP

۵۾ :-

 • ۶ ۸ې ۵ . 

 • ۵۩ ۤ۾ ۿ . 

 • , , ۬ ۆ ۿ . 

 • ۾ ۾, 镶ۿ۾, ͺ , ׼, , ۨ۾ .

ۿۅ :-

 • ۵ . 

 • ۶ ǐ ܩ , ۬ .

 • ۾ ۿ  

 • ۵ . 

 • ۾۶ ۸, ͐, ۵, צ . 

 • ۶ ۼ ې ۾ ۬ ۘ ۿ .

 • ש۾ ۩ ۨ ۼ ۩ ۸ܩې ܏ ۵ . 

 • ۼ ۦ ۬ ې ۩ ۬. 

 • ܸ۩۵ . 

 •   ۾ې ۬,۬ ۬ ۶ .כ ۬ ۿ ۿ.

TOP
ۦ
۵۾ :-
 •  ܪ, ې . 
 • , , , צ, ۛ ې, ۜ۩, ۤ, , , ۶ٵ, , ն  
 • , ܵ۵ِ . 
 • , ܕ . 
 • ۤ ۦ ܸ۩ې , ܸ۩۾ې . 

ۿۅ :-

 • ەۦ . 
 • , Ͷە, , ۘ۶ . 
 • ې۩ ۵ ܸ۫۶ ۾۶ ۿ . 
 • ǐ ۦ۶ ۿ . 
 • ۦ۶ Ƕ . 
 • ۬ ܩ ۤ . 
 • ۶۶ ۾ ͩ׽ې .
 • ۶۸ۨ ۬ ۘ ۤ .
 • ۔۾ ۦ۬ ۾ ۿ .
 • ۬ ۸۬ ו ۤ .
TOP

۵۾ :-

 • ې, ۩ܸ۩۶ې, ܸ۩, ܵ ۤ ۿ . 

 • ̨, . 

ۿۅ :-

 • , ې , ۾ ۨ۾ .

 • 40 .

 • ۾ ې .

TOP
۶
۵۾ :-
 • 餾 ۿ ۿ .
 • ۬ ۬ ۘ ۿ, ۽ۤ ۿ . 
 • ͐ ۶, ۬, ۿ۶ ۾ . 
 •  , ܸۿې , 

ۿۅ :-

 • , ͩې Dž۸۶ . 
 • , ܾ, , ܸ۩ . 
 • ܽ٨ ͪ ۶ . 
 • ۾ ׵ ۬. 
 • ۶ ۶ ۿ۶ ۶ . 
 • 政 ۬.
 •  ۘ ە . ۆ ۿ , , ې, ۬ ۾ ۿ .
TOP

۵۾ :-

 • ̤, ſ, .

 • ۩ ſ, , ۿ, ܸ۫۶ , ۵ . 

ۿۅ :-

 • ǿ ׺ ۤ ۬ ۬ ܸۼ, ۬ ۤ . 

 • ۶ צ ۬ ۬ ܸۼ۶ ې ۿۙ. 

 • ۅ ǿ ۨ ۶ ۧۿ . 

 • ې ۾ , ۾ . 

 • ۦ,ەۛ ۛ ۿ  

 • ǿ ۨ ٸ ͺܩۿې .

 • ۶ ,

 • ۿ۶ ۺ .

TOP
۵۾ :-
 • ۵ ۬ ۶ ܶ۶ ۾ ۵ .
 • ۜ ۨ۵ِ .
 • ۵,Ͷە,Ƕ ,۾,۩ܸ۫۶ ۶ ̤ .
 • ې ۶,ۘې .

ۿۅ :-

 •  ,ܩ,, ە ې .
 • ۘ۾ ې ۬,ܕ۸ ۘ۶ .
 • ۦ ۸ .
 • ۼ ܕ۶ ,ܸ۫ ۾۶ .
 • ەۛ ,۵,۵ِ ܸ۫۶ ۨۿ .
TOP
ە
۵۾ :-
 • ۬ ۶۩ש ۸۶ . 
 • , , ۵ِ, ۦ, , ۾, ܸ۫, ۩ܸ۫۾ې . 

ۿۅ :-

 • 丩ܶ۶ ۸۶, ܪ, ܘ۸ .
 • ͪ ۽ٶ ۜ۶ ۵ . 
 • ۽٨ ͪ ۾ ۶ ۸ ې ۦ .
TOP
ۺ
۵۾ :-
 • ۺ ۤܶې ۶ۿ .
 • ,۩ܸ۩۾ې, ۾ .
 • ې, ݸۦ ې ۶ ۶ۆ . 
 • , ۩̤,ۤ, Ƕ .
 • ,۶۵,۬ ۺ ۦ .
 • ۵ ۿ ۦۦ,,, .
 • .
 • ה۾ כ۬ ה ې۾ ۆ ۿ .

ۿۅ :-

 • ץ,ۦۦ۾ ۶ۤ ۦ۬, ې, Ĕ ۔ .
 • ͩې ͺܩ ۸ .
TOP
۵۾ :-
 • , , ۤ ې.
 • ,ܸ۫, ۶ , 
 • , . 
 • ۔۬, ۩ ̤ۿ . 
 • ې۩ ۤ 銸ۿ ۅ ۿ . 

ۿۅ :-

 • -כ 20 ېە ۬, ۸ ۩ͪ ۤ ۿ . 
 • ש۶ ۧ ۤ ۾ . 
 • ۨ ۾ۤ ې . 
 • ۶ ۾, ۿ ۛ, ۶ ې ۔۬ ۿ .
 • ה۶ ۶ , ۨ ۸ ۾ , 
 • ܸۼ۾ ǩ, , , ۾ ۸ۿ . 
 • ۶۪ ۬ ܸۼ ەٶ , ۤ ۿ .
TOP
۵۾ :-
 • ۘ ,۬ ܏ . 
 • ۺ ۶۩ש ۨ ۸ . 

ۿۅ :-

 • ܛ۩ ۤۦ . 
 • ۤ۾ ۘ۶ ܏ ۵ .
 • ۩ ۷ې۾ .
 • ͪ צ, ۿ۶ , , ۿ, ש۶۾ ۿ . 
 • ۾ۿ䏩 ۬ , ۨ, , ۿ۶ , 
 • ۾ 䏩 ۬ٶ ۶ۈ ۶ ۙ ͬ ۙ . 
 • ۿ۾ ,۶, ܾ, ܩ ۶ .
TOP
ܼۛ
 • א, ۤ, ܘ, , ۤۦ .
TOP
׼
۵۾ :-
 • ׼,,ܸ۩۶ ۶,۩ .
 • ۶,ۘ۶,, .
 • ܩ ۿ ̤ ۬. 
 • ۩ ,ۤ ۩ , ۩, ׼ ۶ .

ۿۅ :-

 • ۾, ܩ, , ۾׶ ۩, ܩ, ו, ܸ۩۸, ۦ, ې, ۿ, , ۬, ۶ , , ۤۦ .
 • ǿ ۵ ۤ ۿ .
 • ەۦ ܸ۩, ۤۦ .
 • ׬ ܸ۩ۅ ܩ ۵ .
 • ۬ ۿ۶ ۬ ۨ ۿ . 
 • ۿ . 
 • ۿ ܩ, ۦ ͪ, ۦۿ .
 • Щ۩۶ ۦ۶ .
 • ۤۦ .
 • ې ۵ .
 • ׼ ǿ ۦ۬ ۤ .
 • ۿ ۶ ۬,
 • ۵ ۿ , ۦܸۼ۶ ۿ۩۶ ۨ ۶ .
TOP
ۿۨ
۵۾ :-
 • ۵ِ, ۸, Ͷە, . 
 • ̨, , , ܩۓۿ, ܸ۩ ۤ ې .
 • ͬǩ ۿ, ۵, , ۩۶ې, ,̤ .

ۿۅ :-

 • ۿۨ ۿ ۙ ۙ ۬ ۆ ۿ  
 • ۾۶ . 
 • ۶ . 
 • ۸۶ ۬ ۤ ۸ ۦ۬ ۸ ۦۖ ۤ ۿ . 
 • ۾ ۤ ۸۩. 
 • ۤ ۿ .
 • ۶۶ ͪ ۩ͪ۾ ې .
TOP
ۓ
۵۾ :-
 • ۾۶  
 • ۸ې ۵ . ۵ِ, ۶ ې, ̤ . 
 • ۾ ۬ ׬ ې ۿ .
 • ۓ ۘ۶ ۶, ۵ ۵۶ . 
 • ۩۶ צ ۾۶ .
 • ې ۶۾ ۿ ۬ ۘ۶۾ۤ ۵ . 
 • ̤̤ ۶۶ ې, Ͷە, ۩ . 
 • ۓ , , ̤, ې, ۨې, ې . 
 • ۤ۾ ܶې .

ۿۅ :-

 • ͩې ۡ ۸ . 
 • ۓ۾ ɿ۾ ۬, . 
 • ۓېŸ, ܵ۾ۤ ۿ ܼ۩ ۿ . 
 • ۜ۩,۶ .
 • ו ̨, ,,,ܸ۩,ۿ,, ۿ ۦ, , ۤۦ . 
 • ǐ ܾۥۆ ۅ ۓ ۸ ۾ . 
 • ۶ .۬ ܘ۩۬ۿ ܶ۾ ۩ ۬ ׵۶ ۆ , ۶ ۾۾ ۤ ۬, ۶۩ש ۼۆ ۿ . 
 • , ۼ, ۜ۩۾ ې . 
 • ۓ ۶-ۘ۶ . 
 • ͤ צ۾ ۽ۿ .
TOP
۵۾ :-
 • ۵ ۿ ۤ ŏ۾ ۔  
 • ۸ ې, ܪ۾ې . 
 • ׶ ۆ ܘ۩ ܶ۾ ۿ . 
 • ۾ ۈܤ, ͺ ۦ . 

ۿۅ :-

 • ܵ,ܸ۩, ېܩ,ۿ۶ ەۦ,ې,  ۾, ܩ,, ܾ, ۦ, ۤ, ܸ۫, , ۤۦ . 
 • ۨ ۬ ש ۩ ۿ . 
 • ۬ ۥ ۘ ېۿ .
 • ۤ ەۦ .
 • 长۸ۨ۾ ۶ې ۬. 
 • ܸ۩۶ې ۬ ۶ ۾ ۿې .
 • 10 ۶ ۦ ۾ ۬ ܵ ۿ . 
 • ۾ , , ڕۿ, ۵, ۤ, ۘ۶ ۿ ۿ .
 • ې ܘ ۵ . 
 • ۶ . 
 • ܕ۶ ษ . 
 • ۿ ۶ .
 •   ۨ ۵ ۬ ܛ۩ ۤ .
TOP
ש
۵۾ :-
 • ̥ې,, ې .
 • ەۦ 䵵, ۩ .
 • ې, 䵵ې . 

ۿۅ :-

 • ۙ ۬ ۘ۶۾ ۿ۩ . 
 • , ۨ۾ ۿ . 
 • ۤۦ ۨ ۿ . 
 • Ͷۿ ܬ۩ . 
 • ܸ۩۾ې ۬ ۾ ۿ . 
 • ۾۶ ۾ ǐ ۤ ۾ . 
 • ǐ ש۶ ۸۬ ۘ ۿ . 
 • ס, ۿ, , ې, ܕ, ͤ۾ ۾ . 
 • ۾׬ ۶ ۿ . 
 • ܸۼ۶ ۤ ۾۶ .
TOP
ۺ

۵۾ :-

 • , ۶, ͩ̐, ۩۵, ;ܩ۶ ۩ ۔۶ .

 • ̤, ۸ܩې ܏ ۵ . 

 • ۿ, ܸ۩۶ ۿ . 

 • An Apple A Day Keeps Doctor Away.ۺ ۶ ۦ ۬. 

ۿۅ :-

 • ۬, ۿ, ۾ۿ۶ ې, ܘۦ ۽, , ,,ܕ۾׵, ې۶ ۼ, ו, , ۦ, ܵ, ۶ ۿ . 

 • ې ۾ ۵, ۵ . 

 • ۬ ,ۘې ו ܏ .

 • ۺ۶ ۩۽ ېǾ ۔ ۬, ,۶۶ ې۩, ͩ .

 • ۶ , ۿ۶ , ې ۦ ەۛ ۤ .

TOP
۵۾ :-
 • , , ې, ۵ ۾ ۤ۾ . , , , , ۶ . 
 • ۾ ە۩ ۬, . 
 • ۸ .

ۿۅ :-

 • ە۾ ͺܩ . 
 • ۤ ۿ , 
 • ۤ .
 • ܩۅ ۬, ܦ ۤۦ ۿ .
 • ܸۼ ۶,ۿ۶ ۤۦ .
 • ۵ ۿ , ٶ ۔۶, , 
 • ܵ ܥ , ܕ۾ . ې ۸ ۬, ۶, ͺܩ ۸ .
 • ۨ, ,׵۶ ۿ . 
 • , ۬ ,ה۶, ۿ۶ ۤ ܩې .
 • ۬ ̤ .
TOP
۵۾ :-
 • ۘ , , А . 
 • ۵۾ ې ۿې,

ۿۅ :-

 • ۵ ܸ۫۶ ۤۦ . 
 • ͪ ۤۦ, Ǹ ٸ . 
 • ۸̤, ۜ, Ͷە, .
 • ܸۼ ۺ .
 • ۤ ۬.
TOP
۸۶
۵۾ :-
 • , ەۦ, 
 • ۵ פ ۾ ̤, 

ۿۅ :-

 • ܘ۾ ۾, 
 • ۽ ۿ .
TOP
۵۾ :-
 • ̤, ۩̤, .
 • .
 • ۩ܸ۩۾ ې . 
 • , ܸۼ۶ ǩ, ۾ ۸ ېۿ . 
 • ܶ۶۶ ۸ۨ ۬ ۵ۿ ۜ۩ . 

ۿۅ :-

 • ۸ۙ ۬ ۘ۶ې . 
 • , ۾ ې .
TOP


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.