œ÷ÈÛ¶Û-šýÛÛé©Û ›÷•ÛÛÈÛÛé

 

œ÷ÈÛ¶Û-šýÛÛé©Û ›÷•ÛÛÈÛÛé

¸Ûó½Ûä Ðéü, œ÷ÈÛ¶Û-šýÛÛé©Û ›÷•ÛÛÈÛÛé.

¤ø˜Ûäïõ¦øà …Û …ÛוÛÇà…Ûé¾ÛÛ× ¡öÛ¡ä×ö ›÷ÛéÁõ ›÷¾ÛÛÈÛÛé,

…Û ¶ÛÛ¶Ûïõ¦øÛ ¸Û•Û¶Ûé ÈÛé•Ûé ½Û¾Û©ÛÛ ›÷•Û©Û ¼Û¶ÛÛÈÛÛé,

…¾Û¶Ûé Áõ¦øÈÛ¦ø©ÛÛ× ÜÉÛ”ÛÈÛÛ¦øÛé, ¸Ûó½Ûä Ðéü,

ÈÛ¨ÛþùàÈÛé …×µÛÛÁéõ ›÷ÛéÈÛÛ …Û×”Ûé ©Ûé›÷ ½ÛÁõÛÈÛÛé,

ÈÛ¨Û›÷ÐüÛ›÷é þùÜÁõýÛÛ¶Ûé ©ÛÁõÈÛÛ ¼ÛÇ ¼ÛÛÐäü¾ÛÛ× …Û¸ÛÛé,

…¾Û¶Ûé ¡öÇÐüÇ©ÛÛ× ÜµÛ”ÛÈÛÛ¦øÛé, ¸Ûó½Ûä Ðéü.

Œ•Û©ÛÛ× …¾Û ¾Û¶Û¶ÛÛ× ºæõÅÛ¦øÛ׶Ûé ÁõÍÛ¬Ûà ÍÛ½ÛÁõ ¼Û¶ÛÛÈÛÛé,

œ÷ÈÛ¶Û¶ÛÛ× Á×õ•ÛÛé ©ýÛÛ× ½ÛÁõÈÛÛ ¸Ûá™öà ©Û¾ÛÛÁõà ˜ÛÅÛÛÈÛÛé,

…¾Û¶Ûé ¾Û²¾Û²©ÛÛ× ÜµÛ”ÛÈÛÛ¦øÛé, ¸Ûó½Ûä Ðéü.

ŠÁõ¬Ûà ÍÛÛ×ïõÅÛ¦øà ÉÛéÁõà¶ÛÛ ¸Û¬×Û ÜÈÛÉÛÛÇ Áõ˜ÛÛÈÛÛé,

ÐíéüýÛÛ¶ÛÛ× ¡öÁõ¨ÛÛ× ¶ÛÛ¶ÛÛ¶Ûé ÍÛÛ•ÛÁõ ›÷éÈÛä× ¼Û¶ÛÛÈÛÛé,

…¾Û¶Ûé •ÛÁõ›÷©ÛÛ× ÜÉÛ”ÛÈÛÛ¦øÛé, ¸Ûó½Ûä Ðéü.

…¾Û œ÷ÈÛ¶Û¶Ûà ÈÛÛþùÇà ¶ÛÛ¶Ûà …Û½Û ÜÈÛÉÛé ›÷ Š¦øÛÈÛÛé,

ÍÛé¶Ðü-ÉÛÜî©Û-¼ÛÜÅÛþùÛ¶Û ¶ÛàÁõ¬Ûà ½ÛÁõ˜Ûïõ µÛÛÁõ ¡öÁõÛÈÛÛé,

…¾Û¶Ûé ÍÛÇ ÍÛǾÛÛ× ÈÛÁõÍÛÛÈÛÛé, ¸Ûó½Ûä Ðéü.

ÍÛä×þùÁõ¾ÛÕ.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.