ýÛ¾Û Ü¶ÛýÛ¾Û......

 

ýÛ¾Û Ü¶ÛýÛ¾Û ÍÛ×›÷¾Û …Û¸Û ÜïõýÛÛé,

¸ÛäÜ¶Û ©ýÛÛ•Û Ü¼ÛÁõÛ•Û …¬ÛÛ•Û ÅÛÔÛé;

ÈÛ¶ÛÈÛÛÍÛ ÜÅÛýÛÛé ¾Ûä”Û ¾ÛÛíé¶Û ÁõÔÛé,

þÕù§ø …ÛÍÛ¶Û ¸Û¯ ÅÛ•ÛÛýÛ ÜþùýÛÛé. 1

¾Û¶Û¸ÛÛíé¶Û-ܶÛÁõÛéµÛ ÍÈÛ¼ÛÛéµÛ ÜïõýÛÛé,

Ðü¥ø›÷Ûé•Û ¸ÛóýÛÛé•Û ÍÛä ©ÛÛÁõ ½ÛýÛÛé;

š¸Û ½Ûéþù š¸Ûé ©Û¸Û ©ýÛÛíéÜÐü ©Û¸Ûé,

ŠÁõÍÛêÜÐü ŠþùÛÍÛà ÅÛÜÐü ÍÛ¼Û¸Ûíê 2

ÍÛ¼Û ÉÛÛͪ۶Ûïéõ ¶ÛýÛ µÛÛÁõà ÜÐüýÛé,

¾Û«Û ¾Ûצø¶Û ”Ûצø¶Û ½Ûéþù ÜÅÛýÛé;

ÈÛÐü ÍÛÛµÛ¶Û ¼ÛÛÁõ …¶Û×©Û ÜïõýÛÛé,

©ÛþùÜ¸Û ïõ™äö ÐüÛ¬Û Ðü›ä÷ ¶Û ¸ÛýÛÛë. 3

…¼Û ïõýÛÛíê ¶Û Ü¼Û˜ÛÛÁõ©Û Ðíéü ¾Û¶ÛÍÛé,

ïõ™äö …ÛíéÁõ ÁõÐüÛ Š¶Û ÍÛÛµÛ¶ÛÍÛê?

Ü¼Û¶Û ÍÛþù•ÛäÂú ïõÛéýÛ ¶Û ½Ûéþù ÅÛÐéü,

¾Ûä”Û …Û•ÛÅÛ Ðíêü ïõÐü ¼ÛÛ©Û ïõÐéü? 4

ïõÂú¶ÛÛ Ðü¾Û ¸ÛÛÈÛ©Û Ðéü ©Ûä¾Ûïõà,

ÈÛÐü ¼ÛÛ©Û ÁõÐüà ÍÛä•ÛäÂú•Û¾Ûïõà;

¸ÛÅÛ¾Ûê ¸Ûó•Û¤éø ¾Ûä”Û …Û•ÛÅÛÍÛê,

›÷¼Û ÍÛþÕù•ÛäÂú˜Û¶ÛÙ ÍÛä¸Ûóé¾Û ¼ÛÍÛê. 5

©Û¶ÛÍÛê, ¾Û¶ÛÍÛê, µÛ¶ÛÍÛê, ÍÛ¼ÛÍÛê,

•ÛäÂúþéùÈÛïõà …Û¶Û ÍÈÛ…Û©¾Û ¼ÛÍÛê,

©Û¼Û ïõÛÁõ›÷ ÜÍÛµµÛ ¼Û¶Ûé …¸Û¶ÛÛé,

ÁõÍÛ …¾Ûè©Û ¸ÛÛÈÛÜÐü ¸Ûóé¾Û ²¶ÛÛé. 6

ÈÛÐü ÍÛ©ýÛ ÍÛäµÛÛ þùÁõÍÛÛÈÛÝÐü•Ûé,

˜Û©ÛäÁõÛוÛäÅÛ Ðíéü þù•ÛÍÛê ܾÛÅÛÐéü;

ÁõÍÛ þéùÈÛ Ü¶ÛÁ×õ›÷¶Û ïõÛé ܸÛÈÛÛÐüà,

•ÛÜÐü ›÷Ûé•Û ›ä÷•ÛÛé›ä÷•Û ÍÛÛé œÈÛÐüà. 7

¸ÛÁõ¸Ûóé¾Û¸ÛóÈÛÛÐü ¼Û§éø ¸Ûó½ÛäÍÛê,

ÍÛ¼Û …Û•Û¾Û½Ûéþù ÍÛäŠÁõ ¼ÛÍÛê,

ÈÛÐü ïéõÈÛÅÛïõÛé ¼Ûà›÷ •ýÛÛÜ¶Û ïõÐéü,

ܶۛ÷ïõÛé …¶Ûä½ÛÛíé ¼Û©ÛÅÛÛˆ ÜþùýÛé. 8

HOME

Site Originated By www.panjokutch.org
Copyright © 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.