ÁõÛ©Û ¸Û¦øà

 

ÁõÛ©Û ¸Û¦øàù µÛÁõ ›÷Û¶Ûé ¼ÛÛÇïõ, ÈÛ§øÉÛé ¼ÛÛ¸Ûä ©ÛÛÁõÛ

Áõ¾ÛÈÛÛ ¤øÛ¨Ûä× ¶Û¬Ûà ÐüÈÛé, …Û Œ•Ûé ›÷Ûé ¶Ûé ©ÛÛÁõÛ.

¾ÛÛÇÛ¾ÛÛ× ¸Û×”Ûà ›×÷¸ýÛÛ× ™öé, ÍÛæ¶Ûà ÍÛà¾Û ›÷¨ÛÛýÛé

ÁõÍ©ÛÛ ÍÛæ¶ÛÛ ¸Û¦øÀÛ ¼ÛµÛÛýÛé, ÈÛ•Û¦øÛé ”ÛÛÈÛÛ µÛÛýÛé.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.