FRUITS
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
Pineapple
…¶ÛÛ¶ÛÍÛ
†®Ö®ÖÃÖ
†®Ö®ÖÃÖ
Ananas sativa
Fig
…ל÷Áõ
†Ó•Ö߸ü
†Ó•Ö߸ü
Ficus Carica
Mango
…Û×¼ÛÛé / ïõéõÁõà
†ÖÓ²ÖÖ
†Ö´Ö
Megni fera indika
Indian Goose Berry / Emblic myrobalan
…Û¾ÛÇÛ
†ÖÓ¾Ö»Öß / †Ö¾ÖôûÖ
†Ö¾Ö»ÖÖ/ †Ö´Ö»ÖÖ / †ÖÓ†Öê»ÖÖ
ficus Carica / Phyllanthus emblica linn
Jasmine flowered
îÁÈÛ×þùÛ
Û ¸´Ö¤ÔÛ
Û ¸Öê¤ß
Carissa carandas
Black Berry / Jambul
ïõÛÇÛ ›÷Û×¼Ûä
ÃÖêŸÖæ¸ü / •ÖÖÓ³Öãôû/ ¸üÖµÖ•ÖÖÓ´Öæ»Ö
²Ö›êü •ÖÖ´Öæ®Ö / ±ú»ÖÖÓ¤üÖ
Eugenua jambolana / Jambolanum Syxigium/ Syzygium cumini
Water melon
ïõÅÛá•ÛÁõ / ©ÛÁõ¼Ûæ˜Û
Ûú»ÖàÝÖ›ü
×Æü®¤üÖê®ÖÖ / ŸÖ¸ü²Öæ“Ö
Citrullus lanatus/ Citrullus vulgaris
Banana
ïéõÇÛ
Ûúêôûß
Ûúê»ÖÖ
Musa paradisiaca
Pomelo
˜ÛïõÛé©ÛÁõÛ ÅÛá¼Ûä
´ÖÆüÖ®Öà²Öã / ¯ÖÖê¯Ö®ÖÃÖ
“ÖÛúÖêŸÖ¸üÖ Ûú®ÖÖ Ø®Ö²Öã
Citrus Decumana
?
˜Û¨Ûà ¼ÛÛéÁõ
•ÖÓÝÖ»Öß ²Öê¸ü / •ÖÓÝÖ¸ü / ³Öã‡Ô ²ÖÖê¸ü
•Ö›ü ²Öê¸üß / ÛúÖÓ™êü ²Öê¸ü
?
?
Sapota
˜Ûàïäõ
“ÖßÛãú
“ÖßÛãú / ÃÖê¯ÖÖê™üß
Chras Rapota/ Sapodilla plum/ Manilkara Zapota
Cherry
˜ÛéÁõà
“Öê¸üß
‹Œ¾ÖÖ»ÖãÛú
?
Musk Melon
˜Ûà½ÛÇä×
?
±èú™ü / ±úèÓú™ü / ™æü™üß
?
Ceylon (White) Leadwort
ܘ۪Ûïõ
?
“Öß™üÖ / ד֡ÖÛú / “Öß¼ü
?
?
Jasmijuj
ܘ۾Ûé¦ø
?
¿ÖŒÃÖã / ²Ö®Ö±åú»Ö£Öß / ²Ö®ÖÖ¸ü
?
?
Palmyra Palm
©ÛÛ¦•ÛÛéÅÛÛ
?
?
Borrassus Flabevitera
Pomegranate
þùÛ¦ø¾Û
¤üÖôûüà²Ö
†®ÖÖ¸ü / ¤üÖ›üß´Ö
Punica granatum
Grapes
®ùùÛ“Û
¦üÖõÖê
¤üÜÖ / †ÓÝÖã¸ü / ´Öã®ÖÜÖÖ
Vitis vinifera
Pear
¶ÛÛÍÛ¸ÛÜ©Û
¯Öê¸ü / ®ÖÖÃÖ¯ÖÖŸÖß
®ÖÖÃÖ¯ÖÖןÖ
Pyrus communis
Orange
¶ÛÛÁ×õ•Ûà
ÃÖÓŸÖ¸êü
ÃÖÓŸÖ¸üÖ / ®ÖÖ¸ÓüÝÖß
Citrus aurantifolia/ C. vulgaris/ C. fistulosus / C. reticulata
Coconut
¶ÛÛÜÁõýÛéÇ
®ÖÖ¸êü»Ö/ ®ÖÖ¸üôû
®ÖÖ׸üµÖ»Ö
Cocos nucifera
Papaya
¸Û¸ÛíéýÛä×
¯Ö¯Ö‡Ô
¯Öׯ֟ÖÖ / ‹¸üÞ›ü ÛúÛú›üß
Carica papaya
Guava
¸ÛéÄõ/ ›÷¾ÛÄõõ”Û/ ›÷Û¾ÛºõÇ
¯Öêºþ
¯Öêºþ/ †´Öºþ¤ü
Psidium guajava
Jack Fruit
ºõ¨ÛÍÛ
±úÞÖÃÖ
Ûú™üÆü»Ö/ Ûúšîü¸ü / ÛÓú£Ö»Ö
Artocarpus heterophyllus / Agaricus astreatus
Jujuba Fruit
¼ÛÛéÁõ / ¼ÛÛéÁõ¦øà
²ÖÖê¸ü / ²ÖÖê¸üß
²Ö›êü ²ÖÖê¸ü / †•Ö´Öê¸üß ²ÖÖê¸ü / ²Öê¸ü
Ziziphus jujuba/ Z. nummularia/ Z. mauritiana
Sweet Lime
¾ÛÛéÍÛ×¼Ûà
´ÖÖêÃÖÓ²Öß
´ÖãÃÖÓ²Öß
Citrus sinensis
Bulock's Heart
ÁõÛ¾ÛºõÇ
¸üÖ´Ö±ú»Ö
¸üÖ´Ö±ú»Ö / »Ö¾ÖÞÖß ®ÖÖî®ÖÖ / »ÖÖê®ÖÖ / ÝÖÖê´Ö
Annona reticulata
Plums
ÅÛàÅÛÛ ›÷ÁõþùùÛÅÛä/ ¸ÅÛ¾Û
¯»Ö´Ö /†Ö»Öã²ÖãÛúÜÖÖ¸üÖ
†Ö»Öã ²ÖãÛúÖ¸üÖ
?
Chin Fruit /Litche
ÅÛà˜Ûà
»Öß“Öß
»Öß“Öß
Nephelium litchi
Apple
ÍÛºõÁõ›÷¶Û
ÃÖ±ú¸ü“ÖÓ¤ü
ÃÖê¾Ö / ÃÖê²Ö
Malus sylvestris/ Pyrus malus
Sweet Melon
ÍÛ‘õÁõ¤éø¤øà/ ©ÛÜÇýÛÛ ˜Ûà½Û¦øÛ
ÜÖ¸ü²Öæ•Ö / וֲÖã›ü
ÜÖ¸ü²Öã•ÖÖ / »ÖÖ»Ö´Öß
Cucumis melo
Custard Apple
ÍÛà©ÛÛºõÇ
ÃÖߟÖÖ±úôû
¿Ö¸üß±úÖ / ÃÖߟÖÖ±ú»Ö/ †Ö£Ö
Sugar Apple/ Annona squamosa
Bengal Jambu
ÍÛºõéþùù›÷Û×¼Ûä
•ÖÖ´Ö
ÝÖã»ÖÖ²Ö•ÖÖ´Öæ®Ö / ÝÖÖê»ÖÖ²Ö •ÖÖ´Ö
Syzygium jambos
Strawberry
Í®Ûé¼ÛéÁà
æÖê²Öê¸ß
æÖê²Öê¸ß
?
Mulberries
ÉÛé©ÛæÁõ/ ©ÛäÅÛÛ/ ¹ÛÅÛÍÛÛ
†ÖÓ²Ö™ü / ŸÖãŸÖß/ ±úÖôûÃÖÖ
™æü™ü / ÃÖŸÖÖ™æü™ü/ ¿ÖÆüŸÖæŸÖ
Morus alba/ M. Indica
Sugar Cane
ÉÛéÁõ¦øà
ˆÃÖ
ÝÖ®ÖÖ / ¯ÖÖê®›üÖ / ˆ¸ü¯Ö
Saccharum officnarum
Water Chest Nut
ÝÉÛ•ÛÛé¦øÛ
Ø¿ÖÝÖÖ›êü
Ø¿Ö‘ÖÖ›üÖ / ØÃÖÝÖÖ¸Ö
Trapan natans/ Trapabai Smonoza

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.