ÁõÛ¾Û Áõ¾Ûïõ¦ä×ø (¾ÛàÁõÛ×¼ÛÛˆ)

 

(ÁõÛ•Ûƒ ½ÛíéÁõÈÛà)

ÁõÛ¾Û Áõ¾Ûïõ¦ä×ø ›÷ܦøøýÛä× Áéõ,

ÁõÛ¨ÛÛœ÷, ¾Û¶Ûé ÁõÛ¾Û Áõ¾Ûïõ¦æ×ø, ›÷ܦøýÛä×- ¤éøïõ.

Âú¾Û¡äö¾Û ïõÁõ©Ûä× ¾ÛÛÁéõ ¾Û×ÜþùÁõ ¸ÛµÛÛýÛäÚ,

¶ÛÜÐü ïõÛ鈶Ûé ÐüÛ¬Ûé –ÛܦøýÛä× Áéõ, ÁõÛ¨ÛÛœ÷.

¾ÛÛé¤øÛ ¾ÛÛé¤øÛ ¾Ûäܶۛ÷¶Û ¾Û¬Ûà ¾Û¬Ûà ¬ÛÛîýÛÛ,

ïõÛéˆ …éïõ ÜÈÛÁõÅÛÛ¶Ûé ÐüÛ¬Ûé ˜ÛܦøýÛä× Áéõ. ÁõÛ¨ÛÛœ÷.

ÍÛæ¶Û ÜÉÛ”ÛÁõ¶ÛÛ× –ÛÛ¤ø¬Ûà Š¸ÛÁõ,

…•Û¾Û …•ÛÛé˜ÛÁõ ¶ÛÛ¾Û ¸ÛܦøýÛä× Áéõ. ÁõÛ¨ÛÛœ÷.

¼ÛÛˆ ¾ÛàÁõÛ×ïéõ ¸Ûó½Ûä Ü•ÛÜÁõµÛÁõ ¶ÛÛ•ÛÁõ,

¾ÛÛÂ×ú ¾Û¶Û ÉÛÛ¾ÛÜÇýÛÛÉÛä× ›÷ܦøýÛä× Áéõ. ÁõÛ¨ÛÛœ÷.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.