ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

 

¾ÛÛÁõà ¾Ûêþùà¶ÛÛé Á×õ•Û Œ¦øà ›÷ÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

¾ÛÛÁõÛé ï×õïä¶ÛÛé ˜ÛÛ×þùÅÛÛé ˜ÛÛéÇÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

¾ÛÛÁõà ÈÛé¨Ûà ÅÛÛ”Ûé¨Ûà ïõÁõ¾ÛÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

¾ÛÛÁõÛ× ïõÛ›÷ÅÛ ¶Ûé¨Ûé¬Ûà ¡öÁõà ›÷ÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

¾ÛÛÁõà ˜Ûæ¦øà …¨Û¾ÛÛéÅÛà ©ÛÁõ¦øÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

¾ÛÛÁõà ¸ÛÛ¶Ûà ÍÛä×ÈÛÛÇà ¼ÛÇà ›÷ÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

¾ÛÛÁõÛ ïéõ¾Ûé ¶Û ¸Û×¬Û ¸ÛæÁõÛ ¬ÛÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

›÷é¶Ûé ÉÛÛéµÛä× ©Ûé þæùÁõ ÍÛÁõà ›÷ÛýÛ Áéõ

ÍÛæÁõ›÷! µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé, µÛà¾ÛÛ ©Û¸ÛÛé!

¡öÈÛéÁõ˜Û×þù ¾Ûé–ÛÛ¨Ûà

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.