VEGETABLES
English
•Ûä›÷ÁõÛ©Ûà
´Ö¸üÖšüß
×Æ®ü¤üß
Scientific
Photo
Onion
ïõÛ×ùþùÛ / ¦ä×ø•ÛÇà
ÛúÖÓ¤êü
¯µÖÖ—Ö
Allium cepa/ A. porrum/ A. ascalnoicum
Horre Gram
ï×õïõÛé¦øÛ (ï×õ¤øÛéÅÛÛ)
ÛúÓú™üÖê»Ö / Ûú™üÖì»Öß
ÛúÛúÖê›üÖ / ÜÖêÜÖÃÖÖ
Momordica Dioica
Cabbage
ïäõ¼Ûà
ÛúÖê²Öß
ÝÖÖê²Öß / ¯Ö¢ÖÖÝÖÖê²Öß
Brassica oleracea
Bitter Gourd
ïõÛÁéõÅÛÛ / ïõÛÁéõÅÛà
ÛúÖ¸ü»Öê
Ûú¸êü»ÖÖ / Ûú¸êü»Öß
Bitter Lottle Gourz/ Momordica charantia
Cucumber
ïõÛïõ¦øà
ÛúÖÛú›üß
ÛúÛú›üß
 ?
 ?
ïõ¦øÈÛà ¸ÛÁõøÈÛÇ
¸üÖ®Ö¯Öºþ»Ö / Ûú›ãü ¯Ö›üÖê»Ö
Ûú›ü¾Öß ¯Ö¸ü¾Ö»Ö / •ÖÓÝÖ»Öß ×“ÖÛúÖê›üÖ
Trichosanthes cucumerina
The Lemon Of India
•ÛÛéþùùܦøýÛÛ ÅÛá¼Ûä
‡Ô›ü »Öà²Öã
»Ößà²Öæ •ÖÓ²Ö߸üß
Citrus media var limonum
 
Clustor Bean
•ÛäÈÛÛÁõ
ÝÖ¾ÖÖ¸ü
ÝÖã¾ÖÖ¸ü±ú»Öß / ÝÖÖê¾ÖÖ¸ü
Cyamopsis psoralioides
Carrot
•ÛÛ›÷Áõ
ÝÖÖ•Ö¸ü
ÝÖÖ•Ö¸ü
Daucus carota
Sebesten
•Ûä×þùùÛ
ÝÖãÓ¤üÖ
»ÖßÃÖÖê›üÖ / ×®ÖÃÖÖê¸êü
? 
Smooth loofa
•ÛÅÛïõà
?
»ÖßµÖÖŸÖÖê¸ü‡Ô / ®ÖêÖ®Öã†Ö
? 
Gherkin
–ÛàÅÛÛé¦øÛ (¤øá¦øÛéÇÛ)
™üà›ü»Öß /™üÖë›üü»Öß
ÛÓú¤ãü¸üß / ŸÖ߸üÛúÖê»Ö
Coccinia indica/ C. cordifolia / cephalandra indica/ C. grandis
Tomato / Love Apple
¤ø¾Ûé¤øÛ×
™òüÖ´Öê™üÖê
™ü´ÖÖ™ü¸ü
 ?
Indian Valerian
¤ø•ÛÁõ
?
™üÝÖ¸ü
Bitter Lottle Gourz
 
Bitter Bottle Gourd
©Ûä×¼Û¦øà (ïõ¦øÈÛà þùæùµÛà)
?
Ûú›ü¾Öß ŸÖãÓ²Öüß / ™üß™ü»ÖÖïÛúß
? 
 
Ribbel Luffa
©ÛäÜÁõýÛÛ
?
ŸÖÖê¸ü‡Ô / •ÖãÓÝÖÖ ŸÖÖê¸ü‡Ô
? 
Sweet or White Gourd
þùæùµÛà
¤æü¬Öß / ¤æü¬µÖÖ
»ÖÖïÛúß / ŸÖãÓ²Öß
Cucurbita lagenaria
Coconut
¶ÛÛÜÁõýÛéÇ
®ÖÖ¸üôû
®ÖÖ׸üµÖ»Ö
? 
Snake Gourd
¸ÛÁõÈÛÇ
¯Ö›ü¾Öôû (ÝÖÖê›ü)
¯Ö¸ü¾Ö»Ö / “Ö“Öë›üÖ / דÖØ“Ö›üÖ
Trichosanthes Anguina
Broad Beans
¸ÛÛ¸Û¦øà
‘Öê¾Ö›üÖÓ
ÃÖê´Ö / ¯ÖÖ¯Ö›üß
Phaseolus vulgaris
Cauliflower
¹ÅÛÛÈÛÁõ
±åú»ÖÛúÖê²Öß
±åú»ÖÝÖÖê²Öß
 ?
French Beans
ºõ¨ÛÍÛà
±ú¸üÃÖ²Öß
±ú¸üÃÖ²Öß®Ö
 ?
Mushroom
ºõäõ•Û
†Ö»²Öß
”ûÖ¡Öß / ÛãúÛãú¸ü´Öã¢ÖÖ
 ?
Potato
¼Û¤éø¤øÛ×
²Ö™üÖ™êü
†Ö»Öã
Solanum tuberosum
Beetroot
¼Ûà¤ø
²Öß™ü
²Öß™ü / “ÖãÛÓú¤ü¸ü
Beta vulgaris
Lady's Finger
½Ûá¦øÛ
³Öë›üß
³Öà›üß / ¸üÖ´ÖŸÖã¸üÖ‡Ô
Kydia calycina/ Abelmoschus esculantus linn/ himerux escu.
Sweet bottle gourd
ÜÈÛ©Ûä×¼Û¦éø
þÖß™ü ¤æü¬µÖÖ
»ÖÖïÛúß / •ÖÓÝÖ»ÖßÛú¤ü¤ãü
Lagenaria vulgaris
Radish
¾ÛæÇÛ
´ÖæôûÖ
´Öæ»Öß
Raphanus sativus linn
Sweet Neem
¾Ûà¥øÛé ÅÛà¾Û¦øÛé
Ûúœüß ¯Ö¢ÖÖ
´ÖßšüÖ / ÛúÖ£Ö ®Öß´Ö / ²Ö¸üÃÖÓŸÖ¸üÖ / Ûú›ü֢߯ÖÖ
Curry Leaf Tree
Sweet Potato
Áõ©ÛÛÇä
»ÖÖ»Ö ¸üŸÖÖ»Öê
¸üŸÖÖ»Öæ / ¿ÖŒÛú¸üÛÓú¤ü / ´ÖßšüÖ †Ö»Öã
Yam/ Ipomoea batatas/ Dioscorea purpurea
Brinjal
Áõá•Û¨ÛÛ
¾ÖÖÓÝÖß
³Ö™üÖ / ²Ö™üÖˆ / ²ÖëÝÖ®Ö / ²ÖêÝÖæ®Ö
Eggplant
Lemon / Lime
ÅÛá¼Ûä (ïõÛ•Ûþùùà)
»Öà²Öã
®Öà²Öã (ÛúÖÝÖ•Öß)
Citrus acida/ Citrus bergamia
Green Peas
ÈÛ¤øÛ¨ÛÛ
¾ÖÖ™üÖÞÖê
´Ö™ü¸ü / Ûêú¸ü¾Ö
Field Pee
Drumstick
ÍÛÁõ•ÛÈÛÛ¶Ûà ÉÛá•Û
¿Öê¾ÖݵÖÖ“µÖÖ ¿ÖëÝÖÖ
ÃÖÆü•ÖÖ®Ö Ûúß ±Ìú»Öß
? 
Capsicum
ÜÍÛ¾ÛÅÛÛ ¾ÛÁõ˜Ûà
³ÖÖê¯Ö»Öß ×´Ö“ÖÔ / ¬ÖÖê²Öôûß ×´Ö“ÖÔ
×ÃÖ´Ö»ÖÖ ×´Ö“ÖÔ
 ?
Elephant's foot
ÍÛæÁõ¨Û
ÃÖæ¸üÞÖ
ÃÖæ¸üÞÖ / •Ö´ÖßÛÓú¤ü
Amorphophallus campanulatus/ Telugu Potato/ Emercofelus eniculetus
Great Pumpkin
ïõÛéÇä×/ ½ÛÛéé¸ÛÇä×
³ÖÖê¯ÖôûÖ / »ÖÖ»Ö ŸÖÖÓ²Ö›üÖ/ ÛúÖêÆüÖêôûÖ
Ûãú´Æü›üÖ / ¯ÖêšüÖ / Ûú¤¤ãü
Cucurbita maxima

|| Cereals || Dry Fruits || Fruits || Leafy Vegetables || Masala || Milk Product || Vanaspati || Vegetables ||Other ||


Site originated by www.panjokutch.com
Copyright 2000-2001 Panjokutch and its content providers. All rights reserved.