ÁõÛ¾Û ÁõÛ”Ûé ©Ûé¾Û ÁõÐüà…é

 

ÁõÛ¾Û ÁõÛ”Ûé ©Ûé¾Û ÁõÐüà…é, …ÛéµÛÈÛœ÷ ! ÁõÛ¾Û ÁõÛ”Ûé ©Ûé¾Û ÁõÐüà…é.

…Û¸Û¨Ûé ܘۥÕø¥øà¶ÛÛ ˜ÛÛïõÁõ ™öˆ…é, …ÛéµÛÈÛœ÷. ÁõÛ¾Û ÁõÛ”Ûé ©Ûé¾Û ÁõÐüà…é,

ïõÛéˆ Üþù¶Û ¸ÛÐéüÁõÈÛÛ¶Ûé ÐüàÁõ¶ÛÛ× ˜ÛàÁõ, ©ÛÛé ïõÛéˆ Üþ¶ùÛ ÍÛÛþùÛ ºõÁõà…é. …ÛéµÛÈÛœ÷.

ïõÛéˆ Üþù¶Û ½ÛÛé›÷¶Û ÉÛàÁõÛé ¶Ûé ¸ÛæÁõà, ©ÛÛé ïõÛéˆ Üþ¶ùÛ ½Ûæ”ýÛÛ ÁõÐüà…é. …ÛéµÛÈÛœ÷.

ïõÛéˆ Üþù¶Û ÁõÐéüÈÛÛ¶Ûé ¼ÛÛ•Û ¼Û•Ûà˜ÛÛ, ïõÛéˆ Üþù¶Û ›×÷•ÛÅÛ ÁõÐüà…é. …ÛéµÛÈÛœ÷.

ïõÛéˆ Üþù¶Û ÍÛæÈÛÛ¶Ûé •ÛÛþùà¶Ûé ©ÛÜïõýÛÛ, ©ÛÛé ïõÛéˆ Üþù¶Û ½ÛÛêýÛ ¸ÛÁõ ÍÛ戅é. …ÛéµÛÈÛœ÷.

¾ÛàÁõÛ× ïõÐéü ¸Ûó½Ûä Ü•ÛÜÁõµÛÁõ¶ÛÛ× •Ûä¨Û, •ÛÛ©ÛÛ×, ÍÛä”Ûþäùƒ”Û …ÛÈÛé ©Ûé ÍÛÜÐüýÛé. …ÛéµÛÈÛœ÷.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.