½ÛÛéܾÛýÛÛé ÜÈÛ¶ÛÛ (Š¾ÛÛÉÛ×ïõÁõ ›÷ÛéÉÛà)

 

½ÛÛéܾÛýÛÛé ÜÈÛ¶ÛÛ ¾ÛÛÁéõ ½Û¾ÛÈÛÛ’©ÛÛ ¦ä×ø•ÛÁõÛ,

›×÷•ÛÅÛ¶Ûà ïä×õ›÷ ïä×õ›÷ ›÷ÛéÈÛà Ðü©Ûà;

›÷ÛéÈÛà’©Ûà ïõÛé©ÛÁõÛé ¶Ûé ›÷ÛéÈÛà’©Ûà ï×õþùÁõÛ,

ÁõÛé©ÛÛ× ¡öÁõ¨ÛÛ׶Ûà …Û×”Û ÅÐüÛéÈÛà Ðü©Ûà.

ÍÛæ¶ÛÛ ÍÛÁõÈÛÜÁõýÛÛ¶Ûà ÍÛÛé¶ÛéÁõà ¸ÛÛÇé,

Ð×üÍÛÛé¶Ûà ÐüÛÁõ ¾ÛÛÁéõ •Û¨ÛÈÛà Ðü©Ûà;

¦øÛÇé ¡æ×öÅÛ©Û ïõÛéïõ ïõÛéÜïõÅÛÛ¶Ûé ¾ÛÛÇé,

…שÛÁõ¶Ûà ÈÛéþù¶ÛÛ ÈÛ¨ÛÈÛà Ðü©Ûà.

…éïõÅÛÛ …ÛïõÛÉÛ ©ÛÇé Œ½Ûà¶Ûé …éïõÅÛÛé,

¸Û¦ø²Û ŠÁõ¼ÛÛéÅÛ¶ÛÛ× ¡öàÅÛÈÛÛ •ÛýÛÛ;

ÈÛéÁõÛýÛÛ ¼ÛÛéÅÛ ¾ÛÛÁõÛ, ºéõÅÛÛýÛÛ …Û½Û¾ÛÛ×,

…éïõÅÛÛé …¤æøÅÛÛé ¡öÛ×”ÛÛé ¸Û¦øýÛÛé.

…Û”ÛÛé …ÈÛ©ÛÛÁõ ¾ÛÛÁéõ ½Û¾ÛÈÛÛ ¦ä×ø•ÛÜÁõýÛÛ,

›×÷•ÛÅÛ¶Ûà ïä×õ›÷ ïä×õ›÷ ›÷ÛéÈÛà ºõÁõà;

½ÛÛéܾÛýÛÛ ½ÛæÅÛé …éÈÛà ½Û¾ÛÈÛà Áéõ ï×õþùÁõÛ,

…שÛÁõ¶Ûà …Û×”Û¦øà ÅÐüÛéÈÛà ›÷Áõà.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.