ÈÛÛÁõ©ÛÛ Áéõ ÈÛÛÁõ©ÛÛ

 

½ÛÛ½ÛÛé §øÛéÁõ ˜ÛÛÁõ©ÛÛ,

˜Û¸Û¤øà ¼ÛÛéÁõ ÅÛÛÈÛ©ÛÛ,

™öېõõÁõÛ¶×Ûé ÍÛ¾Û›÷ÛÈÛ©ÛÛ×,

…éïõ ™öÛéïõÁõÛé ÜÁõÍÛÛýÛÛé,

ïõÛé¥øà ¸ÛÛ™öÇ ½ÛáÍÛÛýÛÛé,

ïõÛé¥øà ¸Û¦øà …Û¦øà,

™öÛéïõÁõÛ…é ˜ÛàÍÛ ¸ÛÛ¦øà,

…ÁõÁõÁõ.......¾ÛÛ¦øà !

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.