ܶÛþùÛëÌÛ ¸Û×”Ûà¶Ûé (ïõÅÛÛ¸Ûà )

 

©Ûé ¸Û×”Ûà¶Ûà Š¸ÛÁõ ¸ÛÛÁõÛé ºéõïõ©ÛÛ× ºéõïõà þùàµÛÛé;

™äö¤øÀÛé ©Ûé, ¶Ûé …ÁõÁõÁõ ¸Û¦øà ºõÛÇ ÐíéüýÛÛ ¾ÛÐüá ©ÛÛé.

Áéõ Áéõ! ÅÛÛ•ýÛÛé þùàÅÛ ¸ÛÁõ …é¶Ûé ÊÈÛÛÍÛ Â×úµÛÛˆ ›÷Û©ÛÛ×;

¶Ûà˜Ûé …ÛÈýÛÛé ©ÛÂú Š¸ÛÁõ¬Ûà ¸ÛÛ×”Û §øàÅÛà ¬Û©ÛÛ×¾ÛÛ×. 1.

¾Ûê ¸ÛÛÆýÛä× ©Ûé ©ÛÁõºõÁõà ¾ÛÁéõ ÐüÍ©Û ¾ÛÛÁõÛ ›÷ ¬Ûà …Û;

¸ÛÛ¨Ûà ™öÛ¤øÀä× þùàÅÛ µÛ¦øïõ©Ûé, ©ÛÛéýÛ ÿ¦øà ÉÛîýÛä× ¶ÛÛ.

îýÛÛ׬Ûà Š¥éø ? ›÷ö”Û¾Û þùàÅÛ¶ÛÛé ’äõÁõ ÐüÍ©Ûé ïõÁéõÅÛÛé;

ïõýÛÛ׬Ûà Š¥éø ? ÑüþùýÛ ïäõ¾ÛÇä ™öéïõ …é¶Ûä× …ÐüÛéÐüÛé. 2.

…ÛÐüÛ ! ›÷Ûé, ›÷Ûé ïõÇ Š©ÛÁõà¶Ûé …Û×”Û ©ÛÛé Š²¦øà …é;

¾Ûè©ýÛä ¬ÛÉÛé, œ÷ÈÛ Š•ÛÁõÉÛé, ïõÛé¨Û ›÷Û¨Ûà ÉÛïéõ …é ?

œ÷ÈýÛä× …ÛÐüÛ ! ¾ÛµÛäÁõ •Û¾Û©ÛÛ× •Ûà©Û •ÛÛÈÛÛ ºõÁõà¶Ûé;

…Û ÈÛÛ¦øà¶ÛÛ× ¾ÛµÛäÁõ ºõǶÛé ˜ÛÛ”ÛÈÛÛ¶Ûé ºõÁõà¶Ûé. 3.

Áéõ Áéõ ! Ýïõ©Ûä ºõÁõà ïõþùà ÐüÈÛé ¸ÛÛÍÛ ¾ÐüÛÁõà ¶Û …ÛÈÛé,

…ÛÈÛé ©ÐüÛéýÛé ¦øÁõà ¦øÁõà …¶Ûé ˆ˜™ö©Ûä× Š¦øÈÛÛ¶Ûé;

Áéõ Áéõ ! ËÛµµÛÛ •Û©Û •Ûˆ ¸Û™öà ïõÛéˆ ïõÛÇé ¶Û …ÛÈÛé,

ÅÛÛ•ýÛÛé ²Û¶Ûé ÜÈÛÍÛÁõà ÉÛïõÈÛÛ ïõÛ׈ ÍÛÛ¾Û¬ÛÙ ¶ÛÛ ™öé.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.