…ÛÈÛ Áéõ ÈÛÁõÍÛÛþù

…ÛÈÛ Áéõ ÈÛÁõÍÛÛþù !

–Ûé¼ÛÜÁõýÛÛé ¸ÛÁõÍÛÛþù !

Œ¶Ûà Œ¶Ûà ÁõÛé¤øÅÛà.

¶Ûé ïõÛÁéõÅÛÛ¶Ûä× ÉÛÛïõ.

…ÛÈÛ Áéõ ÈÛÁõÍÛÛþù !

¶ÛéÈÛÅÛé ¸ÛÛ¨Ûà.....

¶Û¥øÛÁõÛ¶Ûà ™öÛéïõÁõà¶Ûé

þéù¦øïéõ ©ÛÛ¨Ûà.

HOME


Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.