¾ÛÛ ¼ÛÛ¸Û¶Ûé ½ÛæÅÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü,......

 

½ÛæÅÛÛé ½ÛÅÛé ¼Ûà›ä÷ ¼ÛµÛä×, ¾ÛÛ ¼ÛÛ¸Û¶Ûé ½ÛæÅÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü,

…•ÛÜ¨Û©Û ™öé Š¸ÛïõÛÁõ …é¶ÛÛ, …é¶Ûé ïõþùà ÜÈÛÍÛÁõÉÛÛé ¶ÛÜÐü..

¸Û¬¬ÛÁõ ¸ÛæšýÛÛ× ¸Ûè¬ÈÛà ©Û¨ÛÛ×, ©ýÛÛÁéõ þùà¥ä×ø ©Û¾Û ¾Ûä”Û¦ä×ø,

…é ¸ÛäÜ¶Û©Û ›÷¶Û¶ÛÛ× ïõÛÇ›÷Û, ¸Û¬¬ÛÁõ ¼Û¶Ûà ™ä×öþùÉÛÛé ¶ÛüÜÐü.

ïõÛ§øà ¾Ûä”Ûé¬Ûà ïõÛéÜÇýÛÛ, ¾ÐüÛé¾ÛÛ þùˆ ¾ÛÛé¤øÛ ïõýÛÛÙ,

…¾Ûè©Û ©Û¨ÛÛ þé¶ÛÛÁõ ÍÛÛ¾Ûé, ¡éöÁõ Š™öÛÇÉÛÛé ¶ÛÜÐü.

ÅÛÛ”ÛÛé ÅÛ¦øÛÈýÛÛ ÅÛÛ¦ø ©Û¾Û¶Ûé, ïõÛé¦ø ÍÛÛíé ¸ÛæÁõÛ ïõýÛÛÙ,

…é ïõÛé¦ø¶ÛÛ ¸ÛæÁ¶ÛÛÁ¶ÛÛ, ïõÛé¦ø ¸ÛæÁõÈÛÛ ½ÛæÅÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü.

ÅÛÛ”ÛÛé ïõ¾ÛÛ©ÛÛ ÐüÛé ½ÛÅÛé, ¸Û¨Û ¾ÛÛ-¼ÛÛ¸Û ›÷é¶ÛÛ ¶ÛÛ ¥øýÛÛÙ,

…é ÅÛÛ”Û ¶ÛÜÐü ¸Û¨Û ÁõÛ”Û ™öé, …é ¾ÛÛ¶ÛÈÛä× ½ÛæÅÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü.

ÍÛשÛÛ¶Û¬Ûà ÍÛéÈÛÛ ˜ÛÛÐüÛé, ÍÛשÛÛ¶Û ™öÛé ÍÛéÈÛÛ ïõÁõÛé,

›÷éÈÛä× ïõÁõÛé ©ÛéÈÛä× ½ÛÁõÛé, …é ½ÛÛÈÛ¶ÛÛ ½ÛæÅÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü.

½Ûà¶Ûé ÍÛæ† ¸ÛÛé©Ûé …¶Ûé ÍÛäïéõ ÍÛäÈÛÛ¦øÀÛ× …Û¸Û¶Ûé,

…é …¾Ûà¾ÛýÛ …Û×”Û¶Ûé, ½ÛæÅÛà¶Ûé ½Ûá›÷ÈÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü.

¸Ûä̸ÛÛé ¼Ûà™öÛÈýÛÛ ¸Ûóé¾Û¬Ûà, ›÷é¨Ûé ©Û¾ÛÛÁõÛ ÁõÛÐü ¸ÛÁõ,

…é ÁõÛÐü¼ÛÁ¶ÛÛ ÁõÛÐü ¸ÛÁõ, ï×õ¤øïõ ïõþùà ¼Û¶ÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü.

µÛ¶Û ”ÛÁõ˜Û©ÛÛ× ¾ÛÇÉÛé ¼ÛµÛä×, ¸Û¨Û ¾ÛÛ©ÛÛܸ۩ÛÛ ¾ÛÇÉÛé ¶ÛÜÐü,

¸ÛÅÛ ¸ÛÅÛ ¸ÛäÜ¶Û©Û …é ˜ÛÁõ¨Û¶Ûà, ˜ÛÛÐü¶ÛÛ× ½ÛæÅÛÉÛÛé ¶ÛÜÐü.

HOME


Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.