ÐüÛé ïõÛ¶Û îýÛÛ× Áõ¾Ûà …ÛÈýÛÛ...

¾Û¬ÛäÁõÛ¾ÛÛ× ”ÛéÅÛ ”ÛéÅÛà …ÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û îýÛÛ× Áõ¾Ûà …ÛÈýÛÛ ?

¾ÛÛ¬ÛÛ¶ÛÛé ¾Ûä•Ûä¤ø îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ÍÛÛ¦øà ©Ûé ïõÛé¶Ûà ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

ïõÛ¶Û¶ÛÛ× ïä×õ¦øÇ îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? …éÁõá•Û ©Ûé ïõÛé¶ÛÛ ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

¶ÛÛï¶õÛà ¶Û¬Û¨Ûà îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ÈÛÛÇà ©Ûé ïõÛé¶Ûà ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

¾Ûä”Û¶Ûà ©Ûé ¾ÛÛéÁõÅÛà îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ”Û×›÷Áõà ©Ûé ïõÛé¶Ûà ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

•ÛÇÛ¶ÛÛ× ÐüÛÁõ¶Ûé îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ï×õ¥øà ©Ûé ïõÛé¶Ûà ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

ÐüÛ¬Û¶Ûà ©Ûé ¸ÛÛê˜Ûà îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ï×õ•Û¶Û ©Ûé ïõÛé¶ÛÛ ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

ïéõ¦ø¶Ûà ïõ¤øÛÁõà îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ï×õþùÛéÁõÛé ©Ûé ïõÛé¶ÛÛé ¸ÛÐéüÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

¸Û•Û¶ÛÛ× ¡öÛסöÁõ îýÛÛ× ¾Ûæïõà …ÛÈýÛÛ ÍÛÛ×ïõÇÛ ©Ûé ïõÛé¶ÛÛ ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

¸ÛàÇä× Ü¸Û©ÛÛ×¼ÛÁõ îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ÍÛÛÇä ©Ûé ïõÛé¶ÛÛé ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

¾Û¶Û¦ä×ø ©Û¾ÛÛÂ×ú îýÛÛ× ¾Ûäïõà …ÛÈýÛÛ ? ÍÛäµÛ¼ÛäµÛ ©Ûé ïõÛé¶Ûà ˜ÛÛéÁõà ÅÛÛÈýÛÛ.... ÐüÛé ïõÛ¶Û

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.