½ÛÛˆ¶ÛÛé ÐüÛÅÛÛé


½ÛÛˆ ©ÛÛé ¾ÛÛÁõÛé ¦øÛÔÛé ¶Ûé,

¸ÛÛ¤øÅÛé ¼ÛéÍÛà ¶ÛÛÔÛé,

¸ÛÛ¤øÅÛÛé •ÛýÛÛé ©ÛÛé ”ÛÍÛà ¶Ûé

½ÛÛˆ ©ÛÛé ¸Û¦øÀÛé ÐüÍÛà,

½ÛÛˆ¶Ûé …Û•Û¨Ûé ½ÛêÍÛ,

©Ûé¶Ûé …Û×›ä÷ ïõÛÇà ¾ÛéÉÛ,

¾ÛéÉÛ ©ÛÛé ÅÛÛ•Ûé ïõÛÇà ¶Ûé,

½ÛÛˆ¶Ûà ï¶õýÛÛ ÅÛÛÈÛä× Âú¸ÛÛÇà,

½ÛÛˆ ©ÛÛé ¾ÛÛÁõÛé ÅÛÛ¦øïõÛé

…é ©ÛÛé ¸Ûà…é þæùµÛ¶ÛÛé ÈÛÛ¦øïõÛé,

þæùµÛ¾ÛÛ× ¸Û¦øà ïõà¦øà,

½ÛÛˆ¶ÛÛ× ¾Ûä”Û¾ÛÛ× ¸ÛÛ¶Û¶Ûà ¼Ûà¦øà

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.