ÈÛ¨Û¡öÛÁõà ¡æöÅÛ©Ûà ¡æöÅÛ©Ûà’©Ûà

 

…éïõ ÈÛ¨Û¡öÛÁõà ¡æöÅÛ©Ûà ¡æöÅÛ©Ûà’©Ûà

¾ÛÛÁõà …×¼Ûé ¾ÛÛ¶ÛÛ ¡äöÅÛ¨ÛÛ ¡æöÅÛ©Ûà’©Ûà,- …éïõ ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é ¸ÛÐéüÅÛé ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ ¸ÛÛ¶Ûà ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é ¼Ûà›÷Û ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ ²äפø¨Û ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é ªÛà›÷é ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ §øá˜Û¨Û ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ… ˜ÛÛé¬Ûé ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ ÍÛÛ¬ÛÇ ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é ¸ÛÛט۾Ûé ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ ïéõ¦øÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é ™ö¥Õø¥éø ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ ™öÛ©Ûà ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é ÍÛÛ©Û¾Ûé ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ •ÛÇÛ ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é …Û¥ø¾Ûé ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ ïõ¸ÛÛÇ ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà

¾ÛÛ…é ¶ÛÈÛ¾Ûé ¸Û•ÛܬÛýÛé ¸Û•Û ¾ÛæïõýÛÛé,

¾ÛÛ¶ÛÛ ¾ÛÛ¬ÛÛ ÍÛ¾ÛÛ¨ÛÛ× ¶ÛàÁõ ¾ÛÛéÁõà ¾ÛÛ©Û- ÈÛ¨Û¡öÛÁõà.

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.