"¼Ûà›ä×÷ ïõÛ׈ ÉÛÛéµÛ ¾ÛÛ, ¾ÛÛªÛ …éïõ ÍÛ©¸ÛäÂúÌÛ¶Ûé ÉÛÛéµÛà¶Ûé, ©Ûé¶ÛÛ ˜ÛÁõ¨Ûïõ¾ÛÅÛ¾ÛÛ× ÍÛÈÛÙ½ÛÛÈÛ …¸ÛÙ¨Û ïõÁõà þùˆ ÈÛ©ýÛÛë ›Û. ¸Û™öà ›Ûé ¾ÛÛé“Û ¶ÛÛ ¾ÛÇé ©ÛÛé ¾ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé¬Ûà ÅÛé›÷é." -- ËÛà¾Ûþù ÁõÛ›÷˜Û×®ù.

¸ÛóÛ©Û: ;ÛÁõ¨ÛàýÛ, ÍÛþùÛýÛ ÍÛÈÛëÌÛä ¸ýÛÛÁõà ¼Ûé'¶ÛÛ; ÍÛÛ•ÛÁõ !

…Û›÷¶ÛÛé ÜþùÈÛÍÛ …Û¸Û¨ÛÛé ¾ÛÐüÛ¸ÛÈÛÙ Š˜˜Û œ÷ÈÛ¶Û …¶Ûé …ÛþùÉÛÙ µýÛéýÛ¶Ûà ¸ÛóéÁõ¨ÛÛ ÍÛ¾ÛÛé ïéõ¤øÅÛÛé ¾ÛµÛäÁõ …¶Ûé Šš›÷ÈÛÅÛ ™öé. •ÛäÅÛ¶Ûà …éïõ ïõÛé¾ÛÇ
…¶Ûé ÍÛäÈÛÛÜÍÛ©Û ïõÇà¶Ûé …×•ÛäÅÛàýÛÛé¾ÛÛ× Áõ¾ÛÛ¦ø©ÛÛ× Áõ¾ÛÛ¦ø©ÛÛ× ¶Ûé …é¶Ûà ¾ÛµÛäÁõ ÍÛäÈÛÛÍÛ …שÛÁõ¾ÛÛ× ½ÛÁõà¶Ûé, ½ÛÛÈÛ¶ÛÛ…Ûé¶Ûé …“ÛÁõþéùÐü …Û¸Ûà, …Û›÷¶ÛÛ ¾ÛוÛÅÛ Üþù¶Û¶ÛÛ ÍÛ×þéùÉÛ¶Ûä× ÍÛä×þùÁõ …ÛÅÛé”Û¶Û ïõÄ×õ ™ä×ö.

…Û œ÷ÈÛ¶Û …¶Ûé ˜Ûé©Û¶Û, ©Û¶Ûé …é¶Ûà ÑüþùýÛ¸ÛÛ×”Û¦øà…Ûé¾ÛÛ× ©ÛÛÁõÛ ¸ÛäÜ¶Û©Û …¶Ûé ÍÛäÈÛÛÜÍÛ©Û ¸Û•ÛÅÛÛ׶Ûà ½ÛÛ©Û ¸ÛÛ¦øÈÛÛ, ©ÛÛÁõÛ ˜ÛÁõ¨Ûïõ¾ÛÅÛ¾ÛÛ× ½ÛÛÈÛ½Ûà¶ÛÛ× - ÈÛÛ©ÍÛÅýÛÈÛ×þù¶Û ïõÁõ©ÛÛ× Ü¶Û¾ÛתÛé ™öé. ©Ûä× ÉÛà–Ûó ¸ÛǶÛÛ ¸Û¨Û ÜÈÛÅÛ×¼Û ÜÈÛ¶ÛÛ ©Ûé¾Û ïõÁéõ. ¶Ûé ©ÛÛÁõÛ ÈÐüÛÅÛÛ ÈÛàÁõ¶Ûà ÑüþùýÛµÛÁõ©Ûà¶Ûé Šš›÷ÈÛÅÛ ïõÁõ©ÛÛ× ¸Ûóé¾Û¶Ûà ¸ÛÛÈÛïõ šýÛÛé©Û ¸Ûó•Û¤øÛÈÛà, ÍÛþùÛ¶Ûé ©ýÛÛ× ©ÛÛÁõÛé ¸ÛÜÈÛªÛ ÈÛÛÍÛÛé ïõÁõ. ¶Ûé …é¶Ûà …×©Û•ÛÙ©Û ¸ÛóïèõÜ©Û¶ÛÛ …éïõ ½ÛÛ•ÛÄõ¸Û ¼Û¶Ûà ÁõÐéü.

 

Á“ÛÛ ÍÛ×þéùÉÛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ûä× ¾ÛÛÁõÛ ¸Ûó©ýÛéïõ ïõÛýÛÙ¾ÛÛ× ¶Ûé ÍÛ¾Û•Ûó ˜Ûé©Û¶Û¶ÛÛ …ÜÍ©Û©ÈÛ¾ÛÛ× ¸Ûóé¾Û¾ÛýÛ Äõ¸Û¬Ûà ÈýÛÛ¸©Û ÐüÛé. ©ÛÛÄ×õ ¾ÛµÛäÁõ ;ÛÁõ¨Û ¾ÛÛÁõÛ ¾ÛÛ¤éø ¸ÛÁõ¾ÛµÛÛ¾Û¶Ûà ¸ÛóéÁõ¨ÛÛ - ¸ÛóÍÛÛþùÄõ¸Û ¼Û¶ÛÛé. ©ÛÛÄ×õ ¸ÛóéÁõïõ œ÷ÈÛ¶Û ¾ÛÛÁéõ ¾ÛÛ¤éø ÍÈÛ•ÛÙ¶Ûà ÍÛà¦øà ÍÛ¾ÛÛ¶Û ÐüÛé. ¸Ûó½ÛÛé, ©ÛÛÁõÛ ÑüþùýÛ ¸Ûä̸ÛÛé¶Ûà ÍÛäÈÛÛÍÛ ÍÛþùÛýÛ ¾ÛÛÁõÛ …שÛÁõ¾ÛÛ× ½ÛÁõÛé. ©ÛÛÁõà ÍÛ¾Û•ÛóÉÛÜî©Û, ©ÛÛÁõà …”Ûæ¤ø µÛàÁõ›÷, ¶Ûé ©ÛÛÁõà …Í”ÛÜÅÛ©Û ÉÛäܵµÛ ¾ÛÛÁõà ÍÛ¶¾Ûä”Û ÐüÛé©ÛÛ×, Ðä×ü ÍÛ×ÍÛÛÁõ¶Ûà ÍÛÈÛÙ ¸ÛóïõÛÁõ¶Ûà …ÛµÛà, ÈýÛÛܵÛ, Š¸ÛÛܵ۶Ûé ¸Ûó¸ÛטÛÛé¬Ûà ÍÛ×Á“ÛÛýÛéÅÛÛé ™ä×ö. ¸Û™öà ¾Û¶Ûé ïõÛéˆ ÉÛªÛä ïéõ¾Û ͸ÛÉÛâ ÉÛïéõ ?

©Ûä× ÍÛþùÛýÛ ¾ÛÛÁõÛ …ÛשÛÁõ ÍÛÛܶ۵ýÛ¾ÛÛ× ÁõÐéü, ¾ÛÛÁõÛ ˜Ûíé©Û¶ýÛ¶ÛÛ ÍÛ¾Û•Ûó …ÜÍ©Û©ÈÛ¾ÛÛ× œ÷ÈÛé ©Ûé ¾ÛÛÁõà ¸ÛÁõ¾ÛÛ¶Û×þéù ¸Ûó©ýÛéïõ ¸ÛǾÛÛ× ¸Ûó©ýÛ“Û ÐüÛéýÛ. ܘ۫Û- ›÷•Û¾ÛÛéÜÐü¶Ûà…Ûé¾ÛÛ× Áõ¾Û¨Û ¶Û ïõÁéõ ©Ûé¾Û ©Ûä× ¸ÛÁõ¾Û ÁõÐüÍýÛ¾ÛýÛ œ÷ÈÛ¶Û¾ÛÛ× ¸ÛÜÈÛªÛ Í©ÛäÜ©ÛÄõ¸Ûé ¸Ûó•Û¤éø. ¶Ûé œ÷ÈÛ¶Û¾ÛÛ× ÍÛוÛà©Û ©Ûé¾Û›÷ ¸ÛóÛ¨ÛÛé¾ÛÛ× ÍÛ×ÈÛÛþù Œ½ÛÛé ïõÁà ¾ÛÛ¶ÛÈÛœ÷ÈÛ¶Û ÍÛÛºõÅýÛ ïõÁõÛÈÛé, …éÈÛà …Û©¾Û…ÛÁõ©Û ›÷•ÛÛÈÛ.

…Û©¾ÛÛ¶ÛÛ ÍÛä”Ûé ! ïõÛéˆ ¾ÛÐüÛ¸Ûæ¶ýÛ ïéõÁõÛ ¸Ûæ×›÷¬Ûà ›÷ ¾Û¶Ûé ©ÛÛÄ×õ …Û ¾ÛµÛäÁõ ÍÛÛܶ۵ýÛ ¾ÛÆýÛä× ™öé. ›÷ǶÛÛ ©ÛÁ×õ•Û ›÷éÈÛÛ …Û œ÷ÈÛ¶Û¾ÛÛ× ©ÛÛÄ×õ ¸ÛÜÈÛªÛ Í¾ÛÁõ¨Û ÜþùÈýÛ¸ÛóßÛÛ¬Ûà ÑüþùýÛ¶Ûé ½ÛÁõà þéù ™öé. ©ÛÛÄ×õ ¸ÛóéÁõïõ ݘ۩ÛÛ, ÜþùÈýÛ ®ùṲ̈¶Ûé ÜÈÛÁõÅÛ …éÈÛà ÉÛÜî©Û¬Ûà ¸ÛÁõ¾Û ¸ÛóïõÛÁ¶Ûà ¸ÛóàÜ©Û¶Ûà …ÛÁõÛµÛ¶ÛÛ ©ÛÁõºõ þùÛéÁõà ›÷ÛýÛ ™öé. ©ÛÛÁõÛ Ðéü©ÛÛÇ ÈÛ˜Û¶ÛÛ¾Ûè©Û¬Ûà œ÷ÈÛ¶Û¶Ûé ÍÛל÷ÈÛ¶Ûà ¾ÛÇé ™öé, ¶Ûé ¾ÛÛÁõà ¾ÛܩۅŸ۩ÛÛ þæùÁõ ¬Ûˆ, þäùÁ×õþéùÍÛà¸Û¨Ûä× ¸Ûó•Û¤éø ™öé. ©ÛÛÁõà ÍÛä¸ÛÛªÛ©ÛÛ ¾ÛÛÄ×õ …Û©¾ÛÍÛÛíêþùýÛÙ ”ÛàÅÛÈÛé ™öé.

©Ûä× ¾ÛÛ¶ÛÈÛ ÍÛèṲ̈ø¼ÛÛ•Û¶Ûä× …éïõ …¾ÛæÅÛä× ºæõÅÛ ™öÛé. ˜ÛÛ×þ¶ùÛà ›÷éÈÛä× ÉÛà©ÛÇ …¶Ûé ïõÍ©ÛäÁà ›÷éÈÛä× ÍÛäÈÛÛÜÍÛ©Û ™öÛé. µÛÁõ©Ûà¶ÛÛ ÐíéüýÛÛ ›÷éÈÛä× µÛàÁõ ¶Ûé ºæõÅÛÛé¶ÛÛ ¡äöÅÛÛ ›÷éÈÛä× ¾ÛµÛäÁõ ™öÛé. …Û©¾ÛÍÛÛíêþùýÛÙ¶Ûà …ÛÁõ©Û¾ÛÛ× Áõ©Û ïõÁéõ ©ÛéÈÛä×, Ü;۩۶ÛÛ ºäõÈÛÛÁõÛ ›÷éÈÛä× ÍÛä×þùÁõ¶Ûé ܸÛóýÛ ™öÛé.
…שÛýÛÛÙ¾Ûà, ©Ûä× ¾ÛÛÁõÛ ÍÛþùÕÜÈÛ˜ÛÛÁõ ¶Ûé ÍÛþùÛ˜ÛÛÁ¶ÛÛ ŠþùÕù½ÛÈÛ Í¬ÛÛ¶Û ÍÛ¾Ûä× ¾ÛÛÄ×õ …µýÛÛÜ©¾Ûïõ œ÷ÈÛ¶Û ™öÛé.

©Ûä× ©ÛÛÁõÛ× ¼ÛµÛÛ× ›÷ •Ûä¨ÛÛé¶Ûä× ¾ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× ÍÛºõÇ ÝÍÛ˜Û¶Û ïõÁõà, ¾ÛÛÁõà ¸ÛÛªÛ©ÛÛ ÈÛµÛÛÁõ›÷é. ¶Ûé ¾ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× ÜÈÛÊÈÛÈÛÛ©ÍÛÅýÛ ¶Ûé ÜÈÛÊÈÛ¼Û×µÛä©ÈÛ¶Ûà ܶÛÈÛíéÁÙõ¼ÛäܵµÛ ½ÛÁõ›÷é. ÍÛÛ˜Ûé›÷ ©ÛÛÁõà ͶÛéÐüÛÇ Ðä×üºõ ˜Û¾Û©ïõÛÜÁõïõ …ÛíéÌÛܵÛÄõ¸Û ™öé. ©Ûä× ¾ÛÛÁõÛ ÍÛÐü¸ÛýÛÙ¤ø¶Û¾ÛÛ× ˜Û¾Û©ïõÛÁõÛé¶Ûà ¸ÛÁ×õ¸ÛÁõÛ ÍÛ›÷Ù ›÷é¶Ûé ¾ÛÛÁõà …×©ÛÁõ ÍÛäÈÛÛÍÛ¶Ûé ¸ÛóÍÛ×ÉÛ¶ÛàýÛ ¼Û¶ÛÛÈÛ›÷é.

…¶Ûé... ©Ûä× ¾Û¶Ûé ïõýÛÛ× ÉÛÛéµÛàÉÛ ? ¸Ûó¬Û¾Û Ðä×ü ©ÛÛÁõÛ ÐíéüýÛÛ¾ÛÛ× ¸ÛÛïéõÅÛÛ ¾ÛÛé©Ûà¶ÛÛ þùÛ¨ÛÛÄõ¸Ûé …×Üïõ©Û ™ä×ö ©ýÛÛ× ÉÛÛéµÛ›÷é. ½ÛäÅÛïõÛ×…Ûé¶ÛÛ ¾Ûäî©Û ÐüÛÍýÛ¾ÛÛ×, ¸Ûä̸ÛïõÅÛà¶Ûà ïõÛé¾ÛÇ ¸ÛÛ×”Û¦øà¶Ûà ÍÛäÈÛÛÍÛ¾ÛÛ×, ¸Ûæ¨ÛÙïõÅÛÛ…é ”ÛàÅÛéÅÛà ¸ÛæܨÛÙ¾ÛÛ¶Ûà ˜ÛÛ×þù¶Ûà¾ÛÛ×, ¾Ûäî©Û ÈÛÐéü©ÛÛ× ¡öÁ¨ÛÛ…Ûé¾ÛÛ× ÍÛוÛà©Û¶ÛÛ ¾ÛµÛäÁõ µÈÛܶÛÄõ¸Ûé, ¸ÛÁõÛéܧøýÛé ïõ¾ÛǸÛÛ×”Û¦øà ¸ÛÁõ ˜ÛÇïõ©ÛÛ ¡öÛïõǶÛÛ ¾ÛÛíéÜî©Ûïõ ›÷éÈÛÛ ¼ÛÐäüÁ×õ•Ûà ÍÛä×þùÁõ ܼÛþäù…Ûé¾ÛÛ× ¶Ûé ÍÛÛ•ÛÁõ¶ÛÛ Š™öÇ©ÛÛ ¾ÛÛé¡öÛ…Ûé¶Ûà ÊÈÛé©Û ºõà¨Û ¸ÛÁõ ¼ÛÛÅÛ½ÛéÄõ…Ûé ÍÛÛ¬Ûé ”ÛéÅÛ©ÛÛé ¶Ûé •ÛäÅÛÛ¼Ûà ÍÛÈÛÛÁõ¶Ûà ÍÛäÁõ”Ûà½ÛÁõà ÅÛÐéüÁõÛé¾ÛÛ× ¾ÛµÛäÁõ ÜÍ¾Û©Û ÈÛéÁõ©ÛÛé …ÛoÛ¾ÛÛÄõ¸Ûé ›÷Ûé›÷é. Ðä×ü, ©ÛÛé ©ýÛÛ× ›÷ÄõÁõ ¾ÛÇàÉÛ. ©Ûä× …ÛÈÛÉÛé ¶Ûé ? …ÛÈÛ›÷é.

¾ÛÛ¶ÛÈÛœ÷ÈÛ¶Û ÍÛÈÛÙ œ÷ÈÛ¶ÛÛé¾ÛÛ× ËÛéÌ¥ø ™öé - ÍÛä×þùÁõ ™öé, …é¶Ûé …ÛïõÁõÛ ¾ÛæÅýÛé ¾ÛæÅÛÈÛ›÷é. ©ÛÛÁõÛ ¾ÛµÛäÁõ œ÷ÈÛ¶Û¶Ûà ÐüÁéïõ ¸ÛÇ ¾ÛæÅýÛÈÛÛ¶Û ¼Û¶ÛÛÈÛ›÷é, ¶Ûé ÜÈÛÊÈÛÈÛײ ¼Û¶Û›÷é. ©Ûä× ïõÜþùýÛé …½Û“ýÛ ¶Û ”ÛÛˆÉÛ. ©ÛÛÄ×õ ¸Ûé¤ø ïõ¼ÛÁõ ¶Û¬Ûà, ¾ÛÐüÛ-¾ÛæÅÛÛ× ¾ÛÛé©Ûà ¸ÛïõÈÛ¶ÛÛÄ×õ ÍÛÛ•ÛÁõ
™öé, …é¾Û ›÷Û¨Û›÷é. …Û¸Û¨ÛÛ ¸ÛÜÈÛªÛ ÍÛ×¼Û×µÛ ÈÛ˜˜Ûé ¸Û¦éøÅÛÛ, ÍÛ¾Û•Ûó ˜Ûé©Û¶ÛÛ¶ÛÛ× ÍÈÛÛÜ¾Û ¾ÛÐüÛ¸Ûó½Ûä¶Ûä× ¾Ûà¥ä×ø ;ÛÁõ¨Û ©ÛÛÁõÛ …¨Ûä…¨Ûä¾ÛÛ× ÈýÛÛ¸©Û ïõÁõ›÷é. …é¶Ûà ›÷ ÍÛÐüÛýÛ©ÛÛ¬Ûà …Û¸Û¨Ûä× ¼Û×µÛä-½ÛÜ•Û¶Ûà¶Ûä× ›Ûé¦ä×ø …¾ÛÁõ ©Û¸ÛÉÛé. ¶Ûé ïéõ¤øïéõ¤øÅÛÛýÛ “ÛäÜµÛ©Û …¶Ûé ©ÛèÜÌÛ©Û ¾ÛÛ¶ÛÈÛÐíéüýÛÛ× …é¾ÛÛ׬Ûà ÍÛÛ˜Ûà ¸ÛóéÁõ¨ÛÛ ¸ÛÛ¾Û©ÛÛ×, …¶Ûéïõ ŠÁõ ¾Û×ÜþùÁõàýÛÛ¾ÛÛ× ›÷ÅÛ©Ûà-ÐíéüýÛÛ ÍÛ•Û¦øà…Ûé¶Ûé ÍÛÛשÈÛ¶ÛÛ, ¶ÛÈÛ˜Ûé©Û¶Û ¶Ûé ¶ÛÈÛœ÷ÈÛ¶Û ¾ÛÇÉÛé.

©Ûä× …é¤øÅÛä× ÜÈÛÊÈÛÛÍÛ¬Ûà ›÷Û¨Û›÷é, …Û¸Û¨Ûà ÍÛ¶ÛÛ©Û¶Û¶Ûé ܶ۾ÛÙÇ …éÈÛà ¸ÛÁõ¾Û¸ÛóïõÛÁõ¶Ûà ܸÛó©Ûà¶Ûà ÍÛÛ×ïõǶÛé ©ÛÛé¦øÈÛÛ ÍÛèṲ̈ø¶Ûà ÍÛÈÛÙ ¾ÛÛ¶ÛÈÛÉÛÜî©Û …ÍÛ¾Û¬ÛÙ ™öé ©Ûé¾Û …Û¸Û¨ÛÛ …Û©¾ÛÛ¶Ûà …¶Ûä½ÛÈÛÛ©Ûà …éïõ©ÛÛ¶ÛÛ …éïõ ©ÛÛÁ¶Ûé §øàÅÛÛé ïõÁõÈÛÛ¶Ûé ÜÈÛÊÈÛ¶Ûà ïõÛéˆ¸Û¨Û ÉÛÜî©Û ÍÛ¾Û¬ÛÙ ¶Û¬Ûà. ½ÛÅÛé¶Ûé ÍÛæýÛÙ¶Ûé ¸ÛæÈÛÙ¶ÛÛ ¼ÛþùÅÛé ¸ÛÜʘ۾۾ÛÛ× Š•Û©ÛÛé ïõÁà þéù, ïéõ ¸Û™öà ÍÛÛ•ÛÁ¶Ûé ”ÛÛÅÛà ïõÁõà ÉÛïéõ. ÐüÈÛé ©ÛÛé--

†²Ö Æü´Ö †´Ö¸ü ³ÖµÖê, ®ÖÖ ´Ö¸ëüÝÖê … ¶Ûà ›÷é¾Û …שÛÁõÛé¾ÛÛ×, …¨Ûä…¨Ûä¾ÛÛ×, ÈýÛÛ¸©Û ¬Ûˆ •ÛýÛÛ ™öà…é. ïõÍÛÛé¤øà…Ûé¶Ûà …ÛïõÁà …éÁ¨ÛÛé ¸ÛÁ
–ÛÍÛÛˆ¶Ûé Ðüà¶ÛÛ ›÷éÈÛÛé ¸ÛÛïõÛé Á×õ•Û …ÛÈÛà •ÛýÛÛé ™öé ”ÛÄ×õ¶Ûé !

…Ûé ÈÛàÁõ–ÛéÅÛà ! Ðä×ü ÍÛþùÛýÛ ©ÛÛÁõÛ ÍÛ×þéùÉÛÛ©¾Ûïõ ºõÁõ¾ÛÛ¶Û¶Ûé …×©ÛÁõ¬Ûà ¡öàÅÛàÉÛ. ©Ûä× ¾ÛÛÁõÛ ÍÛÈÛÙ ¼ÛÛÔ ¼Û×µÛ¶ÛÛé¶Ûä× ÜÈÛ˜™öéþù¶Û ïõÁõ¶ÛÛÁõ ¾ÛäÜî©ÛþùÛ©ÛÛ ¼Û¶Û›÷é. ¶Ûé ¾ÛÛÁõÛ …שÛÁõ¶ÛÛ ¼ÛµÛÛ›÷ ¡éöÁõÛé ¸Ûà, ©Ûä× ¾Û¶Ûé …¾Ûè©Û ¸ÛÛ›÷é. (¸ÛÛˆÉÛ¶Ûé ?) Ðä×ü ©ÛÛÁõÛ ¾ÛµÛäÁõ ÍÛÛܶ۵ýÛ¾ÛÛ× ÍÛ©ýÛ¶Ûä× ÉÛÛéµÛ¶Û ïõÁõàÉÛ ©ýÛÛÁéõ ËÛµµÛÛ¶Ûé œ÷ÈÛ¶Û½ÛÛ¬Ûä× ¼Û¶ÛÛÈÛàÉÛ ¶Ûé •Û•Û¶Û½Ûéþùà …ÈÛÛ›÷é •ÛÛ©ÛÛé ºõÁõàÉÛ.

'ÐüÉÛé ïõÛé ½ÛÛ•ýÛÈÛ×©Û ¾Ûä›÷ ÍÛ¾Û …ÛÈÛ¦ä×ø ?'

¾ÛÛ¦øà ! ©Ûä× ›÷Û¨Ûé ™öé. …éïõÈÛÛÁõ ïèǫ̃۶Ûà ÈÛÛ×ÍÛÇà¶Ûé ïõÛéˆ ïéõ ¸Ûæ™öéÅÛä× 'Ðéü ÈÛÛ×ÍÛÇà ! ©ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× …éÈÛä× ©Ûé ÉÛä× ½ÛýÛäÚ ™öé, ©Ûé ïèõÌ¨Û ÁõÛµÛÛ¬Ûà ¸Û¨Û ÜÈÛÉÛéÌÛ ©Û¶Ûé ˜ÛÛÐéü ™öé ¶Ûé …Û”ÛÛé ÈÛ”Û©Û ÐüÛé¥éø ÅÛ•ÛÛ¦øà Áõ¾ÛÛ¦éø ™öé !'

¸Ûó©ýÛä©ÛÁõ¾ÛÛ× ÈÛÛ×ÍÛÇà…é ÐüÍÛ©ÛÛ× ÐüÍÛ©ÛÛ× ïõÐéüÅÛä× 'Ðä×ü ¸ÛÛéÅÛà ™ä×ö, ÍÛÁõÅÛ ™ä×ö ¶Ûé ”ÛÛÅÛà ™ä×ö. ¾ÛÛÁõà ÍÛÁõÅÛ©ÛÛ¬Ûà ïèõÌ¨Û ˜ÛÛÐéü ©ÛéÈÛÛ ÍÛוÛà©Û¶ÛÛ ¾Û×›ä÷ÅÛ µÈÛ¶Ûà ïõÛ§øà ˜Ûé©Û¶ÛÛ ›÷•ÛÛ¦éø ™öé, ¾ÛÛÁõà ÍÛÁõÅÛ©ÛÛ ›÷ ¾Û¶Ûé ïèǫ̃۶ÛÛ ÐüÛé¥éø Áõ¾ÛÛ¦éø ™öé.'

…Ûé ¾ÛµÛäÁõ ¾ÛÛÈÛ¦øà ! ©Ûä× ›÷ ïõÐéü ÉÛä× Ðä×ü ¸Û¨Û ïèǫ̃۶Ûà ÈÛÛ×ÍÛÇà ›÷éÈÛÛé ¸ÛÛéÅÛÛé, ”ÛÛÅÛà¶Ûé ÍÛÁõÅÛ ¶Û¬Ûà ? ©Ûä× …é¾ÛÛ׬Ûà ÍÛä×þùÁõ ÍÛæÁõÛé ¶Û ïõÛ§øà ÉÛïéõ ? ¼Ûé¶Û¦øà, ©Ûä× ÍÛþùÛýÛ ¾Û¶Ûé ÍÛÁõÅÛ ¶Ûé ܶ۾ÛÙÇ ›÷Û¨Ûà ©Ûé¾Û ïõÁõ›÷é. ïõÁõàÉÛ ¶Ûé ?

©ÛÛÁõà ÍÛÈÛ٠ܸÛóýÛ ÈÛÍ©Ûä…Ûé¾ÛÛ× ÍÛÈÛÛë¸ÛÁõà …éÈÛÛ ©ÛÛÁõÛ þùÛéÐüýÛÅÛÛ ÈÛàÁõ¶Ûà ÍÛþùÛýÛ ÍÛÈÛÙ¸ÛóïõÛÁéõ ÍÛÐüÛýÛ©ÛÛ ¶Ûé ÍÛÐüÛ¶Ûä½ÛæÜ©Û ›÷Û¨Û›÷é. ¶Ûé ©ÛÛÁõÛ œ÷ÈÛ¶Û¶Ûà ¾ÛµÛäÁõ ¸ÛÇÛé¾ÛÛ× …é¶ÛÛ× …שÛÁõ¸Û¤éø ܶۼÛÚµÛ¶Û¸Û¨Ûé Áõ¾Û¨Û ïõÁõ›÷é. ¶Ûé ©ÛÛÄ×õ …é ¾ÛäÜî©Û ͬÛÛ¶Û ›Û¨Û›÷é. ©ýÛÛ× ¼ÛÛÔ ¸ÛþùÛ¬ÛÛë¶Ûä× ÜÈÛ;ÛÁõ¨Û ïõÁõà ¸ÛÁõ¾ÛÍÛä”Û ÉÛÛéµÛ›÷é. ©Û¶Ûé …é ©ýÛÛ׬Ûà ›÷ÄõÁõ ÅÛÛµÛÉÛé. ܸÛóýÛ ©Ûä× ïõÜþù ½ÛóÜ¾Û©Û ¶ÛÛ ¬ÛˆÉÛ. ÍÛþùÛýÛ ¶Û¾Ûó ¼Û¶Û›÷é ¶Ûé …×©ÛÜÐÙü©Û …Û©¾ÛÍÛÛíêþùýÛÙ¶Ûà ”ÛÛé›÷ …é›÷ œ÷ÈÛ¶ÛµýÛéýÛ ›÷Û¨Û›÷é.
…שÛé ¾ÛÛ•Ûä× ? ÉÛä× ¾ÛÛ•Ûä× ?

ÍÛ”Ûé ! …é¤øÅÛä× ›÷ ¾ÛÛ•Ûä× ™ä×ö. ©ÛÛÁõà ÍÛþÕù•Ûä¨ÛĸÛà ¾ÛÛíéÜî©Û¾ÛÛÇ ¾ÛÛÁõÛ ï×õ¥ø¾ÛÛ× ¸ÛÁõÛéÈÛà, ¸Ûä̸۸ÛÛ×”Û¦øà ÍÛ¾Ûä× ¾ÛÛÄ×õ ÍÛäÈÛÛÜÍÛ©Û ¶Ûé ïõÛé¾ÛÇ ÐíéüýÛä×, ©ÛÛÁõÛ …שÛÁõ¶ÛÛ ¸ÛÛÈÛïõ ͶÛéÐü›÷ǬÛà ÐüÁõ¸ÛÇ µÛÛé©Ûà ÁõÐéü-…é›÷ ÜÈÛ¶Û¾Ûó ýÛÛ˜Û¶ÛÛ ¶Ûé ©ÛàÈÛó ¡×”Û¶ÛÛ ÜÍÛÈÛÛýÛ …Ûü©¾Û¶Û ¼Û×µÛä ¼Ûà›ä×÷ ¾ÛÛ•Ûé ¸Û¨Û ÉÛä× ?

½ÛÈÛÛé½ÛÈÛ …é›÷ ÍÛ×¼Û×µÛ, …éÈÛÛé ›÷ …Û©¾Û¸Ûóé¾Û ¶Ûé …éÈÛä× ›÷ Š©ïõ¤ø ܾÛÅÛ¶Û ¸ÛóÛ¬ÛÙ©ÛÛé,

©ÛÛÁõÛé ÍÛþùÛýÛ ÍÛÈÛëÌÛä ¸ýÛÛÁõÛé ¶Ûé ÜÈÛ¶Û¾Ûó ¼Û×µÛä,
'ÍÛÛ•ÛÁõÍÛÛ¬Ûà'.