¸ÛÛýÛÛé œ÷ ¾Ûíêé¶Ûé

 

¸ÛÛýÛÛé œ÷ ¾Ûíê¶Ûé ÁõÛ¾Û Áõ©Û¶Û µÛ¶Û ¸ÛÛýÛÛé (¤éøïõ)

ÈÛÍ©Ûä …¾ÛÛéÅÛà þùà ¾ÛéÁéõ ÍÛþù•ÛäÂú;

ÜïõÁõ¸ÛÛ ïõÁõ …¸Û¶ÛÛýÛÛé. ¸ÛÛýÛÛé.

›÷¶Û¾Û ›÷¶Û¾Ûïõà ¸Ûæל÷ ¸ÛÛˆ;

›÷•Û¾Ûê ÍÛ½Ûà ”ÛÛéÈÛÛýÛÛé. ¸ÛÛýÛÛé.

”ÛÁõ˜Ûíé ¶Ûé ”Ûæ¤éø ÈÛÛïõÛé ˜ÛÛéÁõ ¶Û ÅÛæפéø

Üþù¶Û Üþù¶Û ¼Û§ø©Û ÍÛÈÛÛýÛÛé. ¸ÛÛýÛÛé.

ÍÛ©Ûïõà ¶ÛÛÈÛ, ”ÛéÈÛܤøýÛÛ ÍÛþù•ÛäÂú

½ÛÈÛÍÛÛ•ÛÁõ ©ÛÁõ …ÛýÛÛé. ¸ÛÛýÛÛé.

¾ÛàÁõÛ× ïéõ ¸Ûó½Ûä Ü•ÛÜÁõµÛÁõ ¶ÛÛ•ÛÁõ!

ÐüÁõ”Û ÐüÁõ”Û ›÷ÉÛ •ÛÛýÛÛé. ¸ÛÛýÛÛé.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.