ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛä¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ

 

(ÉÛéÁõà¾ÛÛ× ïæõ©ÛÁõà ÜÈÛýÛÛýÛ …é ÉÛéÁõà¶ÛÛ ¼ÛÛÇïõÛé ¾ÛÛ¤éø …Û¶Û×þù, ¶Ûè©ýÛ …¶Ûé ¸ÛÉÛä¸Ûóé¾Û Š¾ÛÇïõÛ ¥øÛÅÛÈÛÈÛÛ¶ÛÛé …ÈÛÍÛÁõ ¼Û¶Ûé ™öé.)

ïõÛÇä¦øà ïæõ©ÛÁõà¶Ûé …ÛÈýÛÛ× •ÛÅÛæܦøýÛÛ×,
˜ÛÛÁõ ïõÛ¼ÛÁõÛ׶Ûé ˜ÛÛÁõ ½ÛæÜÁõýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¾ÛÛ¦øà¶Ûé ¸Ûé¤ø ¸Û¦øà ˜ÛàÍÛ ! µÛÛÈÛé,
ÈÛéÅÛé ˜ÛÛê¤øýÛÛ× ›÷é¾Û ©ÛæÜÁõýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¾ÛÛ©ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Û¦éø ˜Û¦ø©ÛÛ ×¶Ûé ˜ÛÛ¤ø©ÛÛ×,
›÷Ûé•Û¨Û¶ÛÛ× ›÷Û¨Ûé ÅÛ¤æøÜÁõýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

ÁõÛ©ÛÛ× ¾ÛÛ©ÛÛ× ¶Ûé ÁõÛé¾Ûé ÁõÛé¾Ûé ÍÛä×ÈÛÛÇÛ×,
ÐüÛéýÛ ¾Ûà¥øÛ× •ÛÛÅÛ-¾ÛÍÛæÜÁõýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¼ÛÛ¶Ûé ÈÛÛ’õÅÛÛ ™öé ›÷é¾Û ÈÛàÁõÛé ¶Ûé ¼Ûé’õ¶Ûà,
ïõÛÇÈÛà¶Ûé ÈÛÛ’õÅÛÛ ïäõÁõïäõÜÁõýÛÛ œ÷ Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¾ÛÛé¤øÛ ¬ÛÛÉÛé¶Ûé ¾ÛÛÁõà ÉÛéÁõà ÍÛÛ˜ÛÈÛÉÛé,
›÷Û•ÛÉÛé ÁõÛ©Ûé ¼ÛÛ’õþäùÜÁõýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¤øà¸Ûæ¦øÛé þùà¸Ûæ¦øÛé ¦äוÛÛÁõ¦éø µÛæ¾ÛÉÛé,
•ÛÛéµÛé¶Û ½ÛéÇÛ ÈÛÛéÇÛÜÈÛýÛÛ Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¾ÛÛé©Ûà…Ûé¶Ûé ¾ÛÛ¶ÛàýÛÛé ›÷Ûéïéõ ÁõÛéïõÛÉÛé,
ÈÛÛ™öÂ×ú ¶Ûé ¸ÛÛþùÂ×ú ½ÛÇÛÜÈÛýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¦øÛܵÛýÛÛé ¦æøܵÛýÛÛé ”Ûé©ÛÁõ¾ÛÛ× ›÷ÛÉÛé,
ÈÛÛÍÛæ Áéõ’õÉÛé ¼Ûé Áõ”ÛÛéÜÅÛýÛÛ Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

ïõÛÜÇýÛÛé¶Ûé ÅÛÛÜÇýÛÛé ¸ÛÛþùÁõ ¸ÛÍÛÛýÛ©ÛÛ,
¼ÛÛŠ ! ¼ÛÛŠ ! …ÛÅÛ¼ÛéÅÛ ¼ÛÛéÜÅÛýÛÛ Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

•ÛéÇ-µÛà-ÅÛÛ餶ÛÛ× ÉÛéÁõÛ ¼Û¶ÛÛÈýÛÛ,
ïõÛÇÈÛà¶ÛÛ× ¸Ûé¤ø¦øÛ× ¸ÛæÜÁõýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !

¸Ûé¤øø ½ÛÁõà¶Ûé ¾ÛÛ¦øà ¼ÛÛÇïõ µÛÈÛ¦øÛÈÛé,
µÛÛÈÛà¶Ûé ¸ÛÛé§éø ¤øà¸ÛæܦøýÛÛ× Áéõ
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛæ¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ !
ÐüÛÅÛÛé •ÛÅÛä¦øÛ× Áõ¾ÛÛ¦øÈÛÛ œ÷ Áéõ

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.