ÁõÛ¾ÛÁõ©Û¶Û µÛ¶Û ¸ÛÛýÛÛé (¾ÛàÁõÛ×¼ÛÛˆ)

 

(ÁõÛ•Ûƒ ½ÛíéÁõÈÛà)

ÁõÛ¾ÛÁõ©Û¶Û µÛ¶Û ¸ÛÛýÛÛé, ¾ÛíéýÛÛ ¾Ûê ©ÛÛé ÁõÛ¾ÛÁõ©Û¶Û µÛ¶Û ¸ÛÛýÛÛé. (¤éøïõ)

ÍÛ©ÍÛ×•Û ÍÛþÕù•ÛäÂúïõà ïèõ¸ÛÛÍÛé (2)

©ÛÛé ½ÛÛ•ýÛ ¼Û¦øÛé ¼Û¶Ûà …ÛýÛÛé-¾ÛíéýÛÛ ¾Ûê ©ÛÛé ÁõÛ¾Û.

”ÛÁõ˜ýÛÛé ¶Û ”Ûæ¤éø ÈÛÛïä×õ ˜ÛÛéÁõ ¶Û ÅÛæפéø, (2)

©ÛÛé Üþù¶Û Üþù¶Û ÐüÛé©Û ÍÛÈÛÛýÛÛé-¾ÛíéýÛÛ ¾Ûê ©ÛÛé ÁõÛ¾Û.

¶ÛàÁõ ¶Û ¦äø¼Ûé ÈÛÛïä×õ …Ü•¶Û ¶Û ›÷ÛÇé, (2)

©ÛÛé µÛÁõ¨Ûà µÛýÛÛë ¶Û ÍÛ¾ÛÛýÛÛé-¾ÛíéýÛÛ ¾Ûê ©ÛÛé ÁõÛ¾Û.

¶ÛÛ¾ÛïõÛé ¶ÛÛÈÛ ½Û›÷¶Ûïõà ¼Û©ÛˆýÛÛ×, (2)

©ÛÛé ½ÛÈÛÍÛÛ•ÛÁõÍÛé ©ÛÛýÛÛë-¾ÛíéýÛÛ ¾Ûê ©ÛÛé ÁõÛ¾Û.

¼ÛÛˆ ¾ÛÛÁõÛ× ïõÐéü ¸Ûó½Ûä Ü•ÛÜÁõµÛÁõ ¶ÛÛ•ÛÁõ, (2)

©ÛÛé ˜ÛÁõ¶Ûïõ¾ÛÅÛ Ü˜Û«Û ÅÛÛýÛÛé-¾ÛíéýÛÛ ¾Ûê ©ÛÛé ÁõÛ¾Û.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.