¾ÛÛÁõà …Û œ÷ÈÛ¶Û ¶ÛíéýÛÛ.

 

¾ÛÛÁõà …Û œ÷ÈÛ¶Û ¶ÛíéýÛÛ, ¾ÛÛÁõà …Û œ÷ÈÛ¶Û ¶ÛíéýÛÛ.

›÷Ûé›÷é ¶ÛÛ ¦æø¼Ûé ¶ÛíéýÛÛ, ›÷Ûé›÷é ¶ÛÛ ¦æø¼Ûé ¶ÛíéýÛÛ ¾ÛÛÁõà …Û œ÷ÈÛ¶Û ¶ÛíéýÛÛ........

¶ÛÛÈÛ ¡öÛéÅÛé ˜Û¦øà, ÿ˜Ûé …Û×µÛà ˜Û¦øà, ¾ÛÛÁéõ ›÷ÛÈÛä× ™öé þæùÁõ ïõÛ׈ ÍÛä¡éö ¶ÛÐüá,

¶Û¬Ûà ›÷¦ø©Ûà ïõ¦øà, ÁõÛ©Û ïõÛÇà ¶Û¦øà, þÛ¶ÛþÛÛéÁõ þÛ¤øÛ ›÷Û¨Ûé ™öÛˆ ÁõÐüà,

þùÉÛÛ ™öé …ÛÈÛà ¾ÛÛÁõà, …é¶Ûé ©Ûä× ÅÛé Š•ÛÛÁõà, (2) ›÷Ûé›÷é ¶ÛÛ ¦æø¼Ûé

¾ÛéþÛ ½ÛàÌÛ¨Û •ÛÁõ›÷é, ÈÛà›÷ ïõÇïõÇ ¼ÛÛéÅÛé, ¾Û¶Ûé …éïéõ Üïõ¶ÛÛÁõÛé ›÷ÛéÈÛÛ ¶ÛÛ ¾ÛÇé

›÷Û¨Ûé ¸ÛÛ¨Ûà ©ÛÇé, ÍÛÛ¾Ûä× ïõÛéˆ ¶ÛÛ ¾ÛÇé, ©ÛÛé ýÛÛþù ïõÂ×ú ™ä×ö Ðä×ü ¸ÛÇé ¸ÛÇé

ÍÛÛ•ÛÁõ ™öé ¼ÛÐäü ©ÛÛéºõÛ¶Ûà, ¸Ûó½Ûä ©Ûä× ™öé ÍÛäïõÛ¶Ûà. (2) ›÷Ûé›÷é ¶ÛÛ........

˜Û×®ù ÈÛÛþùÇ ™äö¸ÛÛýÛ, ©ÛÛÁõÅÛàýÛÛ ¶ÛÛ þéù”ÛÛýÛ, ÁõÛ©Û …×µÛÛÁõà ïéõ¾Ûé ïõÁõà ¶ÛÛ ÍÛÐéüÈÛÛýÛ.

¶ÛÛÈÛ ¾ÛÛÁõà …¬Û¦øÛýÛ, ¾ÛÛé›÷Û× ÍÛÛ¬Ûé ¸Û™ö¦øÛýÛ, ¶ÛÛÈÛ ©Ûä¤øà¶Ûé …×þùÁõ¾ÛÛ× ¸ÛÛ¨Ûà ½ÛÁõÛýÛ.

¶ÛíéýÛÛ ›÷Ûé ¦æø¼Ûé ¾ÛÛÁõà, ›÷ÉÛé ÅÛÛ›÷ ¸Ûó½Ûä ©ÛÛÁõà. (2) ›÷Ûé›÷é ¶ÛÛ ¦äø¼Ûé

¾ÛÛÁõà œ÷ÈÛ¶Û¶Ûà ¶ÛÛÈÛ, ¸ÛÛÁõ …é¶Ûé ÅÛ•ÛÛÈÛ, ¾ÛÛÁõÛ …שÛÁõ¶ÛÛ ”Ûä¨ÛÛ¾ÛÛ× þùà¸Ûïõ ¸Ûó•Û¤øÛÈÛ.

›÷ÛýÛé ›÷é¬Ûà …×µÛïõÛÁõ, ¸ÛÐüÛê˜Ûà ÍÛÛ•ÛÁõÛé ¸ÛÛÁõ, ‘›÷íé¶Û ÍÛ×ýÛäî©Û ¾ÛצøÇ’ ïõÁéõ ›÷ýÛ ›÷ýÛïõÛÁõ

¸Ûó½Ûä ©ÛÛÁõÛ •Ûà©Û¦øÛ× •ÛÛÈÛÛ, ¾ÛÛÁéõ ¾Û¶Û ¾ÛÛé¤øÛ ÅÐüÛÈÛÛ (2) ›÷Ûé›÷é ¶ÛÛ ¦æø¼Ûé ¶ÛíéýÛÛ ¾ÛÛÁõà …Û œ÷ÈÛ¶Û ¶ÛíéýÛÛ.......

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.