…éïõ ܼÛÅÛÛ¦øà ›÷Û¦øà


…éïõ ܼÛÅÛÛ¦øà ›÷Û¦øà

…é¨Ûé ¸ÛÐéüÁõà ÍÛÛ¦øà

ÍÛÛ¦øà ¸ÛÐéüÁõà ºõÁõÈÛÛ •Ûˆ

©ÛÇÛÈÛ¾ÛÛ× …é ©ÛÁõÈÛÛ •Ûˆ

©ÛÇÛÈÛ¾ÛÛ× ©ÛÛé ¾Û•ÛÁ

ܼÛÅÅÛà¶Ûé …ÛÈýÛÛ× ˜Û‘õõÁõ

ÍÛÛ¦øà ™öé¦øÛé ™æö¤øà •ÛýÛÛé

¾Û•ÛÁ¶ÛÛ× ¾ÛÛê¾ÛÛ× …ÛÈÛà •ÛýÛÛé

¾Û•ÛÁ ܼÛÅÅÛà¶Ûé ”ÛÛˆ •ÛýÛÛé!

0

HOMESite Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.