ÍÛÛ¼ÛÁõ¾Û©Ûà ÍÛשÛ

þéù þùà Ðü¾Ûé …Û¡öÛþùà, ܼ۶ÛÛ ”Û¦ø•Û Ü¼Û¶Û §øÛÅÛ,

ÍÛÛ¼ÛÁõ¾Û©Ûà ïéõ ÍÛ×©Û ©Ûæ¶Ûé ïõÁõ ÜþùýÛÛ ïõ¾ÛÛÅÛ.

…Û×µÛà ¾Ûê ½Ûà ›÷ÅÛ©Ûà ÁõÐüà •ÛÛ×µÛà ©ÛéÁõà ¾ÛÉÛÛÅÛ,

ÍÛÛ¼ÛÁõ¾Û©Ûà ïéõ ÍÛ×©Û ©Ûæ¶Ûé ïõÁõ ÜþùýÛÛ ïõ¾ÛÛÅÛ.

µÛÁõ©Ûà ¸Ûé ÅÛ¦øà ©Ûæ¶Ûé …›÷¼Û §×ø•Û ïõà ÅÛ¦øÛˆ,

ÅÛùÛ•Ûá ¶Û ïõÐüá ©ÛÛé¸Û ¶Û ¼Ûþæùïõ ˜ÛÅÛÛˆ,

þäùɾ۶Ûïéõ ÜïõÅÛé ¸ÛÁõ ½Ûà ¶Û ïõà ©Ûæ¶Ûé ˜Û§øÛˆ,

ÈÛÛÐü Áéõ ºõïõàÁõ ”Ûæ¼Û ïõÁõÛ¾Û©Û Üþ”ÛÛˆ,

˜Ûä¤øïõà ¾Ûê þäùɾ۶ÛÛê ïõÛé ÜþùýÛÛ þéùÉÛÍÛé ܶÛïõÛÅÛ,

ÍÛÛ¼ÛÁõ¾Û©Ûà ïéõ........ÁõµÛä¸ÛÜ©Û ÁõÛµÛÈÛ ÁõÛ›÷Û ÁõÛ¾Û....

ÉÛ©ÛÁ×õ›÷ ܼۙöÛïõÁõ ýÛÐüÛ× ¼Ûé¥øÛ ¬ÛÛ ›÷¾ÛÛ¶ÛÛ,

ÅÛ•Û©ÛÛ ¬ÛÛ Üïõ ¾ÛäÜÉïõÅÛ Ðíêü ܺõÁ×õ•Ûà ïõÛé ÐüÁõÛ¶ÛÛ,

¤‘õõÁõ ¬Ûà ¼Û¦éø ›÷ÛéÁõ ïõà þäùÉ¾Û¶Û ½Ûà ¬ÛÛ þùÛ¶ÛÛ,

¸ÛÁõ ©Ûæ ½Ûà ¬ÛÛ ¼ÛÛ¸Ûä ¼Û¦øÛ ŠÍ©ÛÛþù ¸ÛäÁõÛ¶ÛÛ,

¾ÛÛÁõÛ ÈÛÛé ïõÍÛïéõ þùÛÈÛ Üïõ ŠÅÛ¤øà ÍÛ½Ûà ïõà ˜ÛÛÅÛ,

ÍÛÛ¼ÛÁõ¾Û©Ûà ïéõ........ÁõµÛä¸ÛÜ©Û ÁõÛµÛÈÛ ÁõÛ›÷Û ÁõÛ¾Û....

›÷¼Û ›÷¼Û ©ÛéÁõÛ Ü¼Û•ÛäÅÛ ¼Û›÷Û ›÷ÈÛÛ¶Û ˜ÛÅÛ ¸Û¦éø,

¾Û›÷þäùÁõ ˜ÛÅÛ ¸Û¦éø ¬Ûé, ÐüÁõ ÜïõÍÛÛ¶Û ˜ÛÅÛ ¸Û¦éø,

Üжüþäù ÈÛ ¾ÛäÍÛÅÛ¾ÛÛ¶Û ÉÛà”Û- ¸Û¥øÛ¶Û ˜ÛÅÛ ¸Û¦éø,

ïõþù¾ÛÛé ¸Ûé ©ÛéÁéõ ïõÛéܤø- ïõÛéܤø ¸ÛóÛ¨Û ˜ÛÅÛ ¸Û¦éø,

ºæõÅÛÛê ïõà ÍÛé›÷ ™öÛé¦ø ïéõ þùÛíé¦éø ›÷ÈÛÛÐüÁõÅÛÛÅÛ,

ÍÛÛ¼ÛÁõ¾Û©Ûà ïéõ........ÁµÛä¸ÛÜ©Û ÁõÛµÛÈÛ ÁõÛ›÷Û ÁõÛ¾Û....

HOME


Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.