Áõ–Ûä¸ÛÜ©Û ÁõÛ–ÛÈÛ ÁõÛ›÷ÛÁõÛ¾Û

 

Áõ–Ûä¸ÛÜ©Û ÁõÛ–ÛÈÛ ÁõÛ›÷ÛÁõÛ¾Û,

¸ÛÜ©Û©Û-¸ÛÛÈÛ¶Û ÍÛà©ÛÛÁõÛ¾Û;

ˆÊÈÛÁõ-…ÅÅÛÛÐü ©ÛéÁõÛéõ ¶ÛÛ¾Û,

ÍÛ¼ÛïõÛé ÍÛ×¾ÛÜ©Û þéù ½Û•ÛÈÛÛ¶Û.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.