¾ÛÛ¾ÛÛ¶Ûä× –ÛÁõ ïéõ¤øÅÛé ? (…ßÛÛ©Û)

 

¾ÛÛ¾ÛÛ¶Ûä× –ÛÁõ ïéõ¤øÅÛé ?

þùàÈÛÛé ¼ÛÇé …é¤øÅÛé !

þùàÈÛÛ ¾Ûê ©ÛÛé þùà¥øÛ,

¾ÛÛ¾ÛÛ ÅÛÛ•Ûé ¾Ûà¥øÛ× !

¾ÛÛ¾Ûà ¾ÛÛÁõà ½ÛÛéÇà !

¾Ûà¥øÛˆ ÅÛÛÈÛé ¾ÛÛéÇà.

¾ÛÛéÇà ¾Ûà¥øÛˆ ½ÛÛÈÛé ¶ÛÐüá,

Áõ¾Ûïõ¦øÛ× ïõÛéˆ ÅÛÛÈÛé ¶ÛÐüá.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.