¾Ûäל÷ ¾ÛÛ©Ûè½ÛäÜ¾Û ïéõ ¶Û¾Û¶Û

 

…ÛýÛ ÈÛÅÛÛé …ÍÛÛ×›÷Ûé ÈÛ©Û¶Û-¾Ûäל÷ ¾ÛÛ©Ûè½ÛäÜ¾Û ïéõ ¶Û¾Û¶Û

ïõ˜™öà …ÍÛÛ×›÷Ûé ïõÛé¦ø ݾۛ÷Û ïäõÅÛ½ÛÛ¶Û ïõÁõà ©Û¶Û¾Û¶Û.......¾Ûäל÷

ݸۧø •Ûê›÷Ûé Ü›÷©Û ¼Û×µÛÛ¨Ûä× Ý©ÛýÛ ¾ÛÁõïõÛ¨Ûä× ¾Û¶Û

µÛÛÈÛ¨Û Ý¦¶Ûéø Š¶Û ¾ÛÛÈÛ¦øà Ü›÷©Û ¸ÛÛ¾ýÛÛÍÛá ¶ÛÁõ©Û¶Û.......¾Ûäל÷

ïíéõïõ ›ä÷•ÛêšýÛä× •ÛÛÜÅÛýÛä× ›÷ÅÛ ¶ÛÛÁõÛ¨ÛÍÛÁõ›÷Û ˜ÛÈÛ¶Û

¸Ûó›÷Û¸ÛÜ©Û ›÷é ¸Ûä©ÛÁêõ ïõýÛÛê Ü›÷©Û ¸ÛÁõ¾ÛéÊÈÛÁõ ¸ÛÁõÍÛ¶Û........¾Ûäל÷

þéùÈÛÂúÜÌÛœ÷ ÈÛà¨ÛÛ ›÷Û ÍÛÛ”Ûà …íê ÈýÛÛé¾Û ¸ÛÈÛ¶Û

›÷Û•Ûà¦êø ›÷é ›÷Ûé•Û ¼ÛÁêõ Ü›÷©Û ¦ä×ø•ÛÁõ ¸Û¨Û ¦øÛéÅÛ¶Û......¾Ûäל÷

¼ÛÛÅÛ ›÷Û•Û¨Û ÍÛÁõÍÈÛ©Ûà ¸Û¨Û ›÷¾ÛÛýÛê Ü›÷©Û …ÛÍÛ¶Û

…Û˜ÛÛÁõ›÷ ÉÛ×ïõÁõ ÈÛÅÅÛ½Û ïõýÛÛê ¸Û˜™ö¾Û µÛÁõÛ ¸ÛÛÈÛ¶Û......¾Ûäל÷

ˆÊÈÛÁõ ›÷é¦øÛ þùÛÍÛ ˆÊÈÛÁõ ›÷Û ¾Ûêïõ¨Û ›÷é¦øÛ ¾ÛÐ×ü©Û

›÷•Û¦äøÍÛÛ ”Ûê•ÛÛÁõ ¸Ûà©ÛÛ×¼ÛÁõ ¾ÛÛ¦øà ›÷Û ¾ÛÛ›÷¶Û........¾Ûäל÷

ÍÛÛýÛÁõ ÉÛæÁõÛ ÍÛ©ÛàýÛä× ÍÛ×©Û ÍÛÛµÛä ºõïõàÁõ …ÁõÐ×ü©Û

ïõÁõà ïõ¾ÛÛ¨ýÛä× ¾Û¶Û”ÛÛ ¦éø šýÛä× ©ÛÛÁõà ݸۧø ©ÛÁ¶ÛÛ.......¾Ûäל÷

Áõ©Û¶Û ”Û¨Ûà Ü›÷©Û ¸ÛÁõ ¦éø ›÷Û ¶Ûé ¾ÛéÁõÛ¾Û¨Û Š™öÁõÛ

¾ÛÅÅÛ ›÷é¦øÛ ¾ÛÛÅÛ¾Û ¾Û™äöÈÛêÍÛé ÍÛÛ•ÛÁõ ¸ÛÛÁõ ¸Ûä›÷¶Û......¾Ûäל÷

ÈÛ¦øýÛä× ÜÈÛÅÛÛ©Ûä× ÜÈÛ¡öà ¾ÛÛ¦äø…Û ïõ˜™ö¦éø ïéõ Šï×õ§øÛ

¸ÛéÁõ ¦øµÛ¦éø ¸Û˜™ö¾Û µÛÁõÛ ©Ûê …”Û¦øýÛä× ¶ÛàÁõ ÈÛÍÛ¶Û.....¾Ûäל÷

§øÛéÅÛïõ ©Ûê Ü¶Û©Û ¬ÛÛ¸Û ÅÛ•Ûé ¶Ûé ©Û×¼ÛæÁõ ÈÛÛ’õ'¡ö ¸Û¦¶Û

ÍÛäÁõ©ÛÛ ›÷êœ÷ ÅÛ•Ûà ÍÛÛ׈ ÍÛê ïõÛîÕýÛä× Ü¾Û¥øÀä× ïäõ™¶Û.....¾Ûäל÷

ÝÍÛµÛÛé¦øÛ ÍÛÛê¨ÛÛˆ ÍÛä›÷é Áõ©Û¾Ûä¦øÍÛ ›÷Û Š™öÁõ¶Û

›×÷•Û ›÷¾Ûê Ü›÷©Û ›÷ÛéÁõÛ©ÛÛ Ý©Û©Û ›÷Û¦éø›÷Û ›æ×÷¡¶Û.....¾Ûäל÷

©Ûé›÷ ÈÛ©ýÛä× ›÷ÅÛ ›÷ýÛä× ÜÅÛ”Û¾ýÛä× ›÷•Û ¾ÛÛÅÛ¨Û œ×÷ýÛ ¡æöÅÛ¶Û

Ü›÷©Û ïõ¸ÛäÁõà ÐüÛé¬ÛÅÛ ›÷é¦øýÛä× ¸ÛµÛ¾Û¨ýÛä× ¸Ûóïõ¤¶Û.......¾Ûäל÷

Ðéü¾ÛÛÁéõ ÈÛ¤ø ¸Ûä•ÛÛé ‘õܶÛÁ×õ›¶Û µÛà¨ÛÛéµÛÁõ ÍÛ×½ÛÁõ¶Û

…ÍÛá ¼ÛÛÅÛä¦øÛ ¼ÛäÅÛ ¼ÛäÅÛ ˆ¶Û›÷Û ¾ÛÛ¦øà …ÍÛÛ×›÷Ûé ˜Û¾Û¶Û......¾Ûäל÷

HOME


Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.