©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé

 

©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé ›÷ÛýÛ Áéõ ÁõÛ›ä÷ÅÛ ¼ÛÐéü¶Û,

©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé ›÷ÛýÛ

¾ÛÛצøÈÛé¬Ûà ›÷Û¶Û ¸ÛÛ™öà ›÷ÛýÛ

¾ÛÛצøÈÛé¬Ûà ›÷Û¶Û ¸ÛÛ™öà ›÷ÛýÛ Áéõ ÁõÛ›ä÷ÅÛ ¼ÛÐéü¶Ûà

¾ÛÛצøÈÛé¬Ûà ›÷Û¶Û ¸ÛÛ™öà ›÷ÛýÛ......1

.....ù–Û¨Ûä× …é ¾Û¶ÛÛÈýÛä× ©ÛÛé …é ¾ÛÛ¶Ûé ›÷Áõà¶ÛÛ ïéõ¤øÅÛä× ïõàµÛä× ©ÛÛé …é ïõÛ¶Ûé µÛÁ¶ÛÛ×

ÅÛÛ”Û ÅÛÛ”Û ïõàµÛÛ Š¸ÛÛýÛ Áéõ, ÁõÛ›ä÷ÅÛ ¼ÛÐéü¶Ûà,

©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé ›÷ÛýÛ.......2

.......¶ÛÛÁõà¶Ûà ¸Ûóà©Û …é¨Ûé ¶ÛÜÐü Áéõ ¸Ûà™öÛ¨Ûà,

ÈÛÛ©ÛÛé …é¶Ûé ¶ÛÜÐü Áéõ ÍÛ¾Û›÷Û¨Ûà,

ÅÛÛ”Ûé¨Ûà ¸ÛÇ ÈÛà©Ûà ›÷ÛýÛ Áéõ.....ÁõÛ›ä÷ÅÛ ¼ÛÐéü¶Ûà,

©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé ›÷ÛýÛ.......3

.......›÷ÛÈÛä× Ðü©Ûä× ©ÛÛé …ÛÈýÛÛ’õ ©ÛÛ ÉÛàþù¶Ûé,

¸Ûóé¾Û¶ÛÛ …×ïäõÁõ ÈÛÛÈýÛÛ’õ©ÛÛ ÉÛàþù¶Ûé,

ïäõ¾ÛÇà ïõÇà ïõÁõ¾ÛÛýÛ Áéõ.....ÁõÛ›ä÷ÅÛ ¼ÛÐéü¶Ûà ©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé ›÷ÛýÛ.....4

......¸ÛÉÛä¶ÛÛ ¸ÛÛéïõÛÁéõ …é¶Ûä× ïõÛÇ›ä×÷ ïõÛéÁõÛýÛä×,

¶ÛÛÁõà¶Ûä× …שÛÁõ …é¶Ûé ¶ÛÜ¶Û Áéõ …ÛéÇ”ÛÛýÛä×,

…ÛÈÛÛé …¶ýÛÛýÛ ïéõ¾Û ¬ÛÛýÛ Áéõ...ÁõÛ›ä÷ÅÛ ¼ÛÐéü¶Ûà.......©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé ›÷ÛýÛ......5

.......ÅÛ•¶Û ©Û¨Ûà …é¨Ûé ÈÛÁõ¾ÛÛÇÛ ©ÛÛé¦øà,

ïõÛé¦ø½ÛÁõà ïõ¶ýÛÛ ©ÛÁõ™öÛé¦øà,

¾ÛÛצøÈÛÛ¾ÛÛ× ÜþùÈÛÛ ¼Ûä¡öÛýÛ Áéõ......

ÁõÛ›ä÷ÅÛ ¼ÛÐéü¶Ûà......©ÛÛéÁõ¨Ûé¬Ûà ÈÛÁõ ¸ÛÛ™öÛé ›÷ÛýÛ.....6....

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.