©ÛÛÇà…Ûé¶ÛÛ ©ÛÛÅÛé

 

©ÛÛÇà…Ûé¶ÛÛ ©ÛÛÅÛé •ÛÛéÁõà •ÛÁõ¼Ûé –Ûä¾Ûà •ÛÛýÛ Áéõ,

¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û..... Œ•Ûà ¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û....

…Û;ÛÛ¶Ûà ˜Ûæ×þù¦øà¶ÛÛ× ÅÐéüÁõܨÛýÛÛ× ÅÐéüÁõÛýÛ Áéõ, ¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û.....

•ÛÛéÁõÛé •ÛÛéÁõÛé ˜ÛÛ×þùÜÅÛýÛÛé ¶Ûé ÜþùÅÛ ¦øÛéÅÛÛÈÛé ¶ÛÛÈÛÜÅÛýÛÛé,

ïõÐéü©Ûà ¾Û¶Û¶Ûà ÈÛÛ©Û Áéõ.... ¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û.... Œ•Ûà ¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û....

…ÛéÁõà …ÛéÁõà …ÛÈÛ •ÛÛéÁõà …ÛéÁõà …ÛéÁõà,

˜ÛÛ×þùÜÅÛýÛÛé ÝÐü˜ÛÛéÇé ©ÛÛÁõÛ ÐíéüýÛÛ ïéõÁõà þùÛéÁõà,

ÁõÛ©ÛÅÛ¦øà ÁõÜÇýÛÛ©Û Áéõ... ¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û.... Œ•Ûà ¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û...

•ÛÁõ¼Ûé –Ûæ¾ÛÛé •ÛÛéÁõà •ÛÁõ¼Ûé –Ûæ¾ÛÛé... Äõ¾ÛÛé ¡äö¾ÛÛé •ÛÛéÁõà Äõ¾ÛÛé ¡äö¾ÛÛé.

ÁõÛÍÛ Áõ¾Ûé ›÷Û¨Ûé ÉÛÛ¾ÛÜÇýÛÛé, ›÷¾Û¶ÛÛœ÷ –ÛÛ¤ø Áéõ, ¸Ûæ¶Û¾Û¶Ûà ÁõÛ©Û....

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.