…Û×”Û ¾ÛÛÁõà ¶ÛÛ¶Ûà ›ä÷…é ™öé ™öÛ¶Ûà¾ÛÛ¶Ûà

 

…Û×”Û ¾ÛÛÁõà ¶ÛÛ¶Ûà ›ä÷…é ™öé ™öÛ¶Ûà¾ÛÛ¶Ûà

…é ©ÛÛé ïéõÈÛà …›÷¼Û ›÷éÈÛà ÈÛÛ©Û ™öé.

ïõÛ¶Û ¾ÛÛÁõÛ ¶ÛÛ¶ÛÛ ÍÛÛ×½ÛÇé ™öÛ¶ÛÛ¾ÛÛ¶ÛÛ

…é ©ÛÛé ïéõÈÛà …›÷¼Û ›÷éÈÛà ÈÛÛ©Û ™öé.

¶ÛÛïõ ¾ÛÛÂ×ú ¶ÛÛ¶Ûä× ÍÛæ×–Ûé ™öé ºæõÅÛ ¾Û¡öÛ¶Ûä×

…é ©ÛÛé ïéõÈÛà …›÷¼Û ›÷éÈÛà ÈÛÛ©Û ™öé.

ÐüÛé¥ø ¾ÛÛÁõÛ ¶ÛÛ¶ÛÛ ¾ÛÅÛïéõ ™öé ÍÛÁõÍÛ ¾Û¡öÛ¶ÛÛ,

…é ©ÛÛé ïéõÈÛà …›÷¼Û ›÷éÈÛà ÈÛÛ©Û ™öé.

þùÛ×©Û ¾ÛÛÁõÛ ¶ÛÛ¶ÛÛ ¾ÛÅÛïéõ ™öé ÍÛÁõÍÛ ¾Û¡öÛ¶ÛÛ,

…é ©ÛÛé ïéõÈÛà …›÷¼Û ›÷éÈÛà ÈÛÛ©Û ™öé.

ÐüÛ¬Û ¾ÛÛÁõÛ ¶ÛÛ¶ÛÛ ©ÛÛ¦øà ¸ÛÛ¦éø ¾Û¡öÛ¶ÛÛ,

…é ©ÛÛé ïéõÈÛà …›÷¼Û ›÷éÈÛà ÈÛÛ©Û ™öé.

¸Û•Û ¾ÛÛÁõÛ ¶ÛÛ¶ÛÛ ˜ÛÛÅÛé ™öé ™öÛ¶ÛÛ¾ÛÛ¶ÛÛ,

…é ©ÛÛé ïéõÈÛà …›÷¼Û ›÷éÈÛà ÈÛÛ©Û ™öé.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.