ïéõÍÛÁõàýÛÛé Á×õ•Û ©Û¶Ûé ÅÛÛ•ýÛÛé

 

ïéõÍÛÁõàýÛÛé Á×õ•Û ©Û¶Ûé ÅÛÛ•ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

ïéõÍÛÁõàýÛÛé Á×õ•Û ©Û¶Ûé ÅÛÛ•ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ

ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ

…×¼ÛÛ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

…×¼ÛÛ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ ........ ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé.......

¼ÛÐäü˜ÛÁõ¾ÛÛ¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

¼ÛÐäü˜ÛÁõ¾ÛÛ¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ ........ ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé.......

ïõÛÇïõÛ ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

ïõÛÇïõÛ ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé ²ä¾ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ ........ ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé.......

˜ÛÛ×¾Ûä¦øÛ ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

˜ÛÛ×¾Ûä¦øÛ ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ ........ ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé.......

½ÛÈÛÛ¶Ûà ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

½ÛÈÛÛ¶Ûà ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ ........ ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé.......

¾ÛÛ¾ÛÅÛ ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé …éÅýÛÛ •ÛÁõ¼ÛÛ

¾ÛÛ¾ÛÅÛ ¾ÛÛ¶Ûé ¾ÛÛ¬Ûé ²ä¾ýÛÛé Áéõ ÅÛÛéÅÛ ........ ïõÛé¶ÛÛ ïõÛé¶ÛÛ ¾ÛÛ¬Ûé.......

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.