¾Ûê …éõïõ ܼÛÅÛÛ¦øà ¸ÛÛÇà ™ööé (ܪ۽ÛäÈÛ¶Û ÈýÛÛÍÛ)


¾Ûê …éõïõ ܼÛÅÛÛ¦øà ¸ÛÛÇà ™öé,

©Ûé Á×õ•Ûé ¼ÛÐäü Âú¸ÛÛÇà ™öé,

…é ÐüÇÈÛé ÐüÇÈÛé ˜ÛÛÅÛé ™öé,

¶Ûé …×µÛÛÁõÛ¾ÛÛ× ½ÛÛÇé ™öé,

þæùµÛ ”ÛÛýÛ, þùÐüá ”ÛÛýÛ,

µÛà ©ÛÛé ˜Û¸Û˜Û¸Û ˜ÛÛ¤øà ›÷ÛýÛ,

©Ûé ‹þùÁ¶Ûé ¡ö¤ø¸Û¤ø ¡öÛÅÛé,

¸Û¨Û ïæõ©ÛÁõÛ¬Ûà ¼Ûà©Ûà ˜ÛÛÅÛé,

…é¶ÛÛ ÜþùÅÛ ¸ÛÁõ ¦øÛµÛ ™öé,

…é ¾ÛÛÁõÛ µÛÁõ¶ÛÛé ÈÛÛµÛ ™öé.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.