¸ÛÛé¸Û¤ø ½Ûæ”ýÛÛé ¶Û¬Ûà,......

 

 

¾ÛÛÁõà ¾ÛÛ¶Ûé …é¤øÅÛä× ïõÐéü›÷é

¸ÛÛé¸Û¤ø ½Ûæ”ýÛÛé ¶Û¬Ûà,

¸ÛÛé¸Û¤ø ©ÛÁõÍýÛÛé ¶Û¬Ûà,

¸ÛÛé¸Û¤ø ÍÛÁõÛéÈÛÁ¶Ûà ¸ÛÛÇ,

¸ÛÛé¸Û¤ø …Û×¼ÛÛ¶Ûà ¦øÛÇ,

¸ÛÛé¸Û¤ø ïõÛ˜Ûà ïéõÁõà ”ÛÛýÛ,

¸ÛÛé¸Û¤ø ÅÛàÅÛÛ.....ÅÐéüÁõ ïõÁéõ,

¼Ûé¥øÛé ¾Û.....›÷Û ïõÁéõ !

 

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.