Ðä×ü …¶Ûé ÍÛÛ•ÛÁõ¾ÛÛ× ÅÛé”Ûïõéõ, œ÷ÈÛ¶Û ¸ÛóÍÛוÛÛé¶Ûé Äõ¸Ûïõ¦øÛ× Äõ¸ÛïõÛé¾ÛÛ× ¾Û§øýÛÛ ™öé. ¸ÛóïèõÜ©Û¶ÛÛ ©Û©ÈÛÛé¾ÛÛ× ÍÛÛ•ÛÁõ …é …é¾Û¶Ûä× ¸ÛóéÁõïõ ¼ÛÇ ÁõÔä× ™öé. …é¾Û¨Ûé ÍÛÛ•ÛÁõ¶Ûé ÍÛ×¼ÛÛéµÛà¶Ûé, ÜÈÛÜÈÛµÛ ¸ÛóïõÛÁéõ ÍÛÛÜÐü©ýÛ ïèõÜ©Û…Ûé ÍÛœ÷Ù ™öé. …é¤øÅÛé …é¾Û¶Ûé 'ÍÛÛ•ÛÁõÍÛÛ¬Ûà'¶Ûä× Š¸Û¶ÛÛ¾Û ýÛÛé•ýÛ›÷ ™öé. --©ÛתÛà…Ûé.

 

Ðä×ü …¶Ûé ÍÛÛ•ÛÁõ

 

 

 

ÍÛÁ ..Áõ .. Áõ .. ÍÛÛ•ÛÁéõ ¶ÛÛÈÛ¦ä×ø ÍÛÁõ©Ûä×, ºõÁõ .. Áõ .. Á .. •Û•Û¶Ûé ¸Û×”Ûà Š¦ø©Ûä×, ¡öÁõ¾ÛÁõ ¡öÁõ¾ÛÁõ ¾ÛéµÛ ÈÛÁõÍÛ©ÛÛé, … .. Ðü .. Ðü .. ïõŸ۶ÛÛ ÍÛÛ•ÛÁéõ Ðä×ü ÜÈÛ˜ÛÁõ©ÛÛé.

¾Û¶Ûé ÍÛÛ•ÛÁõ ܶÛÐüÛÇÈÛÛ¾ÛÛ× …©ýÛ×©Û …Û¶Û×þù …ÛÈÛé ™öé. …é¶Ûä× þùÉÛÙ¶Û ¾ÛÛÁõÛ ¾ÛÛ¤éø ¾ÛÛþùïõ ¸Ûà¨Ûä× ¼Û¶Ûà ›÷ÛýÛ ™öé. …é¬Ûà ¾Û¶Ûé ïéõºõ ˜Û¦éø ™öé. ¾ÛÛÄ×õ ¾Û¶Û.. ¾ÛÛÁõÛ ÜÈÛ˜ÛÛÁõÛé .. ¾ÛÛÁõà ïõŸ۶ÛÛÉÛÜî©Û .. ïõýÛÛ×ïõ ¸ÛÐüÛê˜Ûà ›÷ÛýÛ ™é.

ÍÛÛ•ÛÁõ¾ÛÛ× ïõýÛÛÁéõïõ ½ÛÁõ©Ûà …¶Ûé ïõýÛÛÁéõïõ …Ûé¤ø ! Ýïõ©Ûä …Ðüá ©ÛÛé ÍÛþùÛýÛ ½ÛÁõ©Ûà¶ÛÛ ¾ÛÛé›÷Û Š™öÇ©ÛÛ ÁõÐéüÈÛÛ¶ÛÛ. ˜Û×®ù¶Ûä× …ÛïÌÛÙ¨Û ÈÛµÛé, Š½ÛÁõÛé …ÛÈÛé, ©ýÛÛÁéõ …é ÉÛÛ×©Û ÍÛ¾Ûä®ù Üïõ¶ÛÛÁõÛ¶Ûé …Û¦øà Áõ˜ÛéÅÛà ÜþùÈÛÛÅÛÛé ©ÛÛé¦øÈÛÛ ¾Û¬Û©ÛÛé ÍÛ©Û©Û …Û’õ¾Û¨Û ïõÁõà ¸ÛÛ™öÛé Ðü¤øà ›÷ÛýÛ ™öé. ܼۘÛÛÁõÛé ÝÍÛµÛä ! …é ˜Û×®ù¶Ûé ¾ÛÇÈÛÛ ˜ÛÛÐéü ™é. …é ©ÛÛé …é¾Û ›÷ ¾ÛÛ¶Ûé ™öé ïéõ ˜Û×®ù …Ðüá ›÷ ™öé. ½ÛÅÛÛ ÍÛÛ•ÛÁõ ...! ˜Û×®ù …Ðüá ¶Û¬Ûà …é ©ÛÛé …ÛïõÛÉÛ¾ÛÛ× ™öé. …é¶Ûé ¾ÛÇÈÛÛ¶ÛÛ ©ÛÛÁõÛ ÅÛÛ”ÛÛé ¸ÛóýÛ©¶ÛÛé …éÇé •ÛýÛÛ ™öé. ÐüÈÛé ©ÛÛé ©ÛÛÁéõ …é¶ÛÛ ¸ÛóÜ©ÛÝ¼Û¼Û ... …é›÷ ©ÛÛÁõÛ ¾ÛÛ¤éø Š«Û¾Û ÁõÛÐü ™é, ©Ûä× ÉÛÛ×©Û ™öé, •Û×½ÛàÁõ ™öé. •ÛÁõ›÷ÈÛÛ¶Ûä× ™öÛé¦øà þéù. ©Ûä× ©ÛæºõÛ¶Û¶Ûé þæùÁõ ÁõÛ”Û.

ÍÛÛ•ÛÁõ ©Ûä× •ÛÁõ›÷, Ðüœ÷ •ÛÁõ›÷. …Û ÈÛÛÍ©ÛÜÈÛïõ þäùܶÛýÛÛ¾ÛÛ× ©ÛÛÄ×õ •ÛÁõ›÷ÈÛä× ›÷Ûé ¸ÛÁõÛïõṲ̂øÛ…é ¶Û ¸ÛÐüÛê˜Ûà ÉÛïõ©Ûä× ÐüÛéýÛ ©ÛÛé …ÛÈÛ ¾ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé ˜ÛÛÅÛ ¾ÛÛÁà þäùܶÛýÛÛ¾ÛÛ×, …é ¸Û¨Û …éïõ ¶ÛÈÛà þäùܶÛýÛÛ ™öé ¶ÛÈÛà¶Û ›÷•Û©Û ™öé.

…•Û©ÍýÛ ÞôÜÌÛ ©ÛÛé ¸Ûà •ÛýÛéÅÛÛ, ©Ûé¾Û Ðä×ü ¸Û¨Û ©Û¶Ûé ¸Ûà ›÷ˆÉÛ. ©Û¶Ûé ¾ÛÛÁõÛ ÑüþùýÛ¾ÛÛ× Í¬ÛÛ¶Û …Û¸ÛàÉÛ. ¼ÛÍÛ ... ¸Û™öà ©Ûä× ©ÛÛÁéõ ¶ÛÛ˜Û›÷é, ïäõþù›÷é, •ÛÁš›÷é, …Ðüá ¦øÛéïõ ¶Û¬Ûà, Üïõ¶ÛÛÁõÛé ¶Û¬Ûà. ïõÛ×¥éø ÜþùÈÛÛÅÛÛé ¶Û¬Ûà. …Ðüá ïõÛéˆ ÍÛà¾ÛÛ ¶Û¬Ûà. …Ðüá ©ÛÛÁà ½ÛÁõ©Ûà …¶Û×©Û ÍÛäµÛà ¸ÛÐüÛê˜Ûà ÉÛïõÉÛé. …Ðüá ©ÛÛÁõà …Ûé¤ø ܼ۶þäù¾ÛÛªÛ ¼Û¶Ûà ÉÛïõÉÛé. ©Ûä× ¾Ûäî©Û¸Û¨Ûé ÜÈÛ˜ÛÁõ. …Ðüá ©Û¶Ûé ÁõÛéïõ¶ÛÛÁõ ïõÛéˆ ¶Û¬Ûà. Ðä×ü ¸Û¨Û ¶ÛÐüá.

…¶Ûé šýÛÛÁéõ šýÛÛÁéõ ©ÛÛÁõÛé ˜Û×®ù ïõÛÇÛ ïõÛÇÛ ÈÛÛþùÇÛé¶Ûà …Ûé¬Ûé ™æö¸ÛÛˆ ›÷ÛýÛ ™öé, …éÈÛà ¾Ûé–ÛÅÛà ÁõÛ©Ûé šýÛÛÁéõ ©Ûä× ©ÛÛÁõÛ ˜Û×®ù¶Ûé ¶ÛàÁõ”Û©ÛÛé ¶Û¬Ûà; ©ýÛÛÁéõ Ðéüü ÍÛÛ•ÛÁ ! ©Ûä× •ÛÁ›÷é ™öé. ÈÛÛþùÇ ÍÛÛ¬Ûé ýÛäµµÛ ïõÁõ©ÛÛé ÐüÛéýÛ …é¾Û ©Ûä× Š™öÇé ™öé. …¶Û×©Û …ÛïõÛÉÛ¾ÛÛ× ¸ÛÐüÛê˜Ûà ›÷ÈÛÛ ©Ûä× ½ÛÁõ©Ûà …Û¨Ûé ™öé. ½ÛÅÛÛ ¾ÛÛ¨ÛÍÛ ! ˜Û×®ù¶Ûé ¾ÛÇÈÛÛ ©Ûä× …Û¤øÅÛÛé …µÛàÁõÛé ïéõ¾Û ¼Û¶Ûé ™öé ? ©ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× …Û¤øÅÛÛé Š¶¾ÛÛþù ïéõ¾Û ™öé ? ©Ûä× ÈÛÛÍ©ÛÜÈÛî©ÛÛ ÉÛÛ ¾ÛÛ¤éø ½ÛæÅÛà ›÷ÛýÛ ™öé ?

…¶Ûé ÍÛÛ¾Ûé ›÷Ûé ... ¸ÛéÅÛÛ× ©ÛÄõÈÛÁõÛé, ¸ÛéÅÛà ¶ÛÛÇàýÛéÁà, ¸ÛéÅÛà ¤éøïõÁõà, …Û ÉÛÛ×©Û šÈÛÛÇÛ¾Ûä”Ûà ... ÍÛÈÛÙ ©ÛÛÁõÛ …Û •ÛÛצø¸Û¨Û ¸ÛÁõ ÐüÍÛé ™öé. "©Ûä× •ÛÛצøÛé ™öé, …µÛàÁõÛé ™öé." …é¾Û ©Ûé…Ûé ©ÛÛé ïõÐéü ™öé, …¶Ûé …Û ÍÛ¾ÛàÁõ ... ©Û¶Ûé ÍÛÛ¬Û …Û¸ÛÈÛÛ¶ÛÛé ¦øÛéÇ ïõÁõ©ÛÛé ÐüÛéýÛ ©Ûé¾Û ©ÛÛÁõÛ× ¾ÛÛé›÷Û׶Ûé ÈÛµÛÛÁéõ¶Ûé ÈÛµÛÛÁéõ Š™öÛÇé ™öé. ¼ÛÍÛ ... ©Ûä× ... ©ÛþÕù¶Û ¸ÛÛ•ÛÅÛ ¼Û¶Ûà ›÷ÛýÛ ™öé. …¶Ûé ©ÛÛÁà …µÛàÁõÛˆ ¸ÛÁõïõṲ̂øÛ…é ¸ÛÐüÛê˜Ûé ™öé. ©Ûä× …ÈÛÛÍ©ÛÜÈÛïõ ¼Û¶Ûà ›÷ÛýÛ ™öé. ¶Ûé ÈÛÛþùÇÛ×, ÈÛÛþùÇà…Ûé¶Ûé ¾ÛÛÁà Ðü¤øÛÈÛÈÛÛ ©Ûä× ýÛäµµÛ ”ÛéÅÛé ™öé. ÐüÛ ... ÐüÛ ... ÐüÛ ... ܶÛÁ¬õÛÙïõ ýÛäµµÛ ... !

…¶Ûé šýÛÛÁéõ ÈÛÛþùÇÛ× ÜÈÛ”ÛéÁõÛˆ ›÷ÉÛé, ÈÛÌÛÛÙ ¼Û×µÛ ¸Û¦øÉÛé, ˜Û×®ù þéù”ÛÛÉÛé, ©ýÛÛÁéõ ©Ûä× …é¶Ûé ¾ÛÇÈÛÛ ¶ÛÐüá ›÷ÛýÛ. ©ýÛÛÁéõ ©Ûä× ¬ÛÛïõà •ÛýÛÛé ÐüÛéˆÉÛ. ©ÛÛÁà ÉÛÜî©Û ”Ûæ¤øà ¸Û¦øà ÐüÉÛé. ÍÛ¾ÛàÁéõ ¸Û¨Û ©ÛÛÁõÛé ÍÛוÛÛ¬Û ™öÛé¦øà þùàµÛÛé ÐüÉÛé. ©ÛÛé þéù”Ûà©ÛÛé ÜÈÛ›÷ýÛ ¾ÛÆýÛÛé ¸Û¨Û …é ÜÈÛ›÷ýÛ ïéõÈÛÛé .. ”ÛéÁõ .. ! ÐüÈÛé ¸ÛÛ™öÛé ›÷Û. ©ÛÛÁõÛ ¾ÛÛ¤éø ÐüÈÛé …Ûé¤ø ›÷ ܶ۾ÛëÅÛà ™öé.
©Ûä× ½ÛÁõ©Ûà …Ûé¤ø ™öÛé¦øà …˜ÛÇ ÁõÐéü ©ÛÛé ? . !!

ÍÛÛ•ÛÁõ Üïõ¶ÛÛÁéõ Ðä×ü ¼Ûé¥øÛé Ðü©ÛÛé. ÐüÛ .. ¾Ûê …Û”Ûà ÁõÛªÛà ÍÛÛ•ÛÁõÜïõ¶ÛÛÁéõ •ÛÛÇéÅÛà. ¸Ûó½ÛÛïõÁõ¶ÛÛ ¸Ûó¬Û¾Û ÜïõÁõ¨Ûé ¾Û¶Ûé ›÷•ÛÛ¦øÀÛé. ¾Ûê ÍÛÛ•ÛÁõ¾ÛÛ× Í¶ÛÛ¶Û ïõýÛäÚ. ͶÛÛ¶Û ïõÁõà¶Ûé Ðä×ü ÍÛæýÛÙ ¶Û¾ÛÍïõÛÁõ ïõÁõ©ÛÛé Ðü©ÛÛé.

…¶Ûé ¬ÛÛé¦éø þæùÁõ¬Ûà …éïõ ÈÛÐüÛ¨Û Š¸Û¦øÀä×, …¦øµÛÛé ïõÅÛÛïõ ›÷é¤øÅÛÛé ÍÛ¾ÛýÛ ÈÛÐüà •ÛýÛÛé. Ðä×ü …éïõ þùṲ̈ø…é …é ÈÛÐüÛ¨Û¶Ûé ›÷Ûéˆ ÁõÔÛé. …¶Ûé ÈÛÐüÛ¨Û þæùÁõ .. Ü“ÛÜ©Û›÷¾ÛÛ× ¬Û×½ýÛä×. ºõ .. Áõ .. Áõ .. Áõ .. …éïõ ¸Û×”Ûà .. þæùÁõ ... ¸ÛéÅÛÛ Ü“ÛÜ©Û›÷¾ÛÛ× ÜÈÛÅÛà¶Û ¬Ûˆ •ÛýÛä×.

Ðä×ü ÜÈÛ˜ÛÛÁõ¾ÛÛ× ¸Û¦øà •ÛýÛÛé, ¾Û¶Ûé ¬ÛýÛä× ïé "Ü“ÛÜ©Û›÷¶Ûà ¸ÛéÅÛé ¸ÛÛÁõ ÉÛä× ÐüÉÛé ?" ÜÈÛ˜ÛÛÁõ¾ÛÛ× ¶Ûé ÜÈÛ˜ÛÛÁõ¾ÛÛ× ¾Ûê …Û×”ÛÛé ¼Û×µÛ ïõÁà. ïõÛé¨Û ›÷Û¨Ûé ïéõ¤øÅÛÛéýÛ ÍÛ¾ÛýÛ ÈÛÐüà •ÛýÛÛé.

¾Ûê …Û×”ÛÛé ŠµÛÛ¦øà ›÷ÛéýÛä× ©ÛÛé Ü“ÛÜ©Û›÷¾ÛÛ× ¾Û¶Ûé ïõˆ‡ ›÷ ¶Û þéù”ÛÛýÛä×. ¾Ûê …Û×”ÛÛé ˜ÛÛéÇà ... ÐüÛ .. ¾Û¶Ûé Ü“ÛÜ©Û›÷¾ÛÛ× ïõˆ‡ïõ þéù”ÛÛÈÛÛ ÅÛÛ•ýÛä×. ¡öÛ×”Ûä .. ïõˆ‡ïõ ͸Ṳ̂ø .. ÐüÛ .. ÐüÈÛé ͸Ṳ̂ø þéù”ÛÛýÛ ™öé.

Ü“Û
Ü©Û›÷¾ÛÛ× ¼Ûé ÈÛÐüÛ¨ÛÛé Š½ÛÛ ™öé. …¶Ûé …é ÈÛÐüÛ¨ÛÛé ¸ÛÁõ¬Ûà …éïõ ¸Û“ÛàýÛä•ÛÅÛ Š¦éø ™öé. Š¦ø©Ûä× Š¦ø©Ûä× ¾ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé¶Ûà –Û¤øÛ¾ÛÛ× ™äö¸ÛÛˆ ›÷ÛýÛ ™öé. "Ü“ÛÜ©Û›÷¶Ûà ¸ÛéÅÛé ¸ÛÛÁõ ÉÛä× ™öé ?" …é ¾Û¶Ûé ÍÛ¾Û›÷Ûˆ •ÛýÛä×. Ü“ÛÜ©Û›÷¶Ûà ¸ÛéÅÛé ¸ÛÛÁõ ™öé .. ͶÛéÐü …¶Ûé ÍÛÐüÛ¶Ûä½ÛæÜ©Û ! " …é Ü“ÛÜ©Û›÷ ïõýÛä× ÐüÉÛé ?" …é ¸ÛóËÛ ¾Û¶Ûé ¾Ûä×›÷ÈÛà ÁõÔÛé.

ÍÛÛ•ÛÁõ ÍÛÛ¾Ûé ›÷Ûé. ¸ÛéÅÛÛé šÈÛÛÇÛ¾Ûä”Ûà ™öé. ©Ûé¶ÛÛé þéù”ÛÛÈÛ ¸Û¨Û ÍÛä×þùÁõ ™öé. Ýïõ©Ûä …é¶ÛÛ× …שÛÁéõ ©ÛÛé …Û•Û ½Û½Ûæïéõ ™öé. ™öÛé ½Û½Ûæïõ©Ûà ÁõÐéü …é …Û•Û …é¶ÛÛ× …שÛÁéõ ... ! ¸Û¨Û …é šÈÛÛÇÛ…Ûé ¼ÛÐüÛÁõ …ÛÈÛé ©ÛÛé ... ! •ÛÛ¾Û¦øÛ׶ÛÛ× •ÛÛ¾Û¦øÛ×, ïõˆ‡ïõ ÉÛÐéüÁõÛé ©ÛÛÁõÛ›÷ ïõÁõà ¶ÛÛ×”Ûé ™öé. …¶Ûé …é ©ÛÛÁõÛœ÷ ... ÜÈÛ¶ÛÛÉÛ ›÷Ûéˆ ¾ÛÛ¶ÛÈÛà¶Ûä× ¾Û¶Û ܶÛÁõÛÉÛ ¼Û¶Ûà ›ÛýÛ ™öé. …é¶Ûä× …שÛÁõ µÛ•ÛµÛ•Ûà Š¥éø ™öé. "šÈÛÛÇÛ¾Ûä”Ûà …é …Û•Û ¼ÛÐüÛÁõ ÉÛÛ ¾ÛÛ¤éø …Ûéïõà þéù ™öé ? …é ÉÛÛ ¾ÛÛ¤éø …Û¤øÅÛÛé ÜÈÛ¶ÛÛÉÛ ÍÛ›÷ë ™öé ! …é¶Ûé šÈÛÛÇÛ…Ûé ÜÈÛÍ©ÛÛÁõÈÛÛ¶Ûà .. ¼ÛÐüÛÁõ ïõÛ§øÈÛÛ¶Ûà ÉÛà ›÷ÄõÁõ ? " ÍÛÛ•ÛÁéõ ¾Û¶Ûé ¸Ûæ™öýÛä×.

"›Ûé …é ¸ÛÛé©ÛÛ¶Ûà …Û•Û ¼ÛÐüÛÁõ ¶Û ïõÛ§éø ©ÛÛé …é …Û•Û¬Ûà ¸ÛÛé©Ûé ¼ÛÇà ›÷ÛýÛ." ¾Ûê Š«ÛÁõ …Û¸ýÛÛé.

"©ÛÛé ¸Û™öà …é¶ÛÛé Š¸ÛÛýÛ ÉÛÛé ? ¾ÛÛ¶ÛÈÛé …é ©ÛÛÁõÛœ÷ ÍÛжüÛ ïõÁõà ÅÛéÈÛÛ ©ÛíéýÛÛÁõ ÁõÐéüÈÛä× ›÷Û鈅é." ÍÛÛ•ÛÁéõ ÍÛæ˜ÛÈýÛä×. "¶ÛÛ ÝÍÛµÛäÁõÛ›÷, …éïõ Š«Û¾Û ÁõÛÐü ™öé." ¾Ûê ïõÔä×.

"ÍÛÛ•ÛÁõ ... ¸ÛÛ™öÇ ›÷Ûé, ¸ÛéÅÛÛé ½ÛÛÁéõÅÛÛé šÈÛÛÇÛ¾Ûä”Ûà ™öé …é¶ÛÛ …שÛÁéõ þùÛÈÛÛ¶ÛÇ ½Û½Ûæïéõ ™öé. ™ö©ÛÛ×ýÛ ©Ûé …éïõÛ…éïõ …Ûéïõ©ÛÛé ¶Û¬Ûà. µÛà¾ÛéµÛà¾Ûé ¬ÛÛé¦éø ¬ÛÛé¦éø …שÛÁéõ, …é …Û•Û …Ûéïõ©ÛÛé ›÷ÛýÛ ™öé. …Ûé ¸ÛÜÁõ¨ÛÛ¾Ûé ... …é ÅÛÛÈÛÛÁõÍÛ¬Ûà ›÷¾Ûà¶Û ºõÇ®äù¸Û ¼Û¶Û©Ûà ›÷ÛýÛ ™öé. …¶Ûé …ÍÛ×”ýÛ ”Ûé¦æø©ÛÛé¶ÛÛ× œ÷ÈÛ¶Û, …Û¶Û×þù …¶Ûé ŠÅÅÛÛÍÛ¬Ûà ½ÛÁõà þéù ™öé." ¾Ûê ÁõÛÐü þùÛ”ÛÈýÛÛé.

…Û¸Û¨ÛÛé ½ÛÛÁéõÅÛÛé …Ü•¶Û …ÛÈÛÛ ›÷ ïõÛéˆïõ ÍÛ›÷Ù¶Û¾ÛÛ× ïéõ ÍÛ›÷Ù¶ÛÛ©¾Ûïõ ïõÛýÛÙ’õ¾Û¾ÛÛ× ºõÛÇÛé ¶Û …Û¸Ûà ÉÛïéõ ! …é¾Û ¶Û ¬Ûˆ ÉÛïéõ ©ÛÛé, …é …Ü•¶Û¾ÛÛ× …Û¸Û¨Ûä× ÑüþùýÛ ... …Û©¾ÛÛ ... ÉÛäµµÛ ...
þù•µÛ¾ÛÕ þù•µÛ¾ÛÕ ¸Ûä¶ÛÁõÜ¸Û ¸Ûä¶Û:......

ÍÛÛ•ÛÁõ, …Û›÷é Ðä×ü ܶÛÁõÛÉÛ ™ä×ö. ¸Û¨Û ©ÛÛÁõÛ …Û Š™öÇ©ÛÛ, ¸ÛÁõ͸ÛÁõ ”ÛéÅÛ©ÛÛ×, ïäõþù©ÛÛ×, Áõ¾Û©ÛÛ×, ¾ÛÛé›÷Û×…ÛéÛ¶Ûé ܶÛÐüÛÇà ¾ÛÛÄ×õ þäù:”Û ½ÛæÅÛà ›÷Û‹ ™ä×ö.

ÉÛä× ¾ÛÛéÐüïõ ®ùÉýÛ ™öé ! ÍÛ×µýÛÛ ... ÍÛæýÛÙþéùÈÛ Ðü›ä÷ Ü“ÛÜ©Û›÷¾ÛÛ× ›÷ ™öé. ÍÛÛ•ÛÁõ, ©ÛÛÁõÛ× …Û ¾ÛÛé›÷Û× Š¸ÛÁõ ˜Û¾Ûïõ©ÛÛ× ÁõÜÈÛÜïõÁõ¨ÛÛé ¸ÛéÅÛà ¤éøïõÁõà ¸ÛÁõ¶ÛÛ ›÷¦ø ©ÛÄõÈÛÁõÛé¶Ûé Š¦øÛ¦ø©ÛÛé, Áõ¾ÛÛ¦ø©ÛÛé ¾ÛÍ©Û ¾Û×þù¾Û×þù ÈÛÛ©ÛÛé ¸ÛÈÛ¶Û …¶Ûé ¸Û¨Ûé¬Ûà …éïõ ÈÛÛþùÇä× ... ïõÛÇä× ïõÛÇä× ÈÛÛþùÇä× ¶ÛàïõÇà …ÛÈÛé ™öé …Û ...!

ºõÁõ ... Áõ ... Áõ ... Áõ ... …Û ÉÛä× ? ¸ÛÛÍÛé¶Ûà ¡öÛ¦øà¾ÛÛ׬Ûà ¶ÛàÍÛÁõà …éïõ ¸Û×”Ûà ÍÛÛ•ÛÁõ ½Û¨Ûà Š¦éø ™öé …Û¾Û ïéõ¾Û ? ÍÛ×µýÛÛ ÍÛ¾ÛýÛé ¸Û×”Ûà ÍÛÛ•ÛÁõ ½Û¨Ûà Š¦éø ™öé ? šýÛÛÁéõ ¼ÛµÛÛ ¸Û×”Ûà…Ûé ¸ÛÛé©ÛÛ¶ÛÛ ¾ÛÛÇÛ ©ÛÁõºõ Š¦éø ™öé. ©ýÛÛÁéõ …é …éïõÅÛä× …¤æøøÅÛä× ¸Û×”Ûà …Û¾Û ÍÛÛ•ÛÁõ ©ÛÁõºõ Š¦éø ™öé, ïõýÛÛ× ›÷©Ûä× ÐüÉÛé …é ¸Û×”Ûà ?

…é ©ÛÛé ‹˜Ûé ¶Ûé ‹˜Ûé ˜Û¦øÈÛÛ ¾ÛÛצéø ™öé. ¸ÛéÅÛÛ× ÈÛÛþùÇÛé¾ÛÛ× ™äöö¸ÛÛˆ ›÷ÉÛé ïéõ ÉÛä× ? ¾Û¶Ûé ¶Û¬Ûà ÍÛ¾Û›÷Û©Ûä× ïéõ, …Û ¸Û×”Ûà ©ýÛÛ× ÉÛÛ ¾ÛÛ¤éø ›÷ˆ ÁõÔä× ™öé ? ©ýÛÛ× ÜþùÈýÛ ÍÛוÛà©Û ÈÛÛ•Ûé ™öé ? ÉÛä× ïõÛéˆ ¾ÛµÛäÁõ ÍÈÛÁéõ •ÛÛˆ ÁõÔä× ™öé ? ÉÛä× ©ýÛÛ× ¶Ûè©ýÛÛé¶Ûà Áõ¾Û¡ö¤ø ˜ÛÛÅÛé ™öé ? ÉÛä× ©ýÛÛ× ïõÛéˆïõ ¶ÛÜÈÛ¶Û ÍÛäṲ̈ø ™öé ? …þÕù½Ûæ©Û ®ùÉýÛÛé ™öé ? ïõÛéˆ ¾Û¶Ûé ïõÐéüÉÛÛé ïéõ ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà ©ýÛÛ× ÉÛÛ ¾ÛÛ¤éø ›÷ˆ ÁõÔæ× ™öé ?

"¶Ûà˜Ûé …ÛÈÛ, …é ¸Û×”Ûà ¶Ûà˜Ûé …ÛÈÛ. ©ýÛÛ× ÉÛä× ™öé ?" ¾Û¶Ûé ïõÐéü ©ÛÛé Ðä×ü ¸Û¨Û ©ýÛÛ× ˜ÛÛÅÛä×, ¾ÛÛÁõà ¼Ûæ¾ÛÛé¶ÛÛé ¸ÛéÅÛà ¤éøïõÁõà ¸Û¦øµÛÛé ¸ÛÛ¦éø ™öé. Ðä×ü ¸ÛÛé©Ûé ÍÛÛ×½ÛÇä× ™ä×ö. ¸Û¨Û ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà ©ÛÛé Š¸ÛÁõ Š¦ø©Ûä× ›÷ ›÷ÛýÛ ™öé.

ÐüÈÛé ©ÛÛé ÍÛæýÛÙþéùÈÛ ¸Û¨Û …Áõ©ÛÛ˜ÛǾÛÛ× ˜ÛÛÅýÛÛ ›÷ÛýÛ ™öé. ÍÛÛ•ÛÁõ¾ÛÛ× ½ÛÁõ©Ûà …ÛÈÛé ™öé. ¡öÁõ¾ÛÁõ ÈÛÌÛÛÙ ¸Û¦éø ™öé. …¶Ûé ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà ©ÛÛé ¾ÛÛÁõà þùṲ̈ø¬Ûà ¼ÛÐüÛÁ ¶Ûé ¼ÛÐüÛÁõ ˜ÛÛÅýÛä× ›÷ÛýÛ ™öé. ÐüÈÛé .. ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà •ÛÛýÛ ™öé. …é¶ÛÛé ¾ÛµÛäÁõ ÍÈÛÁõ ¾ÛÛÁõÛ ïõÛ¶Ûé …¬Û¦øÛýÛ ™öé. …é¶Ûä× •ÛÛÈÛä× Í¸Ṳ̂ø Áõà©Ûé ¾Û¶Ûé ÍÛ×½ÛÇÛýÛ ™öé. ©Ûé •ÛÛýÛ ™öé …éÈÛä× •ÛÛ¶Û ¾Û¶Ûé ïõÛéˆ ÍÛ×½ÛÇÛÈÛÉÛÛé ?

…Û ©ÛÛé …×µÛÛÄ×õ ¬ÛÛýÛ ™öé. ¤¾Û¤ø¾Û ©ÛÛÁõÛ ˜Û¾ÛïõÈÛÛ ÅÛÛ•Ûé ™öé. ¸ÛéÅÛÛ ˜Û×®ùþéùÈÛ .... ½ÛÅÛé ¸ÛµÛÛÁõÛé .... ÍÛÛ•ÛÁõ ”Ûæ¼Û ”Ûæ¼Û •ÛÁõ›÷é ™öé. ¾ÛÛÁõà µÛàÁõ›÷ ”Ûæ¤éø ™öé. Ðüœ÷ ¸Û¨Û ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà ¶Û …ÛÈýÛä×. ïõÛéˆ ¾Û¶Ûé ïõÐéüÉÛÛé '…é' ïõýÛÛÁéõ …ÛÈÛÉÛé ?

¸ÛÛÍÛé¶ÛÛ× ¤øÛÈÛÁõ¾ÛÛ× ¼ÛÛÁõ¶ÛÛ ¤øïõÛéÁõÛ ¸Û¦éø ™öé. ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà ¶Û þéù”ÛÛýÛä×. Ðüœ÷ ÉÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¶Û¬Ûà …ÛÈýÛä× ? …é¶Ûé ¬ÛÛïõ ©ÛÛé ¶ÛÐüá ÅÛÛ•Ûé¶Ûé ? …é ï×õ¤øÛÇà ©ÛÛé ¶ÛÐüá ›÷ÛýÛ¶Ûé ? …é …éïõÅÛä× ™öé. …é¶Ûé ÍÛÛשÈÛ¶ÛÛ …Û¸Û¶ÛÛÁõ ïõÛé¨Û ™öé ? …é¶ÛÛé ÍÛÛ¬Ûà ïõÛé¨Û ™öé...? …é¶ÛÛé ÍÛÑüþùýÛà ïõÛé¨Û ™öé....?

…Û ©ÛÛé ¸ÛÁõÛé§ø ¬ÛýÛä×, Ðüœ÷ ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà ¶Û¬Ûà þéù”ÛÛ©Ûä×. …Û …ºõÛ¤ø, …¶ÛשÛ, ÜÈÛÉÛÛÇ ¶ÛàÅÛ•Û•Û¶Û¾ÛÛ× …é îýÛÛ× ÐüÉÛé ? ÉÛä× …é ¶Ûà˜Ûé ¶ÛÐüá …ÛÈÛé ..?

¶ÛÛ ... ¶ÛÛ ... ¾ÛÛÁõà ËÛµµÛÛ ™öé ïéõ …é …ÛÈÛÉÛé, ©ýÛÛ× …é¶Ûä× –ÛÁõ ¶Û¬Ûà. ©ýÛÛ× …é¶ÛÛé ÍÛÛ¬Ûà ¶Û¬Ûà. ©ÛÛé ¸Û™öà …é ¸Û×”Ûà ›÷ÄõÁõ ¶Ûà˜Ûé …ÛÈÛÉÛé.

…Û ÍÛÈÛÛÁõ ¬Ûˆ. ¼ÛµÛÛ× ¸Û×”Ûà…Ûé ¾ÛÛÇÛ¾ÛÛ¬×Ûà Š¦øÈÛÛ ¾ÛÛצéø ™öé. ÐüÈÛé ©ÛÛé ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà …Û ¸Û×”Ûà•Û¨Û ÍÛÛ¬Ûé ½ÛÇà ›÷ÉÛé ©ÛÛé? ©ÛÛé ... ¾Û¶Ûé ïõÛéˆ ¸ÛéÅÛä× ¸Û×”Ûà •ÛÛé©Ûà …Û¸ÛÉÛÛé ?

ÍÛÛ•ÛÁõ, …Û›÷é ¾Û¶Ûé …éïõ ¶ÛÈÛà¶Û ïõŸ۶ÛÛ …ÛÈÛà. …é ïõŸ۶ÛÛ¶Ûé ÍÛÛ˜Ûä× ÈÛÛÍ©ÛÜÈÛïõ ÍÈÛÄõ¸Û …Û¸Ûà ÉÛïõÛýÛ ïéõ ¶ÛÐüá ? Ðä×ü •ÛˆïõÛÅÛé …¶Ûé …é¶ÛÛ¬Ûà ¼ÛéªÛ¨Û ÜþùÈÛÍÛ …•ÛÛŠ ©ÛÛÄ×õ þùÉÛÙ¶Û ¶Û ïõÁõà ÉÛîýÛÛé. ¾Û¶Ûé …ºõÍÛÛéÍÛ ¬ÛýÛÛé. þùÁõÁõÛé›÷ ©ÛÛÁõÛ ïéõºõà ¸Ûà¨ÛÛ× ¸ÛàÈÛÛ¶Ûé ¤éøÈÛÛýÛéÅÛÛé Ðä×ü.... ¾ÛÛÄ×õ ÍÈÛÛÍýÛ ÍÛÛÄ×õ ¶Û ÐüÛéÈÛÛ¬Ûà Ðä×ü ¶Û …ÛÈÛà ÉÛîýÛÛé ©ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé, ©ÛÛÄ×õ þùÉÛ¶ÙÛ ¶Û ïõÁõà ÉÛîýÛÛé …é¬Ûà ... Ðä×ü ÈÛµÛÛÁéõ …ÍÈÛÍ¬Û ¼Û¶Ûà •ÛýÛÛé.

¾Û¶Ûé þùÈÛÛ …Û¸Û¶ÛÛÁõ ... ïéõ ïõÛéˆïõ¶Ûé ÉÛä× ”Û¼ÛÁõ ïéõ ÍÛáµÛäÁõÛ›¶÷ÛÛ þùÉÛÙ¶Û ¾ÛÛÁõÛ ÍÈÛÛͬýÛ¶Ûé …˜™ä×ö ïõÁõÈÛÛ ¼ÛÍÛ ™öé. ”ÛéÁõ ... ÍÛÛ•ÛÁõ ... ›÷Ûé ¾ÛÛÁéõ ©ÛÛÁõÛ¬Ûà ÜÈÛ”Ûæ¤øÛ ¸Û¦øÈÛÛ¬Ûà ïõÛéïõ µÛ¦øà …ÛÈÛé ©ÛÛé ? ¾Û¶Ûé ÉÛä× ¬ÛÉÛé ? Ðä×ü …é –ÛÛ ÍÛÐü¶Û ïéõÈÛà Áõà©Ûé ïõÁõà ÉÛïõàÉÛ ? …é –ÛÛ ¾ÛÛÁéõ œ÷ÁõÈÛÈÛÛé ¸Û¦øÉÛé.
¸Û¨Û ... …é ¸ÛÐéüÅÛÛ× Ðä×ü …é –ÛÛ ¡öàÅÛà ÉÛïõàÉÛ ïéõ ¶ÛÐüá ? ¾Û¶Ûé ¾ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× ›÷ ËÛµµÛÛ ¶Û¬Ûà.

ÍÛÛ•ÛÁõ, Ðä×ü ©ÛÛÁõÛ¬Ûà ÜÈÛ”Ûæ¤øÛé ¶Û ¸Û¦ä×ø ©ÛÛé ? …é¾Û ÍÛ×½ÛÈÛà ÉÛïéõ ? ¾Ûê …éïõ ïõŸ۶ÛÛ ïõÁõà ïéõ ›÷Ûé Ðä×ü ©ÛÛÁõÛ ¸ÛÛ¨Ûà¾ÛÛ× …éïõ ©ÛÁõ©Ûä× ¡ä×ö¸Û¦ä×ø ¼ÛÛ×µÛà¶Ûé ÁõÐä×ü ©ÛÛé...? …é¾Û ¬Ûˆ ÉÛïéõ ? ÈÛÛÍ©ÛÜÈÛïõ þäùܶÛýÛÛ ©ÛÛé …é¾Û ›÷ ÁõÐéüÉÛé ïéõ …Û¾Û ¶Û ¬Ûˆ ÉÛïéõ. …é ©ÛÛé …é¾Û›÷ ïõÐéüÉÛé ïéõ ÍÛÛ•ÛÁõ¶ÛÛ× ÍÛÛ¬Ûà ¸ÛÈÛ¶Û, ¾ÛÛé›÷Û×…Ûé, ÈÛÌÛÛÙ ÈÛ•ÛéÁéõ ©Û¶Ûé, ©ÛÛÁõÛ …Û ¡ä×ö¸Û¦øÛ¶Ûé ¦æø¼ÛÛ¦øà þéùÉÛé.

¸Û¨Û ÍÛÛ•ÛÁõ, ¾Û¶Ûé ©ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× ÍÛ׸Ûæ¨ÛÙ ÜÈÛÊÈÛÛÍÛ ™öé. ¾Û¶Ûé ”ÛÛ©ÛÁõà ™öé ©Ûä× ¾Û¶Ûé …ÛÈÛÛ ¸ÛóÍÛוÛé ›÷ÄõÁõ ÍÛÐüÛýÛ ïõÁõÉÛé. …¶Ûé ›÷Ûé ïõþùÛ˜Û ¾ÛÛÄ×õ …é ¶ÛÛ¶Ûïõ¦ä×ø ¡ä×ö¸Û¦ä×ø ¦æø¼Ûà ›÷ÛýÛ ©ÛÛé ¸Û¨Û ÉÛä×? ¾ÛÛÁõÛ ÍÛÑüþùýÛà¶ÛÛ×, ©ÛÛÁõÛ ›÷éÈÛÛ ÜÈÛÉÛÛÇ-…ÍÛà¾Û ÍÛÛ•ÛÁõ¶ÛÛ …שÛÁéõ ÍÛ¾ÛÛÜµÛ ÅÛéÈÛÛ¶Ûä× ¾ÛÛÄ×õ …ÐüÛé½ÛÛ•ýÛ !!

… ... …Û ... ›÷é ¾ÛÛÂ×ú –ÛÁõ ™öé, ©ýÛÛ× ¸ÛÐéüÅÛÛ× þùÜÁõýÛÛé µÛæµÛÈÛ©ÛÛé Ðü©ÛÛé. ÅÛÛéïõÛé ïõÐéü ™öé, 'µÛà¾Ûé µÛà¾Ûé þùÜÁõýÛÛé ¾ÛÛ¨ÛÍÛÛé…é ¸ÛæÁõà ¶ÛÛ”ýÛÛé. …¶Ûé …Ðüá ©Ûé¶ÛÛ ÈÛÍÛÈÛÛ¤ø ïõÛ›÷é ›÷¾Ûà¶Û ¼Û¶ÛÛÈÛà.'

Ðéü ÍÛÛ•ÛÁõ, …Û ©Û䘙ö ¾ÛÛ¶ÛÈÛà ©ÛÛÁõÛ ›÷éÈÛÛ ÜÈÛÉÛÛÇ ÍÛÛ•ÛÁõ¶Ûé ¸ÛæÁéõ ™öé. ©ÛÛÁõà Ðüþù ÍÛÛ¬Ûé …¦ø¸ÛÅÛÛ× ïõÁéõ ™öé. ©Û¶Ûé ...! ©Ûä× ©ÛÛé ïõÐéü ™öé ïéõ ©Ûé¬Ûà ÉÛä× ? ¾ÛÛÁõÛ …Û¤øÅÛÛ …¶Û×©Û ÜÈÛÍ©ÛÛÁõ¾ÛÛ¬×Ûà ¬ÛÛé¦ä×øïõ “ÛéªÛºõÇ ¬ÛÛé¦øàïõ ›÷¾Ûà¶Û …Ûé™öà ¬Ûˆ ©Ûé¬Ûà ÉÛä× ¬ÛýÛä× ? ¸Û¨Û .. ÍÛÛ•ÛÁõ, ©Ûä× ¼ÛéþùÁõïõÛÁõ ¶ÛÛ ¼Û¶Û©ÛÛé ©Ûä× …é¶Ûà …ÈÛÐéüÅÛ¶ÛÛ, …ÈÛ•Û¨Û¶ÛÛ ¶ÛÛ ïõÁõ©ÛÛé. ¾Û¶ÛÛÈÛ µÛàÁéõ µÛàÁéõ ©ÛÛé ¸ÛäÁõ©ÛÛé ›÷ÉÛé. Ðü›÷ÛÁõÛé ÈÛÌÛÛë ¸Û™öà..

ÍÛÛ•ÛÁõ ! ©Û¶Ûé …Û ¾ÛÛ¶ÛÈÛà ”ÛÛ¼ÛÛé˜ÛàýÛä× ¼Û¶ÛÛÈÛà þéù ... ©ÛÛé ...? ©Ûä× …é ÍÛÐü¶Û ïõÁõà ÉÛïõÉÛé ? ¶ÛÛ.... ïõþùÛÜ¸Û ¶ÛÐüá. ©Ûä× …Û ©Û䘙ö ¾ÛÛ¶ÛÈÛà¶Ûé ”Û©Û¾Û ïõÁõÈÛÛ, …é¶Ûé ¦æø¼ÛÛ¦øà þéùÈÛÛ ÈÛµÛÛÁéõ ¶Ûé ÈÛµÛÛÁéõ ›÷ÛéÁõ ... ÉÛÛéÁõ¬Ûà …Û’õ¾Û¨Û ïõÁõÉÛé. ©ÛÛÁõÛ ÜÈÛÉÛÛÇ ¸Û¤ø ¸ÛÁõ ©ÛÁõ©Ûà ¶ÛÛ¶Ûïõ¦øà ܶÛþùÛëÌÛ ÐüÛé¦øà…Ûé¶Ûé ¦æø¼ÛÛ¦øÉÛé. ©ÛÛÁõÛ ¶ÛàÅÛ, ¸ÛÜÈÛªÛ, ÍÈÛ˜™ö ¸ÛÛ¨Ûà¶Ûé ¾ÛéÅÛä× ïõÁõ©Ûà, Š¸ÛÁõ ÍÈÛ˜™ö …ÛïõÛÉÛ¾ÛÛ× µÛä¾ÛÛ¦øÛé ºéõÅÛÛÈÛ©Ûà ïõˆ‡ïõ …Û•Û¼ÛÛé¤øÛé¶Ûé ¸Û¨Û ©ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× ÍÛ¾ÛÛÈÛàÉÛ. ©Ûä× ...ÉÛä× ïõÁõàÉÛ ! ©Ûä× ½ÛÁõ©Ûà …Û¨ÛàÉÛ ... Üïõ¶ÛÛÁõÛ ¸ÛÁõ¶ÛÛ ïõˆ‡ïõ •ÛÛ¾Û¦øÛ×…Ûé, ÉÛÐéüÁõÛé¶Ûé ©ÛÛÁõÛ›÷ ïõÁõàÉÛ. ©ýÛÛÁõ ¸Û™öà ©ÛÛÁõà ¾ÛÐü©ÈÛÛïõÛדÛÛ ©ÛÛÁõÛé ÜÈÛÍ©ÛÛÁõ ÈÛµÛÛÁõÈÛÛ¶Ûà ›÷ ÁõÐéüÉÛé, ¸Û¨Û ... ©Ûä× ... ¾ÛÐü©ÈÛÛïõÛדÛà ¶Û ¼Û¶Û©ÛÛ× ¸ÛäÄõÌÛÛ¬Ûâ ¼Û¶Û›÷é. ©Ûä× ¶ýÛÛýÛà ¼Û¶Û›÷é. ©Ûä× Ü¶ÛþùÛëÌÛ ..... ÐüÛé¦øà…Ûé..... •ÛÛ¾Û¦øÛ…Ûé¶Ûé ©ÛÛÁõÛ›÷ ¶ÛÛ ïõÁõ©ÛÛé.

¸ÛéÅÛÛ ÉÛ¼þùÛé ©ÛÛé ýÛÛþù ™öé ... ÍÛÛ•ÛÁõ ...!
"¾ÛÐü©ÈÛïõÛדÛÛ¾ÛÛ× µýÛéýÛ¶Ûé 'ÜÈÛ›'ýÛ ©ÛÁõàïéõ ÍÈÛàïõÛÁéõÅÛÛé ™öé. …é¾ÛÛ× ¸ÛÁõÛ›÷ýÛ¶Ûé ͬÛÛ¶Û ¶Û¬Ûà. ¾ÛÐü©ÈÛïõÛדÛà¶Ûé ¾Û¶Û ›÷é¤øÅÛà Ýïõ¾Û©Û ÜÈÛ›÷ýÛ¶Ûà ™öé, ©Ûé¤øÅÛà ›÷ ¶ÛÐüá ¼ÛÅïéõ ©Ûé¬ÛàýÛ ÈÛµÛÛÁéõ Ýïõ¾Û©Û ¸ÛäÄõÌÛÛ¬Ûâ¶Ûé ¾Û¶Û ¸ÛÁõÛ›÷ýÛ¶Ûà ™öé. ¸ÛäÂúÌÛÛ¬Ûâ ÜÈÛ›÷ýÛ ¾ÛÛ¤éø ¾Û¬Ûé ™öé, ¸ÛÁ×õ©Ûä ¸ÛÁõÛ›÷ýÛ ÍÈÛàïõÛÁõÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ¸Û¨Û …é¤øÅÛÛé ›÷ ©ÛíéýÛÛÁõ ÐüÛéýÛ ™öé.

¾ÛÐü©ÈÛÛïõÛדÛà¾ÛÛ× Ðäü¾ÛÅÛÛé ïõÁõÈÛÛ¶Ûä× ¼ÛÇ ™öé. ¼Ûà›÷Û¶Ûé Ð×üºõÛÈÛÈÛÛ¬Ûà ªÛéÈÛ¦ø ™öé. –ÛÛ¶Ûé ¡öàÅÛÈÛÛ¶Ûà ÉÛÜî©Û ™öé Ýïõ©Ûä –ÛÛ œ÷ÁõÈÛÈÛÛ¶Ûä×, ÍÛÐü¶Û ïõÁõÈÛÛ¶Ûä× ©Ûé›÷ ©ÛÛé ¶Û¬Ûà. ©Ûé ”Û¦øïõÛé, ¦ä×ø•ÛÁõÛ…Ûé, ¤éøïõÁõÛ…Ûé …ÛéÇוÛà ¤øÛé˜Ûé ¸ÛÐüÛê˜Ûé ™öé. ¸Û¨Û …éïõ ÈÛ”Û©Û ©ýÛÛ׬Ûà ¸Û¦øÀÛé …é¤øÅÛé ©Ûé ºõÁà Š½ÛÛéé›÷ ¶Û¬Ûà ¬Û† ÉÛïõ©ÛéÛ. ¸ÛäÄõÌÛÛ¬Ûâ ºõÁà ºõÁà ¸Û™ö¦øÛýÛ ™öé ºõÁõà ºõÁõà Š½ÛÛé ¬ÛÛýÛ ™öé.
¾ÛÐü©ÈÛïõÛדÛà …é ÉÛÜî©Û¶ÛÛé ÍÛוÛóÐüà ™öé, ¸ÛäÄõÌÛÛ¬Ûâ …é ÉÛÜî©Û¶Ûä× ¡öÁõ¨Ûä× ™öé.
¸ýÛÛÁõÛ ÍÛÛ•ÛÁõ ! ©Ûä× ¾ÛÐü©ÈÛïõÛדÛà ¶Û ¼Û¶Û©ÛÛ× ¸ÛäÄõÌÛÛ¬Ûâ ¼Û¶Û›÷é.

…Û›¶÷ÛÛé ÜþùÈÛÍÛ ¾ÛÛÁõà ;ÛèÜ©Û¾ÛÛ× Ð×ü¾ÛéÉÛ¶Ûé ¾ÛÛ¤éø ÍÛ˜ÛÈÛÛˆ ÁõÐéüÉÛé. ÍÛÛ•ÛÁõ, …Û›÷é Ðä×ü ©ÛÛÁõà ÜÈÛþùÛýÛ ÅÛéÈÛÛ …ÛÈýÛÛé ™ä×ö. ›÷é ÜþùÈÛÍÛ¶Ûà ¾Û¶Ûé ïõŸ۶ÛÛ ¸Û¨Û ¶ÛÐüÛé©Ûà, ›÷é –Û¦øà ¾Ûê ïõŸÛà ¸Û¨Û ¶ÛÐüÛé©Ûà, ©Ûé ÜÈÛþùÛýÛ –Û¦øà …ÛÈÛà ¸ÛÐüÛê˜Ûà.

¸ýÛÛÁõÛ ÍÛÛ•ÛÁõ, Ðä×ü ›÷Û‹ ™ä×ö þæùÁõ ... þæùÁõ …Ü©Û þæùÁõ .. šýÛÛ× ©ÛÛÁõà ¶Û›÷Áõ ¶Û ¸ÛÐüÛê˜Ûà ÉÛïéõ, šýÛÛ׬Ûà Ðä×ü ©Û¶Ûé ¶ÛàÁõ”ÛÈÛÛ ÉÛÜî©Û¾ÛÛ¶Û ¶ÛÐüá ÐüÛé‹ ... …é¤øÅÛé þæùÁõ ...! Ðä×ü ©ýÛÛ× ÁõÐüà ÉÛïõàÉÛ ïéõ ? Ðä×ü þùÁõÁõÛé›÷ ©ÛÛÁõÛ þùÉÛÙ¶Û ïõÁõÈÛÛ, ¶Ûé ©ÛÛÁõà •ÛÛéþù¾ÛÛ× Áõ¾ÛÈÛÛ ¤éøÈÛÛýÛéÅÛÛé ... ¶ÛÛ ... ©ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé …Û¶Û×þù, ¾ÛÍ©Ûà-©ÛÛéºõÛ¶Û ïõÁõ¶ÛÛÁõ Ðä×ü, ©ÛÛé ¶ÛàÁõ”Ûà ¶ÛÐüá ÉÛïä×õ ! ÜþùÈÛÍÛÛé ÍÛäµÛà .. ¾ÛÜÐü¶ÛÛ…Ûé ÍÛäµÛà .. ÈÛÌÛÛë ÍÛäµÛà ... ïõþùÛ˜Û ›¶÷¾ÛÛÁõÛ ÍÛäµÛà ..!

ÍÛÛ•ÛÁõ, ©Ûä× ¾ÛÛÁõÛé ÍÛÑüþùýÛà ™öé, ©Ûä× ¾ÛÛÁõà ¸ÛóéÁõ¨ÛÛ ™öé, ©Ûä× ¾ÛÛÄ×õ œ÷ÈÛ¶Û ™öé. ¾ÛÛÁõà ¸Ûó©ýÛéïõ ÈÛÛ©Û¶ÛÛé ©Ûä× ÍÛÛ¬Ûà ™öé. ¾Ûê ¾ÛÛÁõà þùÁéõïéõ þùÁéõïõ ÈÛÛ©Û ©Û¶Ûé ïõÐüà ™öé, ¾ÛÛÁõà œ÷ÈÛ¶ÛÜïõ©ÛÛ¼Û ©ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé ÈÛÛטÛà ™öé. ¾ÛÛÁõÛ œ÷ÈÛ¶Û•Ûà©ÛÛé •ÛÛýÛÛ× ™öé, ¾ÛÛÄ×õ œ÷ÈÛ¶ÛÍÛוÛà©Û ¼Û›÷ÛÈýÛä× ™öé. ©Ûä× ¾ÛÛÁõÛé …×©ÛÁõÍÛÛ“Ûà ™öé. ©Ûä× .. ¾ÛÛÁõÛé .. ™öé !

ÍÛÛ•ÛÁõ, Ðä×ü ©ÛÛé ܶÛ:ÍÛà¾Û¸Û¨Ûé ˜ÛÛÐä×ü ™ä×ö. ÈÛÛÍ©ÛÜÈÛïõ þäùܶÛýÛÛ ¾ÛÛÁõÛé …Û …ÍÛà¾Û ¸ýÛÛÁõ ›÷Ûéˆ ¾Û¶Ûé ¸ÛÛ•ÛÅÛ •Û¨Ûé ™öé. ¸Û¨Û ÈÛÛÍ©ÛÈÛ¾ÛÛ× ÁõÛ˜Û¶ÛÛÁõ¶Ûé …µýÛÛ©¾ÛÈÛÛþù¶ÛÛé ¸ÛÜÁõ˜ÛýÛ ïõýÛÛ¬×Ûà ÐüÛéýÛ ? ¾Ûê ïõÜþùýÛé …é ÜÈÛÊÈÛ¶Ûé •Û¨ÛïõÛýÛäÚ ¶Û¬Ûà. ¾Ûê …é ¸Ûó©ýÛé ÅÛ“Û ¸Û¨Û ¶Û¬Ûà …Û¸ýÛä×. Ðä×ü ©ÛÛé ÍÛþùÛýÛé ©ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé ›÷ ... ©Û¶Ûé ›÷, ¾ÛÛÄ×õ ›÷•Û©Û •Û¨Ûä× ™ä×ö.

Ðä×ü …Ðüá þùÁõÁõÛé›÷ …ÛÈÛä× ™ä×ö. ÜÉÛýÛÛÇÛ¶Ûà ïéõ¤øÅÛàýÛ •ÛäÅÛÛ¼Ûà ÍÛÈÛÛÁõÛé, ¥×ø¦øà ÜÐü¾Û½ÛÁõà ÁõÛ©ÛÛé, Š¶ÛÛÇÛ¶Ûà µÛ”ÛµÛ”Û©Ûà ¼Û¸ÛÛéÁõÛé, ÈÛÌÛÛÙ¶Ûà ¾ÛµÛäÁõ ÍÛ×µýÛÛ…Ûé ¾Ûê ©ÛÛÁéõ Üïõ¶ÛÛÁéõ •ÛÛÇà ™öé. Ðä×ü ©ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé ÈÛÛ©ÛÛé ïõÄ×õ ™ä×ö. ©Ûä× ¾ÛÛÁõà '…é' ÈÛÛ©ÛÛé ïéõ¤øÅÛà ÉÛÛ×Ü©Û …¶Ûé Š©ïõ¤ø©ÛÛ¬Ûà ÍÛÛ×½ÛÇé ™öé. þäùܶÛýÛÛ …é ¶ÛÐüá ¾ÛÛ¶Ûé.

šýÛÛÁéõ šýÛÛÁéõ Ðä×ü ܶÛÁõÛÉÛ ¬Û©ÛÛé, þäù:”Ûà ¼Û¶Û©ÛÛé, ©ýÛÛÁéõ ¾ÛÛÁõà ܶÛÁõÛÉÛÛ Ðü¥øÛÈÛÈÛÛ, þäù:”Û ½ÛæÅÛÈÛÈÛÛ ©ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé …ÛÈÛ©ÛÛé. ¸ÛÁõ͸ÛÁõ ”ÛéÅÛ©ÛÛ× …Û ¾ÛÛé›Û…Ûé¶Ûé ܶÛÐüÛÇÈÛÛ¾ÛÛ×, …é¾Û¶Ûà ÍÛÛ¬Ûé Áõ¾ÛÈÛÛ¾ÛÛ× Ðä×ü …é¤øÅÛÛé ©ÛÅÅÛà¶Û ¬Ûˆ ›÷©ÛÛé ïéõ ...! Ðä×ü ¼ÛµÛä×ýÛ ½ÛæÅÛà ›÷©ÛÛé. ¾ÛÛÄ×õ ÍÛä”Û.... Ðä×ü ©ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé ÈÛÐêü˜Û©ÛÛé. …¶Ûé …é ÍÛä”Û, …Û¶Û×þù, ŠÅÅÛÛÍÛ …ÛéÁõ ÈÛµÛà ›÷©ÛÛé.

¾Ûê ©ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé ïõˆ‡ïõ –ÛéÅÛà ÈÛÛ©ÛÛé, ïõˆ‡ïõ …Û¶Û×þùà ÈÛÛ©ÛÛé, ïõˆ‡ïõ •Û×½ÛàÁõ ÈÛÛ©ÛÛé ïõÁõà ™öé. Ðä×ü ïõÜþùïõ ©ÛÛÁõÛ ¸ÛÛ¨Ûà¶Ûé Š™öÛÇ©ÛÛé, ïõÜþùïõ ©Û¶Ûé •ÛäÍÍÛé ïõÁõ©ÛÛé, îýÛÛÁéõïõ ÈÛÇà ŠþùÛÍÛ ¸Û¨Û ïõÁõ©ÛÛé, îýÛÛÁéõïõ ÈÛÇà ©ÛÛé …Û¶Û×þù¶Ûà ¸ÛÁÛõïõṲ̂ۅéø ÅÛˆ ›÷©ÛÛé Ðä×ü ...! …Û ¼ÛµÛä× Í¾ÛÄ×õ ... ÉÛä× ïõÐä×ü ...?–Û¨Ûä× –Û¨Ûä× ïõÐéüÈÛä× ™öé.

îýÛÛÁéõïõ ©Ûä× ¸Û¨Û ¾ÛÛÁõà ¾Û›÷Ûïõ ïõÁõà ÅÛé©ÛÛé. Ðä×ü šýÛÛÁéõ ¶ÛÛÈÛ¦øà ÅÛˆ¶Ûé ºõÁõÈÛÛ ¶ÛàÍÛÁõ©ÛÛé ©ýÛÛÁéõ ©Ûä× ¾ÛÛÁõà …é ¶ÛÛ¶Ûïõ¦øà ÐüÛé¦øà ÍÛÛ¬Ûé …¦ø¸ÛÅÛÛ× ïõÁõ©ÛÛé. ¾ÛÛé›Û× Š™öÛÇà ¾Û¶Ûé ¸ÛÁéõÉÛÛ¶Û ïõÁõ©ÛÛé, ¸ÛÈÛ¶Û¶Ûé …ÛßÛÛ …Û¸Ûà ¾Û¶Ûé …Û•ÛÇ ÈÛµÛÈÛÛ ¶Û þéù©ÛÛé. ©ýÛÛÁéõ Ðä×ü •ÛäÍÍÛé ¬Ûˆ ›÷©ÛÛé. Ðä×ü ¾ÛÛÁõà ÐüÛé¦øà ™öÛé¦øà, ©ÛÛÁõÛ¾ÛÛ× ïæõþùà ¸Û¦øÈÛÛ¶Ûà µÛ¾Ûïõà ¸Û¨Û …Û¸Û©ÛÛé.

ïõýÛÛÁéõïõ ÈÛÇà …Û¸Û¨Ûà ÈÛ˜˜Ûé ÜÈÛ”ÛÈÛÛþù ›÷Û•Û©ÛÛé, ©ÛÛé ïõÜþù ¾Ûà¥øà ”Ûê˜Û©ÛÛ¨Û ¬Û©Ûà, ¶Ûé ïõÜþùïõ ¾ÛµÛäÁõ Áõ¾Ûä›÷ ¸Û¨Û …¶Ûä½ÛÈÛÛ©Ûà. Ðä×ü ©ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé ¼Ûé¥øÛé ÐüÛé‹ ©ýÛÛÁéõ ©Ûä× ¾ÛÛé›÷Û׶Ûé Š™öÛÇà ¾Û¶Ûé ½Ûá›÷ÈÛà þéù©ÛÛé, ©ýÛÛÁéõ Ðä×ü ¸Û¨Û ܘۦøÛˆ ›÷ˆ ©ÛÛÄ×õ ܶ۾ÛÙÇ ¸ÛÛ¨Ûà ¦øÐüÛéÇä× ïõÁõà ¶ÛÛ”Û©ÛÛé.

ÐüÈÛé Ðä×ü ›÷Û‹ ©Ûé ¸ÛÐéüÅÛÛ×, ;ÛèÜ©Ûܘ۶Ðü ©ÛÁõàïéõ ©ÛÛÁõÛ Üïõ¶ÛÛÁõÛ¬Ûà Áéõ©Ûà …¶Ûé ¬ÛÛé¦øàïõ ™öà¸ÛÛé ÅÛé©ÛÛé ›÷Û‹ ™ä×ö. Ðä×ü ©ÛÛé ¾ÛÛÁõÛ Í¾ÛèÜ©Û Ü˜Û¶Ðü ©ÛÁõàïéõ ÉÛä× …Û¸Ûä× ? ¾ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé ©Û¶Ûé …Û¸ÛÈÛÛ ¾ÛÛ¤éø ÉÛä× ™öé ? ¾ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé ™öé ¬ÛÛé¦øàïõ þäù¶ýÛÈÛà þùÛéÅÛ©Û ! …é¶Ûé ©Ûä× ÉÛä× ïõÁéõ ? ©ÛÛÁõÛ ¸Ûé¤øÛǾÛÛ× ©ÛÛé …éÈÛà ïéõ¤øÅÛàýÛé þùÛéÅÛ©Û ½ÛÁõà ™öé ©ÛÛé Ðä×ü ©Û¶Ûé ÉÛä× …Û¸Ûä× ?

ÅÛé .. Ðä×ü …Û¸Ûä× ™ä×ö ©Û¶Ûé …éïõ …›÷¼Û ;ÛèÜ©Ûܘ۶Ðü. ¾ÛÛÁõÛ ÑüþùýÛ¶Ûà ÍÛÈÛÙ ÈýÛ¬ÛÛ¶Ûé (ÅÛÛ•Û¨Ûà…Ûé¶Ûé) ÈÛÅÛÛéÈÛà¶Ûé ¾ÛéÇÈÛéÅÛä× …éïõ …¾ÛÛéÅÛä× ¶Ûé ÜÈÛÁõÅÛ …Û×ÍÛä.
ÍÛÛ•ÛÁõ ! µÛ¶ÛþùÛíéÅÛ©Û ¬Ûïõà ½ÛÁõ¸ÛæÁõ ©Ûä×, …¸ÛäÚ, ¾ÛµÛäÁõ ;ÛèÜ©Û¾ÛÛ× …ËÛä ÜÈÛÁõÅÛ Ðä×ü, ;ÛèÜ©Û ÅÛé¶Ûé ! ¾Ûä›÷ …Û …Û×ÍÛä …¾ÛæÅÛä×, ¶Ûé ÁõÛ”Û›÷é '…é¶Ûé' ©Ûä›÷ …שÛÁõ ¾ÛÐüá ¾Û§éøÅÛä×.

ÍÛÛ•ÛÁõ ! ©ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé ïéõ¤øÅÛä× ¸ÛÛ¨Ûà ™öé, …Û¤øÅÛÛ …Û …•ÛÛµÛ ¸ÛÛ¨Ûà¾ÛÛ× ¾ÛÛÄ×õ …Û×ÍÛä¶Ûä× …éïõ ¤øà¸Ûä× ! ¸Û¨Û ÍÛÛ•ÛÁõ …Û …Û×ÍÛä Ðü›÷ÛÁõÛé ¾ÛÛé©Ûà…Ûé Š¸Û›÷ÛÈÛà ÉÛïéõ ™öé. ÅÛÛ”ÛÛé Áõ©¶ÛÛé ¸ÛéþùÛ ïõÁõÈÛÛ¶Ûà …Û …Û×ÍÛä¾ÛÛ× ©ÛÛïõÛ©Û ™öé. ÍÛÛ•ÛÁõ, Ðä×ü ¶Û¬Ûà ˆ˜™ö©ÛÛé ïéõ ©Ûä× …é …Û×ÍÛä¶Ûé ÍÛÛ˜ÛÈÛ›÷é. Ðä×ü ºõÁõà ïõÜþù '…é' …Û×ÍÛä ÅÛéÈÛÛ ¸ÛÛ™öÛé …ÛÈÛàÉÛ. ›÷ÄõÁõ …ÛÈÛàÉÛ. ¾ÛÛÁõÛé …×©ÛÁõÛ©¾ÛÛ ÍÛÛ“Ûà …Û¸Ûé ™öé. ºõÁõà Ðä×ü ©ÛÛÁõà ¸ÛÛÍÛé …ÛÈÛàÉÛ. ©ýÛÛÁéõ '…é' …¾ÛÛéÅÛä× …Û×ÍÛä ¾Û¶Ûé ¸ÛÛ™ä×ö …Û¸Û›÷é.

…¶Ûé ÐüÈÛé Ðä×ü ›÷Û‹ ™ä×ö ! …Û¸Û¨ÛÛ …é Š›÷ÈÛÇ ½Ûæ©ÛïõÛǶÛÛ× Ü¶Û¾ÛÙÇ ¸ÛóÍÛוÛÛé ýÛÛþù ïõÁõà, ©ÛÛÁõÛ× …é ;ÛèÜ©Ûܘ۶ÐüÛé ܶÛÁõ”Ûà¶Ûé ÜþùÈÛÍÛÛé ÜÈÛ©ÛÛÈÛàÉÛ. ºõÁõà ¾ÛÇÉÛä× ïéõ ¶ÛÐüá ? …Û ›÷¶¾Ûé ¶ÛÐüá ©ÛÛé …ÛÈÛ©Ûé ›÷¶¾Ûé ! ›÷¶¾ÛÛé›÷¶¾Û Ðä×ü ÍÛÛ•ÛÁõ ¸ÛäªÛ ¼Û¶Ûä×, …éÈÛà ¾ÛÛÁõà ˆÊÈÛÁõ¶Ûé ¸ÛóÛ¬ÛÙ¶ÛÛ ™öé.

ÐüÈÛé ïõÛéïõ ÈÛÐéü©ÛÛ ¡öÁõ¨ÛÛ× ïéõ ÈÛÐéü©Ûà ¶Ûþùà ÍÛÛ¬Ûé ¾ÛÛÁõÛé “Ûé¾ÛïäõÉÛÇ©ÛÛ¶ÛÛé ÍÛ×þéùÉÛÛé ¾ÛÛéïõÅÛà þùˆÉÛ …Ûé ¸ýÛÛÁõÛ ÍÛÛ•ÛÁõ ©Ûä× ... ¾ÛéµÛþæù©Û ÍÛÛ¬Ûé .. ¸ÛéÅÛÛ ÈÛÛþùÇ ÈÛÛþùÇà…Ûé ÍÛÛ¬Ûé ...! ¸Û¨Û …Û ¼ÛµÛä× ÈÛÌÛÙ¾ÛÛ× ¾ÛÛªÛ …éïõ ›÷ ÈÛÛÁõ ¼Û¶ÛÉÛé...!

¸ýÛÛÁõÛ ÍÛÛ•ÛÁõ ! …éïõ …Û×”Û ©ÛÛÁõà ÍÛÛ¬Ûé¶ÛÛ ¾ÛµÛäÁõ ÍÛ×¼Û×µÛÛé¶Ûé ýÛÛþù ïõÁõà ïõÁõà¶Ûé ÐüÍÛà ÁõÐüà ™öé. ¼Ûàœ÷ …Û×”Û ÜÈÛýÛÛé•Û¶ÛÛ× þäù:”Û ¸ÛÁõ …Û×ÍÛä ÍÛÛÁõà ÁõÐüà ™öé. ïõýÛä× ÅÛÛé˜Û¶Û ÐüÍÛé ™öé …¶Ûé ïõýÛä× ÅÛÛé˜Û¶Û Áõ¦éø ™öé ©Ûé ¶Û¬Ûà ïõÐüà ÉÛïõ©ÛÛé, ¼Û·Ûé ¶ÛéªÛÛé ÐüÌÛÛÙËÛä ¸ÛÛ¦éø ™öé. ©Ûé¾Û ¼Û·Ûé þäù:”Û¶ÛÛ …Û×ÍÛä ÍÛÛÁéõ ™öé. ©Ûä× ¸Û¨Û ¾Û¶Ûé ÍÛÛ¬Û …Û¸Û©ÛÛé ÐüÛéýÛ ©Ûé¾Û Áõ¦éø ™öé. Ðä×ü ›÷ ¾ÛÛªÛ ©ÛÛÄ×õ Âúþù¶Û ÍÛÛ×½ÛÇä× ™ä×ö. …¶Ûä½ÛÈÛä× ™ä×ö. ¼Ûà›ä×÷ ïõÛéˆ ¶ÛÐüá …¶Ûä½ÛÈÛé. …é ¶ÛÐüá ÍÛÛ×½ÛÇé.

…éÈÛä× Äõþù¶Û ¾Û¶Ûé ºõÁõà ïõÛéˆ ÍÛ×½ÛÇÛÈÛÉÛÛé ?